VSONGP6365 Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví

Vysoká škola zdravotnická
léto 2016
Rozsah
10/14. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická
Předpoklady
Anatomie, Klinická propedeutika, Odborná latinská terminologie, Ošetřovatelské postupy, Obecná a vývojová psychologie, Ošetřovatelský proces a potřeby člověka, Patologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje studenty s péčí o zdraví ženy podle jejího věku. Charakterizuje klinické stavy gynekologických onemocnění z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněním, jejich etiologii, symptomatiku, diagnostiku a léčbu. Dále seznamuje studenty s diagnostikou těhotenství a preventivní péčí o těhotnou ženu a s porodem. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb žen a jejich uspokojováni podle věku, včetně zdravého sexuálního života. Seznamuje s odlišnostmi multidisciplinární péče v oblasti různých forem zdravotních služeb.

Cílem předmětu je seznámit se s celou šíří poznatků z gynekologie a péče o ženu všech věkových období ve zdraví i nemoci. Cílem předmětu je schopnost aplikovat znalosti z anatomie zevních a vnitřních ženských pohlavních orgánů, znát vývoj ženských pohlavních orgánů a jeho poruchy, znát fyziologii ženy, znát jednotlivá životní období ženy, orientovat se ve vyšetřovacích metodách, umět poskytnou poradenství v rámci rodiny a společnosti, znát poruchy menstruačního cyklu, mít přehledné informace o diagnostice a terapii ženských pohlavních orgánů, prokazovat znalosti v dětské gynekologii.
Dále aplikovat znalosti z anatomie, fyziologie rodidel a pánve na proces porodu. Objasnit vyšetřovací a preventivní metody používané v porodnictví, indikace, kontraindikace a podmínky jednotlivých vyšetřovacích metod.
Profesně připravit všeobecné sestry pro praxi metodou ošetřovatelského procesu v péči o ženu v různých věkových obdobích života s důrazem na primární péči, výchovu ke zdraví a prevenci.
Osnova
 • Anatomie ženských pohlavních orgánů. Anatomie pánve
 • Fyziologie ženy, řízení hormonální činnosti, menstruační cyklus. Gynekologická endokrinologie
 • Vyšetřovací metody v gynekologii. Gynekologická urologie
 • Vývojové poruchy rodidel. Poruchy uložení rodidel. Poruchy menstruačního cyklu
 • Endometrióza. Záněty ženských pohlavních orgánů, sexuálně přenosné choroby
 • Dystrofie a prekancerózy rodidel. Nádory ženských pohlavních orgánů. Choroby mléčné žlázy
 • Gynekologická sexuologie. Plánované rodičovství a antikoncepce. Sterilita manželského páru. Prenatální diagnostika, péče o ženu v průběhu gravidity
 • Náhlé příhody v gynekologii. Gynekologické operace. Rizikové, ohrožené a patologické těhotenství
 • První, druhá a třetí doba porodní
 • Fyziologický a patologický průběh šestinedělí

 • Obsahové zaměření cvičení:
 • (probíhá ve škole nebo na klinickém pracovišti)
 • Specifické zvláštnosti a zásady o nemocné s vybranými gynekologickými diagnózami:
 • Ošetřovatelský proces u ženy s onemocněním zevních a vnitřních rodidel s operativní a neoperativní léčbou.
 • Ošetřovatelský proces u ženy operované vaginální cestou (hysteroskopie, kyretáž, konizace, interrupce)
 • Ošetřovatelský proces u ženy při laparoskopii diagnostické, při gynekologických operacích
 • Ošetřovatelský proces u ženy s gynekologickým onkologickým onemocněním
 • Ošetřovatelský proces u ženy s rizikovým, ohroženým a patologickým těhotenstvím, hrozící a počínající potrat, hrozící a předčasný porod, diabetes mellitus v těhotenství, gestózy
 • Ošetřovatelský proces u ženy v první, druhé a třetí době porodní, v době po porodu
 • Ošetřovatelský proces u ženy s fyziologickým šestinedělím, s patologickým průběhem šestinedělí (poruchy vyprazdňování a močení, tromboflebitida, metritida)
 • Ošetřovatelský proces u ženy s poruchami kojení a mastitidou
 • Asistence při speciálních vyšetřeních v gynekologii (HSG). Odběry biologického materiálu v gynekologické ambulanci
 • Příprava ženy k vyšetření v urogynekologické ambulanci
 • Příprava ženy k malému operačnímu výkonu. Ošetřovatelská péče o ženu po operačním výkonu
 • Ošetřovatelská péče o ženu při chemoterapii. Zvláštnosti ošetřovatelské péče o ženu pokročilého věku s onkogynekologickým onemocněním.
 • Ošetřovatelská péče o ženu se záněty a STD
Literatura
  povinná literatura
 • SIMOČKOVÁ, V. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-362-2. info
 • ROB, L., A. MARTAN a K. CITTERBART. Gynekologie. 2. rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-501-7. info
  doporučená literatura
 • HERDMAN, T. H. Ošetřovatelské diagnózy. Definice&klasifikace 2012-2014. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4328-8. info
 • MĚCHUROVÁ, A. Kardiotokografie - Minimum pro zdraví. Praha: Maxdorf, 2012. ISBN 978-80-7345-274-2. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7. info
 • Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
 • NANDA. Ošetřovatelské diagnózy Definice a klasifikace 2009-2011. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3423-1. info
 • SEDLÁKOVÁ, G. a D. KALÁTOVÁ. Vybrané ošetřovatelské modely a týrané dítě. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-412-4. info
Metody hodnocení
Individuálním řízeným samostudiem si studenti osvojují značnou část obsahové náplně modulů, která koresponduje s obsahem vzdělávání uvedeným ve studijním plánu. Ten jim je předkládán v podobě studijních opor. Tyto studijní opory jsou připraveny vyučujícími pro každý modul jako strukturovaný text, audio nebo videonahrávky, obsahující kromě nezbytného studijního obsahu i prvky vnější a vnitřní zpětné vazby. Tyto prvky ověřují, do jaké míry studenti pochopili látku, a motivují je k dalšímu studiu. Na webovém portálu SharePoint student vypracuje testy - testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále SharePoint v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
  Rozsah individuální práce studentů je 26 hodin
  Doporučený ročník a semestr: 2. ročník (LS)

  Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • Koncepce oboru gynekologie a porodnictví
 • Organizace práce v preventivní péči (depistáž, dispenzarizace, preventivní prohlídky)
 • Organizace a náplň práce v gynekologické ambulanci
 • Úloha všeobecné sestry při revitalizačních aktivitách ženy. Kondiční cvičení, fyzikální terapie, ergoterapie, arteterapie, edukační činnost v oblasti výživy, alternativní postupy
 • Edukační činnost všeobecné sestry v oblasti sexuální výchovy, plánovaného rodičovství, problematika sterilního páru, antikoncepce
 • Prenatální diagnostika, péče o ženu v průběhu gravidity, správná životospráva, prevence komplikací, profylaktické cvičení, příprava matky a otce k porodu
 • Základní vyšetřovací metody v gynekologii
 • Vyšetřovací metody v urogynekologické ambulanci
 • Gynekologické záněty a nádory
 • Zásady práce s cytostatiky
 • Zvláštnosti ošetřovatelské péče u dětí a dospívajících na gynekologickém oddělení. Vyšetřovací metody v dětské gynekologii, edukační činnost všeobecné sestry, psychologický přístup k matce a dítěti
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.