PAOPI27469 Odborná praxe individuální 2

Vysoká škola zdravotnická
léto 2016
Rozsah
0/160 za semestr. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
Vysoká škola zdravotnická
Předpoklady
Anatomie, Odborná latinská terminologie, Etika, Psychologie, Dovednosti v porodní asistenci, Zdravý životní styl
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace předmětu: Předmět odborná praxe individuální je koncipován jako praktický předmět a probíhá na akreditovaných smluvních pracovištích (§ 45 a násl. zákona č. 96/2004 Sb.) formou blokové výuky. Odborná praxe individuální je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění v ambulantní ošetřovatelské péči, primární, sekundární a terciární. Pracoviště pro odbornou praxi jsou vybrána na základě stanovených požadavků kladených na výuku. Splňují stanovená kritéria včetně seznamu praktických výkonů. Jejich platnost a dodržování je smluvně zajištěno. Výkony prováděné na odborné praxi jsou zaznamenávány do Záznamníku výkonů a jiných odborných aktivit v porodní asistenci (Logbook), který připravuje vysoká škola. Struktura Záznamníku výkonů a jiných odborných aktivit v porodní asistenci respektuje přílohu č. 3 Věstníku MZ ČR, částka 3, r. 2009.

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti spojené s poskytováním jednotlivých forem ošetřovatelské péče a pomoci v ambulantních, jednodenních, lůžkových a domácích zdravotních službách, zvláště s organizací zdravotních služeb v rámci péče o ženu a dítě.
Literatura
  povinná literatura
 • Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada, 2011. ISBN 9788024736259. info
 • dotisk. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 9788070135006. info
  doporučená literatura
 • SIMOČKOVÁ, V. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-362-2. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7. info
 • Zdravotnická praxe a právo : praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
 • VONDRÁČEK, L. a V. WIRTHOVÁ. Návod pro praxi. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2763-9. info
 • SEDLÁŘOVÁ, P. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8. info
Informace učitele

Doporučený ročník a semestr: 1. ročník (LS)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.