• 1.K čemu slouží e-volby?
  Aplikace umožňuje uvnitř IS VŠZDRAV vyhlašovat volby, hlasovat a zveřejňovat výsledky. Jedná se o nástroj vhodný v těch případech, kdy je elektronické (vzdálené) hlasování či volba žádoucí. Lze použít jak pro vzdálené hlasování např. v rámci pracovní komise či kolegia, tak i pro volbu např. do studentské komory Akademického senátu. Vyhlašovatel e-volby však musí zajistit dostatečnou propagaci volby, aby účast hlasujících byla dostatečná. Tento systém je koncipován tak, aby byl pro hlasujícího co nejjednodušší a důvěryhodný.

 • 2.Jaké volby mohu vyhlašovat?
  Vyhlašovat lze pouze volby, které souvisejí se školou a nejsou v rozporu s Pravidly používání Informačního systému VŠZDRAV.

 • 3.Kdo může vyhlásit e-volbu?
  Elektronickou volbu vyhlašuje fyzická osoba (vyhlašovatel). Kterýkoli uživatel Informačního systému VŠZDRAV, který je v aktivním vztahu ke škole (aktivní student nebo zaměstnanec). Navíc vyhlašovatel, má-li přiděleno explicitní právo y_vyhlasit_volbu, smí vyhlásit volbu, která se považuje za „důležitou“. Ostatní vyhlašují volby „běžné“. Výsledky se zveřejňují až po ukončení hlasování. Do té doby nejsou výsledky dostupné ani vyhlašovateli.

 • 4.Jak mohu vyhlásit důležitou volbu (typicky do kolejní rady nebo zaměstnanecké komory)?
  Pro vyhlášení volby použijete odkazy
  Informační systém E-volby Vyhlásit nové volby
  Po vyplnění jednotlivých údajů, specifikaci skupiny hlasujících a zadání možností volby je třeba poslat na adresu vszdravis@fi.muni.cz žádost o přidělení „důležitosti“ (volba se pak hlasujícím objeví jako důležitá).

  Pozor

  Při každé úpravě e-volby se příznak důležitosti zruší, takže bude třeba psát na vszdravis@fi.muni.cz znovu.

  Je proto velmi důležité e-volbu nejprve připravit a zkontrolovat.

 • 5.Jsou volby tajné nebo veřejné?
  Elektronické volby se pořádají typicky tajné. U tajných voleb se nikomu, ani vyhlašovateli nesděluje, jak kdo hlasoval. Ovšem vyhlašovatel při vyhlašování volby může zapnout veřejnou volbu. Hlasující je o volbě přepnuté do tohoto režimu informován. Je-li volba veřejná, zveřejňuje se po ukončení hlasování informace o tom, jak kdo hlasoval (tedy vč. jmen hlasujících a jejich hlasů). Pokud není volba označena jako veřejná, nezveřejňuje se seznam hlasujících ani jejich hlasy. A to ani osobě, která volbu vyhlašuje. Informační systém zajišťuje, že jedna fyzická osoba má tolik hlasů, kolik stanovil vyhlašovatel volby, ověřuje identitu hlasujících, příslušnost k vybrané kategorii hlasujících a zajišťuje a garantuje anonymitu tajné volby. Anonymita tajné volby je mj. zajištěna jednoznačným pokynem provozovatelům Informačního systému, kteří nesmí identitu odpovídajících zveřejnit podobně jako u aplikací Studentské ankety.

 • 6.Jak mohu vyhlásit e-volbu?
  Při vyhlašování volby je podstatná osoba vyhlašovatele. Tato osoba je uvedena u každé volby. Vyhlašovatel odpovídá za to, že volba není v rozporu s pravidly používání IS VŠZDRAV. Na osobu vyhlašovatele se mohou hlasující obracet se svými výhradami k volbě. Vyhlašovatele nelze změnit. Vyhlášenou volbu smí upravovat nebo zrušit jen vyhlašovatel nebo provozovatelé systému na adrese vszdravis@fi.muni.cz. K volbě vyhlašovatel stanovuje datum zahájení a datum ukončení volby. Datum zahájení musí ukazovat do budoucnosti. Nelze měnit nastavení volby, pokud už datum zahájení uplynulo. Tento rys je podstatný pro zachování důvěry hlasujících v systém. Pokud např. hlasující volí s vědomím, že je volba tajná, nelze volbu později změnit na veřejnou. Vyhlašovatel určuje, zda jde o volbu tajnou nebo veřejnou. Tzn. zda se po skončení volby uveřejní jen počet hlasů ke každé možnosti (tajná volba) nebo se zveřejní, jak kdo hlasoval. Vyhlašovatel rovněž určuje, zda výsledky volby dle předchozí věty mají být dostupné jen těm, kteří mohli hlasovat, nebo mají být dostupné všem uživatelům Informačního systému. Dále vyhlašovatel určuje, kolik možností musí hlasující vyznačit. Definuje minimální počet hlasů a maximální počet hlasů. Pokud hlasující neoznačí počet hlasů v tomto intervalu, jeho volbu systém nepřijme. Tzn., že hlasující nemůže vložit „neplatný hlas“. Hlasující se smí volby „zdržet“.

 • 7.Jak mohu nastavit spuštění volby?

  Vyhlašovatel elektronických voleb má možnost zadat pevné datum a čas spuštění volby nebo zvolit manuální spuštění voleb pomocí nastavení „zahájit volby manuálně“. Takovou volbu může hlasujícím otevřít např. v průběhu jednání po prodiskutování příslušného bodu, o kterém má být hlasováno. Volbu spustí ve „Správě voleb“ prostřednictvím odkazu „Zahájit hlasování“. Pro ukončení volby se objeví v nastavení odkaz „Ukončit hlasování“, kterým hlasování uzavře.

 • 8.Jaké parametry musím při vyhlašování e-volby vyplnit?
  E-volba může mít tyto parametry:
  • údaje o volbě – název a popis,
  • odkdy a dokdy se sbírají hlasy (hlasuje), případně možnost zahájit volby manuálně,
  • zda se po ukončení sběru hlasů zveřejňuje kdo a jak hlasoval (veřejná nebo tajná volba),
  • zda jsou po ukončení sběru hlasů výsledky dostupné všem nebo jen těm, kteří směli hlasovat,
  • kolik možností musí hlasující vyznačit (minimálně a maximálně),
  • kdy může systém smazat všechny údaje o volbě,
  • kdo může spravovat e-volbu,
  • možnosti, ze kterých se vybírá:
   • zda jsou předmětem možností osoby (zadává se učo osob),
   • název a popis možnosti,
  • kdo smí hlasovat; vybírá se z kategorií:
   • člen skupiny osob (člen Senátu školy/fakulty, člen kolegia děkana, ...),
   • student (školy, fakulty, více fakult, ...),
   • akademický pracovník (školy, fakulty, pracoviště, ...),
   • zaměstnanec (školy, fakulty, pracoviště, ...).

 • 9.Můžu volbu po vyhlášení ještě upravovat?
  Vyhlašovatel nemá po zahájení hlasování možnost měnit nastavení volby (nemůže tedy později změnit volbu z tajné na veřejnou atp.). Vyhlašovatel však může volbu kdykoli zrušit. Zrušení volby vyhlašovatelem způsobí zrušení všech hlasů. Ostatní údaje o volbě (název, možnosti, kdo volbu zrušil apod.) zůstávají v systému typicky ještě dva měsíce. Úplně zrušit volbu mohou pouze provozovatelé na adrese vszdravis@fi.muni.cz.

 • 10.Kdo může spravovat e-volbu?

  E-volbu zakládá vyhlašovatel, který může nastavit správce, kteří mají možnost volby spravovat. Kromě vybraných správců může volby spravovat také zakladatel voleb a osoba, která volby naposled editovala.

 • 11.Co znamenají stupně důležitosti e-voleb?
  Při vyhlašování voleb se určují dva stupně důležitosti voleb:
  Důležité
  Volby stupně „důležité“ vyhlašují pouze majitelé práva y_vyhlasit_volbu. Právo se přiděluje na konkrétní fakultu, pracoviště, či celou školu. Právo přidělují provozovatelé Informačního systému na adrese vszdravis@fi.muni.cz. Předpokládá se výjimečné přidělování tohoto práva. Vyhlašovatel volby stupně „důležité“ smí k volbě přiřadit hlasující jen z fakult či pracovišť, na která má explicitní právo. Vyhlašovatel volby stupně „důležité“ má právo hromadně obesílat hlasující e-mailem, jak všechny, tak i dosud nehlasující a ty, kteří už hlasovali. Může si také stáhnout seznam oprávněných voličů ve formátu PDF.
  Běžné
  Běžnou volbu smí vyhlašovat kterýkoli student či zaměstnanec školy. Vyhlašovatel běžné volby smí k volbě přiřadit hlasující ze kterékoli fakulty či pracoviště školy. Vyhlašovatel běžné volby dále určuje, pro kterou fakultu je volba vyhlášena primárně. Vyhlašovatel smí vybírat jen z fakult, na kterých má aktivní zaměstnanecký poměr, nebo na kterých je aktivním studentem. Vyhlašovatel běžné volby nemá právo obesílat hlasující e-mailem.

 • 12.Jak mohu hlasovat?
  Hlasující hlasuje, tzn. vybírá jednu nebo více možností podle nastavení volby. Hlasovat má právo jenom ten, komu je hlasování povoleno při vyhlášení volby.

  Volby, ve kterých uživatel může hlasovat, se zobrazují v záložce Moje probíhající volby. Volby, ve kterých uživatel mohl hlasovat nebo bude moci hlasovat v budoucnosti, se zobrazují v záložce Moje volby. Přehled ostatních voleb je pak dostupný v záložce Cizí volby. Volby lze dále filtrovat podle důležitosti, hlasování ve volbách či roku vyhlášení volby. Důležité volby se navíc zobrazují na titulní straně IS VŠZDRAV. Hlasující má právo u každé volby volit možnost „zdržel se“. Tuto možnost nabízí systém automaticky ke každé volbě. Každý hlasující, který zvolil libovolnou ze zadaných možností u volby nebo možnost „zdržel se“, se započítává do počtu hlasujících a do procentuální účasti.

  U voleb se stupněm důležitosti „běžné“ se hlasujícímu nabízí automaticky ještě další možnost, a to „nebudu hlasovat“. Hlasující, který označí tuto možnost, se nezapočítává do počtu hlasujících a nadále se mu tato volba ke hlasování nenabízí.

  Ve volbách do Akademického senátu jsou hlasujícím nabízeny pouze ty volební obvody, ve kterých mohou hlasovat. Z nich si mohou vybrat pouze jeden a odevzdat v něm svůj hlas. Výjimkou jsou hlasující, kteří jsou zároveň kandidáty. Ti musí svůj hlas odevzdat ve svém volebním obvodu (dle pravidel volebního řádu).

 • 13.Kdy smím hlasovat?
  Hlasující smí hlasovat kdykoli v určené lhůtě. Během této lhůty smí svoji volbu měnit, resp. i stáhnout (odškrtnutím všech zaškrtnutých možností). Hlas se započítá až po vypršení lhůty. Během lhůty se pouze zveřejňuje počet již hlasujících a procentuální účast. Hlasující svůj hlas vidí i po ukončení volby až do okamžiku zrušení volby (smazání údajů o volbě). Volbu ruší vyhlašovatel buď manuálně, nebo zadáním data, po kterém mají být údaje o volbě zrušeny automaticky (nejdéle po roce).

 • 14.Jak ověřím, že byl můj hlas započítán?
  Správné započítání vašeho hlasu můžete zkontrolovat v záložce „Jak kdo hlasoval“ u vybrané volby. Zde zjistíte váš osobní identifikátor, který vám byl pro tuto volbu přidělen (v jiné volbě budete mít jiný identifikátor). Místo jmen voličů se zobrazují pouze osobní identifikátory pro tuto tajnou volbu. V jejich seznamu můžete dohledat svůj osobní identifikátor, či spolu se spolužákem/kolegou společně dohledat svoje osobní identifikátory a získat tak důvěru v korektnost volby a jejího vyhodnocení.

 • 15.Jak se počítá počet hlasujících?
  Celkový možný počet hlasujících (maximální možná účast) se vypočítává jednou denně, typicky po půlnoci. Do počtu možných hlasujících se započítávají všechny fyzické osoby, které vyhovují kategoriím zadaným při vyhlašování volby. Jedna fyzická osoba se započítává nejvýše jednou, byť vyhovuje více kategoriím současně. Možný počet hlasujících se přepočítává automaticky každou noc a to až do dne, ve kterém se hlasování ukončuje. Vyhlašovatel může navíc přepočítání spustit kdykoli ručně. Opět jen do doby než skončí hlasování. Po ukončení hlasování se již vykazovaný možný počet hlasujících nemění. Do počtu osob, které skutečně hlasovaly, se započítávají všechny osoby, které mají zaškrtnutý vyhovující počet možností (hlasovaly) nebo které zaškrtly „zdržuji se“. Do počtu osob, které skutečně hlasovaly, se nezapočítávají osoby, které u volby s důležitostí „běžné“, zaškrtly „nebudu volit“. Počet osob, které skutečně volily, se vypočítává dynamicky vždy, když je tento počet potřeba. Tzn. není předpočítán. Vždy odpovídá aktuálnímu stavu. Stejně tak výsledky se vždy vypočítávají dynamicky a nejsou předpočítány. Předpočítán je jen celkový možný počet hlasujících.

 • 16.Kde najdu výsledky voleb?
  Vyhlašovatel i ostatní uživatelé, kteří mají k výsledkům přístup, naleznou výsledky po rozkliknutí vybrané volby v záložce „Výsledky voleb“. Výsledky voleb ve formátu PDF si lze stáhnout prostřednictvím odkazu „Stáhnout protokol o výsledku voleb“.

  1 Záložka s výsledky voleb.

  2 Odkaz na protokol s výsledky voleb.

 • 17.Kdo a kdy může zrušit vyhlášenou e-volbu?
  Volbu smí zrušit buď vyhlašovatel, nebo provozovatelé Informačního systému VŠZDRAV na adrese vszdravis@fi.muni.cz. Vyhlašovatel při vyhlašování volby může (ale nemusí) zadat datum, po jehož uplynutí systém automaticky zruší kompletně všechny informace o volbě vč. hlasů. Toto datum je součástí zveřejňovaných informací o volbě. Datum musí být větší než datum konce voleb minimálně o jeden týden a maximálně o 5 let. Vyhlašovatel smí navíc volbu zrušit manuálně kdykoli. Manuální zrušení volby vyhlašovatelem způsobí jen zrušení hlasů (tzn. smaže se kdo a jak hlasoval). Ostatní informace však v systému zůstanou po dobu cca 2 měsíců. Pak je systém kompletně vymaže automaticky. Ke zrušené volbě již nelze hlasovat. Uživatelé informace o zrušené volbě v systému vidí; vidí také údaj o tom, kdo a kdy volbu zrušil. Dvouměsíční odklad rušení byl zaveden s cílem zamezit fámám o možných cenzurách provozovateli systému v případech, kdy volbu zrušil vyhlašovatel sám. Systém po uplynutí 5 let od konce hlasování automaticky kompletně smaže údaje o volbě, která nemá vyplněno datum, po kterém by se volba jinak zrušila stejně. Kompletně zrušit všechny informace o volbě mohou provozovatelé systému. Pamatujte, že když vyhlásíte v systému volbu „jen tak na zkoušku“ bude uživatelům viditelná ještě aspoň dva měsíce po jejím zrušení.

 • 18.Jsou e-volby anonymní?
  Informační systém zajišťuje, že jedna fyzická osoba má tolik hlasů, kolik stanovil vyhlašovatel volby, ověřuje identitu hlasujících, příslušnost k vybrané kategorii hlasujících a zajišťuje a garantuje anonymitu tajné volby. Anonymita tajné volby je mj. zajištěna jednoznačným pokynem provozovatelům Informačního systému VŠZDRAV, kteří nesmí identitu odpovídajících zveřejnit podobně jako u aplikací Studentské ankety.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vszdravis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.