PADOV11111 Dovednosti v porodní asistenci 1

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
2/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Táňa Kalinová (přednášející)
PhDr. Markéta Školoudová (přednášející)
doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS (cvičící)
PhDr. Markéta Školoudová (cvičící)
Garance
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
profesně připravit porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči o ženu při fyziologickém i patologickém těhotenství a novorozence. Seznámit s ošetřovatelskými výkony a postupy při respektování holistického přístupu, akceptování práva a individuálních potřeb.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- popsat změny v mateřském organizmu po stránce somatické, psychické, sociální a spirituální
- definovat péči o rodičku v průběhu jednotlivých fází porodu a v šestinedělí
- realizovat ošetřovatelské výkony a postupy vztahující se k výkonu povolání
- popsat změny v mateřském organizmu po stránce somatické, psychické, sociální a spirituální
- ošetřit poporodní poranění
- posoudit stav novorozence a ošetřit fyziologického novorozence
- vést ošetřovatelskou dokumentaci
- zacházet se zdravotnickými prostředky
- dodržovat zásady BOZP
- adekvátně řešit problémové situace ve vztahu k profesi.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Ochrana zdraví v přirozených podmínkách, domácnosti a prevence. Infekce spojené se zdravotní péčí. Způsoby dezinfekce a sterilizace.
 • 2. Organizace práce porodní asistentky. Ošetřovací jednotka a její vybavení, příjem, překlad a propouštění pacientů.
 • 3. Výživa a stravování nemocných.
 • 4. Fyziologické funkce a jejich sledování.
 • 5. Uspokojování potřeb bezpečí, bezpečného prostředí. Způsoby uspokojování spánku a odpočinku. Způsoby aplikace tepla a chladu.
 • 6. Odběry biologického materiálu.
 • 7. Vyprazdňování stolice, močového měchýře, inkontinence moči a stolice, ošetřování pacientky se stomií.
 • 8. Invazivní vstupy. Aplikace infuze.
 • 9. Aplikace transfuzních přípravků a krevních derivátů.
 • 10. Způsoby péče o terminálně nemocné se zaměřením na gynekologii.
 • 11. Porodní asistentka jako profese. Organizace práce porodní asistentky v preventivní péči.
 • 12. Těhotenství, definice, diagnostika, trvání těhotenství, výpočet termínu porodu.
 • 13. Změny mateřského organizmu, identifikace individuálních problémů a potřeb těhotné ženy, stanovení ošetřovatelských intervencí a jejich plnění.
 • 14. Životospráva těhotné ženy, stravování, spánek, péče o vyprazdňování, oděv, zaměstnání, cestování. Předporodní kurzy.
 • 15. Vyšetřovací metody v práci porodní asistentky, etické problémy prenatální diagnostiky.
 • 16. Fyziologický porod, vedení porodu.
 • 17. Organizace a systém práce na porodním sále. Příjem rodičky na porodní sál, porodnické vyšetřování, porodní cesty.
 • 18. Péče o rodičku při příjmu na porodní sál. Vedení dokumentace na porodním sále.
 • 19. Péče o rodičku v jednotlivých dobách porodních. Zevní a vnitřní vyšetření rodičky. Techniky posouzení celkového stavu rodičky, monitoring, sledování ozev plodu.
 • 20. Péče o rodičku v I. době porodní.
 • 21. Péče o rodičku v II. době porodní.
 • 22. Péče o rodičku ve III. době porodní, techniky asistence při ošetření porodního poranění.
 • 23. Placenta, placentární oběh, analgezie a anestezie při porodu.
 • 24. Posouzení stavu novorozence, péče o novorozence, ošetření fyziologického novorozence, hodnocení stavu dle Apgarové poporodní adaptace.
 • 25. Péče o rodičku ve IV. době porodní.
 • 26. Poranění v průběhu porodu, ošetření.
 • 27. Charakteristika období šestinedělí.
 • 28. Kojení, zásady, nácvik přikládání novorozence ke kojení, kojení za zvláštních okolností.
 • 29. Kontrola involuce dělohy a odchod lochií, sledování krvácení.
 • 30. Nepravidelnosti šestinedělí, krvácení z rodidel, mastitis
 • 31. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy.

  Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Bariérové ošetřovací techniky, hygiena rukou, hygienický a provozní řád. Použití ochranných pomůcek.
 • 2. Lůžka, typy, vybavení. Úprava lůžka. Základy rehabilitačního ošetřování.
 • 3. Hygienická péče o ženu a dítě, péče o dekubity.
 • 4. Způsoby výživy a dietní systém. Péče o hydrataci. Enterální výživa.
 • 5. Způsoby měření a sledování fyziologických funkcí – TT, TK, P a dýchání.
 • 6. Způsoby odběrů biologického materiálu.
 • 7. Způsoby vyprazdňování. Klyzma. Katetrizace močového měchýře.
 • 8. Způsoby podávání léků.
 • 9. Speciální ošetřovatelské činnosti: periferní a centrální žilní přístupy, měření centrálního žilního tlaku, infúze, transfúze, kanylace, podávání kyslíku, aj.
 • 10. Speciální činnosti v před a pooperační péči o pacientku. Bandáže dolních končetin, péče o ránu, péče o drén.
 • 11. Malé chirurgické výkony. Příprava sterilního stolku, oblékání sterilního pláště.
 • 12. Péče o rodičku v I. době porodní – vyšetření zevní, vnitřní. Sledování celkového stavu ženy, dirupce vaku blan.
 • 13. Monitorování stavu plodu.
 • 14. Využití alternativních metod v I. době porodní.
 • 15. Vedení dokumentace, příprava pomůcek k porodu. Příprava porodní asistentky k porodu.
 • 16. Vedení fyziologického porodu.
 • 17. Vedení III. doby porodní.
 • 18. Kontrola a asistence při ošetření porodního poranění.
 • 19. Kontrola šestinedělky po porodu (fyziologické funkce, krvácení, zavinování dělohy).
 • 20. Překlad na oddělení šestinedělí, péče o prsy. Hygienická péče v šestinedělí, kontrola porodního poranění.
 • 21. Dokumentace na porodním sále, porodopis, porodní křivka.
 • 22. Vyhodnocení záznamu CTG.
Literatura
  povinná literatura
 • HUDÁKOVÁ, Z. a M. KOPÁČIKOVÁ. Příprava na porod: fyzická a psychická profylaxe. Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0274-7. info
 • BEHARKOVÁ, Natálie a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8607-4. info
 • CHARVÁT, J. Žilní vstupy: dlouhodobé a střednědobé. Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5621-9. info
 • POKORNÁ, A. a A. KOMÍNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. Brno: MU, 2014. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • ZOUBKOVÁ, R. Zajištění vstupu do krevního oběhu. Ostrava: Jesenius, 2012. ISBN 978-80-7464-115-2. info
 • SIMOČKOVÁ, V. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-362-2. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3373-9. info
  doporučená literatura
 • REICHARDT, CH, K BUNTE-SCHÖNBERGER a P VAN DER LINDEN. Hygiena a dezinfekce rukou: 100 otázek a odpovědí. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0217-4. info
 • SAIBERTOVÁ, S. Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty. Brno: 201: Masarykova univerzita,, 2016. ISBN 978-80-210-8155-0. info
 • NEJEDLÁ, M. Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4402-5. info
 • VYTEJČKOVÁ, R a KOL. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3421-7. info
 • VÖRÖSOVÁ, G., A. SOLGAJOVÁ a A. ARCHALOUSOVÁ. Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5304-1. info
 • TÓTHOVÁ, Valerie a Eva POSPÍŠILOVÁ. Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost. Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-824-5. info
 • TÁBORSKÝ, M. a J. ZADRAŽIL. Interní propedeutika. Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3207-0. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ, I. OTRADOVCOVÁ a P. PAVLÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3420-0. info
 • FETISOVÁ, Ž. Klinická propedeutika ošetrovateľstva a pórodnej asistencie. Martin: Osveta, 2012. ISBN 978-80-8063-373-8. info
 • JIRKOVSKÝ, Daniel a KOL. Ošetřovatelské postupy a intervence – učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Praha: FN v Motole, 2012. ISBN 978-80-87347-13-3. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ a J. HOLUBOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
 • GASKINOVÁ, I. M. Průvodce kojením. Praha: Argo, 2011. info
 • NĚMCOVÁ, J. a R. BOROŇOVÁ. Repetitorium ošetřovatelství. Praha: Maurea, 2011. ISBN 978-80-902876-7-9. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • PAVLÍKOVÁ, P. Podklady pro praktická cvičení v ošetřovatelských postupech. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1835-7. info
 • BORZOVÁ, C. Nespavost a jiné poruchy spánku. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2978-7. info
 • ROZTOČIL, A. Moderní porodnictví. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1941-2. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je profilujícím předmětem pro porodní asistentku. Napomáhá rozvinout počáteční dovednosti pro praxi porodní asistentky. Důraz je kladen na procvičení těchto dovedností. Obsahem předmětu je podpora těhotenství jako přirozeného procesu. Péče o ženu v prenatální období – vedení těhotenské průkazky. Příprava k porodu. Vedení porodu jako přirozeného fyziologického procesu se schopností rozeznat možné patologie v průběhu porodu. Asistence při patologickém porodu a analgezii.

Studijní pomůcky:
GARNEKOVÁ, Z., I. JAHODOVÁ a J. KOCUROVÁ. Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému. GARNEKOVÁ, Z. Ošetřovatelské postupy. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/PADOV11111