Program Skenování do IS VŠZDRAV

 • 1.Kde najdu program Skenování do IS VŠZDRAV?
  Aplikaci naleznete v:
  Informační systém Tisk Program pro naskenování a odeslání do ISu (exe, Microsoft Windows)

 • 2.Jak mohu používat Skenování do IS VŠZDRAV?
  Program umožňuje:
  • naskenovat sadu odpovědních listů a předat je ISu k vyhodnocení
  • zkopírovat naskenované dokumenty (příp. jiné soubory) do Úschovny uživatele

  Program předpokládá (stolní) skener připojený k počítači se systémem MS Windows, zpravidla s automatickým podavačem a dále ovladače skeneru komunikující dle standardu TWAIN.

  Pozn.: Fungování s jinými typy skenerů není vyloučeno, avšak nebylo testováno.

  Pokud je na počítači nainstalováno více ovladačů skeneru (je připojeno více skenerů, nebo výrobce skeneru dodává více různých ovladačů), objeví se po spuštění dialog umožňující výběr ovladače, pravděpodobně s titulkem Select Source (tento dialog není ovládán programem Skenování do IS MU). Je-li na počítači pouze jeden ovladač skeneru, bude vybrán automaticky.

  V případě, že bude dialog ukončen bez výběru ovladače skeneru, nebo pokud na počítači není nainstalovaný ovladač, zobrazí se varovné hlášení a program bude spuštěn v omezeném módu umožňujícím pouze přenos existujících souborů do ISu.

  Uživatel si po spuštění programu vybere jednu z následujících možností:

  1. skenovat dokumenty a naskenované je odeslat do ISu
  2. odeslat soubory z již existující složky
  3. vybrat již existující složku, k jejím souborům přidat další naskenované stránky a celé předat ISu

 • 3.Jak lze skenovat stránky do souborů?
  Volba 'Chci naskenovat stránky do souborů a odeslat je' je základní funkcí programu. Do pomocného adresáře se postupně ukládají soubory odpovídající naskenovaným stránkám. Skenování je iniciováno tlačítky 'Skenovat z plochy' a 'Skenovat z podavače', která zároveň určují zdroj pro skenování. Tlačítka lze použít opakovaně a libovolně je kombinovat.

  Příklad: Pro skenování sady odpovědních listů použijte několikrát tlačítko 'Skenovat z podavače' podle poměru počtu stránek k naskenování a kapacity automatického podavače skeneru.

  Pozor: Pokud jsou skenovány odpovědní listy, je nutné výchozí nastavení ponechat beze změn, v ostatních případech lze před skenováním měnit barevnost a rozlišení.

  Pod tlačítky 'Skenovat ...' se zobrazuje informace o počtu a umístění dosud naskenovaných souborů (stránek). Po naskenování všech požadovaných stránek je lze odeslat do ISu.

  Při skenování odpovědních listů je nutné Průvodku naskenovat buď jako první, nebo jako poslední stránku (celého balíku odpovědních listů, nikoli každé dávky dle kapacity podavače), jinak nebude možné naskenovanou sadu odpovědních listů po odeslání do ISu správně vyhodnotit. Při skenování více balíků odpovědních listů je nutné odesílat každý zvlášť tak, aby v každém balíku odesílaném do ISu byla právě jedna Průvodka.

  Při skenování odpovědních listů nezáleží na jejich orientaci: budou-li do podavače vloženy "naopak", bude naskenovaný obraz automaticky otočen.

 • 4.Jak mohu odeslat soubory z existující složky?
  Volbou 'Chci odeslat již naskenované soubory' zvolíte existující neprázdnou složku, jejíž soubory budou předány do ISu. Jméno složky lze editovat v příslušné kolonce, nebo ji lze vybrat pomocí tlačítka 'Vyhledat'. Ve složce s naskenovanými odpovědními listy je nutné, aby soubor s Průvodkou byl abecedně buď první, nebo poslední.

 • 5.Jak mohu přidat skenované stránky do existující složky?
  Volbou 'Chci přidat k již naskenovaným další a odeslat' kombinuje výběr existující neprázdné složky a poté skenování dokumentů. Skenované stránky se ukládají do zvolené složky, ze které budou ISu odeslány všechny soubory.

  U naskenovaných odpovědních listů musí být Průvodka abecedně první mezi již existujícími soubory (přidáním znaku vykřičníku na začátek jména souboru s Průvodkou docílíte jejího zařazení na začátek), nebo jméno abecedně posledního souboru ve složce musí být 1xxx.bmp (kdy x je libovolná cifra) a zároveň stránka Průvodky musí být naskenována jako poslední z přidávaných stránek.

 • 6.Jak odešlu data do ISu?
  Předání dat ISu
  Je nutné vyplnit buď učo osoby, do jejíž Úschovny budou soubory přeneseny, nebo zaškrtnout volbu 'Průvodka' udávající, že jde o odpovědní listy s Průvodkou, které mají být na straně ISu vyhodnoceny.
  Po odeslání dat
  Čeká se na odpověď ISu (může trvat i několik sekund). V případě odpovědních listů hlášení o přijetí dat v pořádku znamená, že data byla předána a Průvodka nalezena a zpracována, neznamená to např. analýzu všech přenesených odpovědních listů.

  Aplikace se vrátí do stavu po spuštění programu. Pokud byla v předchozím kroku vybrána nějaká existující složka, zůstane její jméno v kolonce pro výběr složky (ve výchozím stavu neaktivní). Volbou 'Chci naskenovat stránky do souborů a odeslat je' se tato složka nepoužije, zůstává tam pro ostatní dvě volby pro případ, že by se uživatel chtěl vrátit k datům, s nimiž pracoval v předchozím kroku.

  Pozor: Aplikace zatím z technických důvodů neodesílá data serveru průběžně ihned po kompresi jednotlivých naskenovaných souborů, ale ukládá je před odesláním na disk jako jeden zkomprimovaný soubor do adresáře s odesílanými soubory. Na disku tak musí být na komprimovaná data místo (alespoň polovina místa, které zabírají nezkomprimovaná data, raději však stejně). Dále to znamená, že pokud v adresáři s odesílanými daty bude existovat soubor is_sken.tmp, bude bez varování smazán (Pravděpodobně bude takto fungovat jen dočasně).

 • 7.Poznámky a možné problémy
  Potíže, které mohou skenování komplikovat:
  Usazování prachu na skeneru
  Před skenováním, i v jeho průběhu při doplňování stránek do podavače, je vhodné šetrně otřít prach a drobná smítka z té části plochy skeneru, přes kterou automatický podavač posunuje skenované stránky. Při skenování mnoha stránek se usazené drobné nečistoty mohou promítnout do naskenovaných souborů jako svislé čáry a ztížit tak rozpoznávání.
  Uváznutí papíru v podavači
  Stane se snadno, např. když jsou odevzdané odpovědní listy pomačkané. Proto ve složce s naskenovanými soubory zkontrolujte, který odpovědní list byl naskenován jako poslední a který/které je ještě potřeba vrátit do podavače. Novější skenery pro urychlení začínají natahovat další stránku do podavače již při skenování předchozí. Skener se tak může zastavit ještě před odesláním obrazu předchozí stránky do počítače, takže tato projde podavačem mezi ostatní již naskenované, třebaže z pohledu počítače/programu naskenovaná nebude.
  Rozdíly v ovladačích skeneru
  Ne všechny ovladače skenerů dodržují svým chováním normu, proto nemusí na konkrétním ovladači vše fungovat podle popisu výše. Takové situace by měly být ošetřeny informativními či varovnými hlášeními a neměly by mít vliv na funkčnost resp. použitelnost programu. Pokud by přesto došlo k neuspokojivému či nestandardnímu chování a nepomohlo ani použití jiného ovladače skeneru (je-li k dispozici), zašlete prosím popis průběhu spolu se souborem log.txt z adresáře Skenování v dokumentech přihlášeného uživatele na adresu vszdravis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vszdravis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.