• 1.Co je to seminární skupina, kdo ji založí
  Výuka některých předmětů (semináře, cvičení, klinické stáže, tělocvik, ...) probíhá paralelně, dělená na menší, „seminární“ skupiny studentů určitého předmětu, přičemž jednotlivé paralelní hodiny nemají vlastní kód předmětu, ale mají vlastní rozvrhovou jednotku příp. vlastního cvičícího (vyučujícího). Evidovat rozdělení studentů do seminárních skupin v IS není povinné; doporučujeme je v případě, že situace v předmětu splňuje například následující kritéria:
  • Každou skupinu učí jiný vyučující, chce v IS pracovat pouze se svými studenty.
  • Každý student navštěvuje právě jednu (nebo nejvýše jednu) skupinu.
  • Kapacita skupin je omezená, je vhodné využít na rozpis do skupin elektronické prostředky.

  Založení skupin probíhá obvykle na fakultě centrálně v době tvoření rozvrhu, pomocí aplikace Import seminárních skupin. Proděkan nastaví v harmonogramu období datum, od kdy se studenti smějí do seminárních skupin přihlašovat (důležité!). Hodinu začátku přihlašování lze nastavit mezi 17:00-19:00 včetně, implicitně je nastaveno 17:00 hod.

  1 Přehled seminárních skupin předmětu.

  Seminární skupiny se identifikují označením – kód předmětu, lomítko a obvykle pořadové číslo (může být i jiný řetězec písmen a čísel).

  V přehledu sem. skupin najdete pod číslem jednotlivých skupin odkazy pro další práci se skupinami. Můžete si zobrazit seznam studentů přihlášených do dané seminární skupiny a přihlašovat či odhlašovat studenty ze skupiny.

 • 2.Rozložení náporu při přihlašování do seminárních skupin
  Přihlašování studentů do skupin je typicky problematické (studenti soutěží o lukrativní rozvrh). Začátek přihlašování lze nastavit pro různé předměty rozdílně, pouze hodina musí kvůli rozložení náporu začínat mezi 17:00 a 19:00 včetně, implicitně je čas nastaven na 17:00 hod. Pokud se škola rozhodne, lze nápor rozložit pomocí přihlašovacích vln (podobně jako začátek registrace pomocí registračních vln). Informujte se proto o školní politice.

  přihlašování do skupin pomocí registračních vln
  Registrační vlny začínají výhradně v pracovní den a registrace se posouvá v každé vlně vždy o dva pracovní dny. Blíže k registračním vlnám v Nápovědě: Registrace a zápis předmětů

  přihlašování do skupin bez registračních vln
  Pokud není žádná vlna použita, platí pro všechny studenty datum přihlašování zadané v aplikaci; k žádnému posunu tedy nedochází.

 • 3.Co umožňuje agenda seminárních skupin?
  • Nadefinovat k předmětu seminární skupiny. Může provést učitel nebo osoba s obdobnými právy v aplikaci pro plnění seminářů.
  • Vyexportovat si údaje o skupinách pro vlastní potřeby (např. rozvrh) a hromadně vyplnit rozvrhový čas skupiny, kapacitní limit apod. importem z Excelu či textového souboru.
  • Sdílet kapacitní limit mezi více skupinami i různých předmětů (toto se však uplatňuje jen výjimečně).

 • 4.Změny v seminárních skupinách prováděné vyučujícím – doplnění cvičících, přihlašování
  Veškerou manipulaci s evidencí seminárních skupin může provádět i jednotlivý vyučující. Běžně však pouze poté, co jsou centrálním rozvrhářem fakulty vloženy skupiny, upřesní, kdo bude cvičit (učit) kterou skupinu pomocí aplikace

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Seminární skupiny) Manipulace se skupinami

  Přihlašování/odhlašování studentů lze dle úvahy ponechat otevřené nebo je uzavřít k určitému datu (v téže aplikaci) Poté se student při žádosti o změnu skupiny obrací na vyučujícího a ten použije

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Seminární skupiny) Přihlašování, Odhlašování jednotlivce do/ze skupiny

  1 Úpravy seminárních skupin.

  2 Změnit studentovi seminární skupinu.

 • 5.Kdo se může přihlásit do seminární skupiny?
  Přihlásit se (nejvýše do jedné) skupiny může student, který má předmět bezproblémově zaregistrován nebo zapsán. Při problémové registraci nelze seminární skupiny příslušného předmětu volit. Vyučující a studijní oddělení může do skupiny zařadit i studenta s červenou registrací. Skupiny mají kapacitní limit, přihlásit se lze pouze do skupiny, kde je místo (nelze se hlásit nad limit a např. čekat na odhlášení jiného studenta).

  K dispozici je kontrolní aplikace zobrazující historii přihlašování studentů do seminárních skupin a jejich odhlašování. Podobnou možnost má k dispozici i student (předejde se jí zejména diskusím kdo se kdy přihlásil/nepřihlásil, proč není v seznamu studentů atd.).

  Přihlašování do více skupin:

  V určitých případech může být výhodné umožnit studentům přihlásit se do více skupin jednoho předmětu. Pokud se tak rozhodnete, je zapotřebí nastavit příznak „povoleno násobné přihlášení“ v definici příslušné skupiny. Jde o výjimečné řešení.

  Studenty můžete přihlásit i hromadně pomocí aplikace

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Seminární skupiny) Import studentů do seminářů

 • 6.Sdílení kapacitního limitu více seminárními skupinami
  Ve výjimečných případech může být užitečné přiřadit více skupinám studentů jedinou kapacitu. Např. z nějakého důvodu je předmět navštěvovaný studenty více fakult veden na každé fakultě pod vlastním kódem. Agenda umožňuje nastavit pevný maximální počet studentů, přihlášky studentů všech takto provázaných skupin se sčítají. Kromě limitu jsou další údaje vyhodnoceny u každé skupiny zvlášť, tj. lze nastavit různá data přihlášení/odhlášení, různé vyučující atd.

  Doporučená metodika pro sdílení kapacity:

  Po dohodě vyučujících, že určité cvičení/seminář má být realizováno společně pro více skupin, u jedné ze skupin nastavte požadovaný limit a zaškrtněte příznak „limit lze sdílet“

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Seminární skupiny) Manipulace se skupinami
  Pomocí
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Seminární skupiny) Sdílení kapacity
  vyznačte další skupiny, jejichž studenti mají být do kapacity započítáni. Navažte je na příslušnou skupinu s nastaveným limitem. Tím je sdílení kapacity provedeno. Pokud již dané cvičení/seminář nemá být sdíleno mezi více skupin, zrušte sdílení kapacity (v aplikaci pro sdílení kapacity) a následně i příznak „limit lze sdílet“ (v Manipulaci se skupinami). Aplikace pro sdílení vypisuje vždy všechny předměty, jejichž limit lze sdílet; zrušením příznaku předejdete tomu, aby se na vaši skupinu omylem případně někdo navázal a zpřehledníte výpis pro další vyučující.

  Podotkněme, že v kreditovém systému studia by měla být fakticky jednou realizovaná výuka vždy uváděna pod jediným kódem předmětu, takže toto řešení je nedoporučovaným kompromisem.

  Sdílet lze jak více skupin v rámci jednoho předmětu, více skupin v rámci více předmětů dané fakulty, tak i napříč fakultami. Navazované skupiny musí být vždy všechny zařazeny do stejného univerzitního časového období (semestru).


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vszdravis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.