PACJPC3100 Český jazyk pro zahraniční studenty

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Magdalena Jíchová (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Magdalena Jíchová
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Osvojit si nejen základní gramatické jevy, ale i slovní zásobu užívanou ve zdravotnickém prostředí. Student dokáže po absolvování předmětu efektivně komunikovat s dětskými i dospělými pacienty, lékaři a českým zdravotnickým personálem na všech úrovních a ve všech oborech léčebně preventivní péče
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- znát správné tvary a skloňování českých ekvivalentů odborných latinských výrazů používaných v rámci ošetřovatelské péče
- správně používat českou odbornou medicínskou a ošetřovatelskou terminologii
- vést komunikaci s pacienty a jejich příbuznými
- rozlišit výrazy spisovného českého jazyka od výrazů užívaných v obecné češtině
- používat gramaticky správné tvary substantiv, plurálu, správně přechylovat
- volit jazykové prostředky adekvátní dané situaci ve zdravotnickém prostředí
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Úvod do češtiny jako cizího jazyka, specifika češtiny, jednotlivé gramatické kategorie.
 • 2. Lidské tělo – substantiva, určování gramatických kategorií.
 • 3. Nemoc, choroba, příznaky nemoci – příslovce.
 • 4. Bolest, úrazy, nehody – přídavná jména a jejich stupňování.
 • 5. Základní fyzikální vyšetření pacienta, vedení ošetřovatelské dokumentace.
 • 6. Instrukce a pokyny ve zdravotnické terminologii – věty rozkazovací, podmiňovací způsob.
 • 7. Nástroje, přístroje, a pomůcky používané ve zdravotnictví se zaměřením na poskytování ošetřovatelské péče.
 • 8. Ambulantní péče, ošetřovatelská péče ve vybraných oborech. Požadavky na zdravotnický personál.
 • 9. Anamnéza (rodinná, osobní, sociální, pracovní).
 • 10. Zásady komunikace ve zdravotnictví – jak hovořit s pacientem, s rodinou – nácvik komunikačních dovedností v různých situacích.
Literatura
  povinná literatura
 • KOZLÍKOVÁ, D. Čeština pro zahraniční studenty lékařské fakulty. Praha: Karolinum, 2005. info
  doporučená literatura
 • BENEŠOVÁ, D. Needs of patients, Czech-English phrasebook for beginners. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-935-0. info
 • HOŘKÁ, M. Čeština pro zahraniční studenty lékařské fakulty. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1651-3. info
 • MOKROŠOVÁ, I. Lékařská čeština. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-092-0. info
 • GRUNDOVÁ, D. Needs of patients, Czech-English phrasebook for beginners. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoretický s nácvikem praktických komunikačních dovedností s důrazem na odbornou terminologii a zdravotnické prostředí. Teoretická část je zaměřena zejména na morfologii, lexikologii, latinské termíny a jejich české ekvivalenty, konkrétní mluvnické kategorie jako např. číslo a rod substantiv, dále skloňování, přechylování, oslovování, adverbia a jejich stupňování či jmenné tvary přídavných jmen. Důraz je kladen na procvičování probíraných jevů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/PACJPC3100