• 1.Co je elektronické potvrzení o studiu?

  Elektronické potvrzení o studiu je plnohodnotnou variantou potvrzení o studiu vytištěného na papíře, orazítkovaného a podepsaného odpovědnou osobou. Autenticita (kdo potvrzení vystavil) a integrita (že obsah potvrzení není změněn) je u elektronického potvrzení zajištěna elektronickou pečetí uloženou uvnitř PDF souboru. Použitá elektronická pečeť vyhovuje současné legislativě EU, a proto má elektronické potvrzení minimálně stejnou důvěryhodnost jako jeho papírová varianta.

 • 2.Jak se může elektronické potvrzení o studiu použít?
  Elektronické potvrzení o studiu může být použito:
  • V původní elektronické formě, tj. např. zasláním na elektronickou podatelnu orgánu veřejné moci, zasláním do datové schránky, uložením do aplikace na Portálu občana, zasláním e-mailem, předáním na USB disku apod. Pravost ověří adresát ověřením elektronické pečeti.
  • V listinné formě – potvrzení lze vytisknout a fyzicky předložit adresátovi. Adresát ověří jeho pravost na základě QR kódu tím, že si v IS VŠZDRAV zobrazí jeho elektronický originál.
  • Ve formě autorizované konverze – potvrzení lze do listinné formy autorizovaně konvertovat na CzechPOINTech, u notářů, advokátů, na obecních, krajských a matričních úřadech, u Hospodářské komory nebo na zastupitelských úřadech ČR. Adresát potvrzení si ověří pravost konverze přímo z listiny, a to na základě doložky, která je k listině připojena.
 • 3.Kdo smí elektronické potvrzení o studiu vystavit?

  Elektronické potvrzení o studiu si buď vystaví sám student použitím aplikace Elektronické potvrzení o studiu, nebo jej vystaví referent studijního oddělení. Ověření správnosti provádí automaticky Informační systém.

 • 4.Jaké typy potvrzení o studiu se vystavují elektronicky?

  Aplikace automaticky vyhodnotí, na jaký typ potvrzení má student nárok. K dispozici je potvrzení o studiu, potvrzení o přerušení studia a potvrzení o délce studia.

  Potvrzení se stejným obsahem pro aktuální akademický rok se studentovi vygeneruje nejvýše jednou za měsíc. Potvrzení pro předešlé akademické roky lze vystavit pouze jednou. Student však má všechna dříve vytvořená potvrzení v aplikaci dostupná.

 • 5.Jak si student elektronické potvrzení o studiu vystaví?

  Informační systém Student Během studia Potvrzení o studiu

  Student v aplikaci Elektronické potvrzení o studiu buď klikne na tlačítko „Vystavit potvrzení“, nebo si vybere požadované potvrzení z již dříve vytvořených.

  Student má možnost si PDF soubor s vytvořeným potvrzením z ISu sám stáhnout nebo použít trvalý odkaz na konkrétní potvrzení, který mu IS nabídne. Součástí odkazu je klíč, který zajistí, že se k potvrzení dostane jenom ten, komu byl odkaz studentem předán. Odkaz vede do neautentizované části ISu, takže není nutné žádné přihlašování.

 • 6.Kdy si vystavím potvrzení o studiu na další akademický rok?

  Potvrzení o studiu se vystavuje vždy na aktuální akademický rok v termínu 1. 9. – 31. 8. Výjimkou jsou noví studenti, kterým se potvrzení vystavuje od data zápisu do studia.

 • 7.Kdo všechno se dostane k mému potvrzení o studiu? Lze potvrzení smazat?

  Přes neautentizovaný odkaz se k potvrzení dostane jenom ten, komu student sdělí odkaz s klíčem. Není k dispozici žádné tlačítko na smazání dříve vytvořeného potvrzení. Vlastností elektronické pečeti je, že vydavatel zapečetěného potvrzení nemůže popřít, že potvrzení vydal. Proto nakládejte s odkazem uvážlivě a veřejně jej neposkytujte.

 • 8.Je k dispozici informace o aktuálním stavu studia?

  Potvrzení o studiu se vystavuje na konkrétní období, typicky na jeden akademický rok. Pokud se použitím odkazu zobrazuje platné potvrzení, IS na stránku přidá informaci o tom, zda student v okamžiku zobrazení potvrzení stále studuje, či už nestuduje. Pokud se použitím odkazu zobrazuje potvrzení, jehož platnost již uplynula (např. potvrzení bylo vystaveno na minulý akademický rok), informace o aktuálním stavu studia se nezveřejňuje a pouze se konstatuje, že platnost potvrzení již uplynula.

 • 9.Proč vystavení elektronického potvrzení nějakou dobu trvá?

  Elektronické potvrzení se musí opatřit formou kvalifikovaného, elektronického podpisu nazývaného elektronická pečeť. Evidování vystaveného potvrzení, jeho zapečetění a evidování vystavené pečetě určitou dobu trvá. Záleží také na tom, kolik dalších dokumentů musí systém v daném čase pečetit celkem. Pokud systém usoudí, že by vystavení dokumentu trvalo příliš dlouho, bude o dokončení generování dokumentu informovat e-mailem.

 • 10.Jak si ověřím, že PDF má správnou a platnou pečeť?

  Stáhněte si k sobě PDF soubor a otevřete jej např. v prohlížeči Acrobat Reader. Najděte symbol psacího pera a hledejte, kdo dokument podepsal. Případně hledejte tlačítka „Ověřit podpis“, „Vlastnosti podpisu“ či „Zobrazit certifikát autora podpisu“. Podrobnější návod poskytnout nelze, protože postup se liší podle verzí a variant prohlížeče.

  Formou ověření platnosti je také použití odkazu na konkrétní potvrzení v Informačním systému. Kvůli jednoduššímu použití je odkaz součástí QR kódu vysázeného v potvrzení.

 • 11.Může být elektronické potvrzení o studiu odmítnuto a vyžadováno potvrzení s ručním podpisem na papíře?

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně: eIDAS), v souladu se kterým je elektronické potvrzení zapečetěno, v článku 46 „Právní účinky elektronických dokumentů nařízení eIDAS“ uvádí: „Elektronickému dokumentu nesmějí být upírány právní účinky a nesmí být odmítán jako důkaz v soudním a správním řízení pouze z toho důvodu, že má elektronickou podobu.“

  Elektronické potvrzení o studiu je dokladem o studiu ve smyslu § 57 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách. Je podepsané jednoduchým elektronickým podpisem příslušné odpovědné osoby dle čl. 3 odst. 10 nařízení eIDAS a jeho původ je ověřen kvalifikovanou pečetí Vysoké školy zdravotnické dle čl. 3 odst. 27 nařízení eIDAS. Pro jednodušší použití je elektronické potvrzení opatřeno QR kódem, na jehož základě je možné ověření jeho pravosti zobrazením jeho originálu v IS VŠZDRAV. Elektronické potvrzení prokazuje studium vůči orgánům veřejné moci i soukromoprávním subjektům.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vszdravis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.