PADOV11222 Dovednosti v porodní asistenci 2

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
2/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Markéta Školoudová (přednášející)
Bc. Táňa Kalinová (cvičící)
Garance
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Út 15. 2. 8:00–9:35 Učebna 11, St 16. 2. 8:00–11:15 Učebna 11, St 23. 2. 9:40–11:15 Učebna 11, Út 1. 3. 8:00–9:35 Učebna 11, St 2. 3. 8:00–11:15 Učebna 11, Út 15. 3. 8:00–9:35 Učebna 11, Út 29. 3. 8:00–9:35 Učebna 11, Út 12. 4. 8:00–9:35 Učebna 11, Út 26. 4. 8:00–9:35 Učebna 11
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PADOV11222/cvA: Po 14. 2. 8:00–12:05 Učebna 7, Po 14. 3. 13:50–17:55 Učebna 7, Po 28. 3. 8:00–12:05 Učebna 7, Po 11. 4. 13:50–17:55 Učebna 7, M. Školoudová
PADOV11222/cvB: Po 14. 2. 13:50–17:55 Učebna 7, Po 14. 3. 8:00–12:05 Učebna 7, St 16. 3. 14:40–16:15 Učebna 7, Po 28. 3. 13:50–17:55 Učebna 7, Po 11. 4. 8:00–12:05 Učebna 7, M. Školoudová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 25 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je profesně připravit porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči o ženu při fyziologickém i patologickém těhotenství a novorozence. Seznámit s ošetřovatelskými výkony a postupy při respektování holistického přístupu, akceptování práva a individuálních potřeb.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- popsat změny v mateřském organizmu po stránce somatické, psychické, sociální a spirituální
- definovat péči o rodičku v průběhu jednotlivých fází porodu a v šestinedělí
- realizovat ošetřovatelské výkony a postupy vztahující se k výkonu povolání
- uskutečňovat ošetřovatelský proces u těhotné ženy
- ošetřit poporodní poranění
- posoudit stav novorozence a ošetřit fyziologického novorozence
- vést ošetřovatelskou dokumentaci
- zacházet se zdravotnickými prostředky
- dodržovat zásady BOZP
- adekvátně řešit problémové situace ve vztahu k profesi
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Ochrana zdraví v přirozených podmínkách, domácnosti a prevence. Infekce spojené se zdravotní péčí. Způsoby dezinfekce a sterilizace.
 • 2. Organizace práce porodní asistentky. Ošetřovací jednotka a její vybavení, příjem, překlad a propouštění pacientů.
 • 3. Výživa a stravování nemocných.
 • 4. Fyziologické funkce a jejich sledování.
 • 5. Uspokojování potřeb bezpečí, bezpečného prostředí. Způsoby uspokojování spánku a odpočinku. Způsoby aplikace tepla a chladu.
 • 6. Odběry biologického materiálu.
 • 7. Vyprazdňování stolice, močového měchýře, inkontinence moči a stolice, ošetřování pacientky se stomií.
 • 8. Invazivní vstupy. Aplikace infuze.
 • 9. Aplikace transfuzních přípravků a krevních derivátů.
 • 10. Způsoby péče o terminálně nemocné se zaměřením na gynekologii.
 • 11. Porodní asistentka jako profese. Organizace práce porodní asistentky v preventivní péči.
 • 12. Těhotenství, definice, diagnostika, trvání těhotenství, výpočet termínu porodu.
 • 13. Změny mateřského organizmu, identifikace individuálních problémů a potřeb těhotné ženy, stanovení ošetřovatelských intervencí a jejich plnění.
 • 14. Životospráva těhotné ženy, stravování, spánek, péče o vyprazdňování, oděv, zaměstnání, cestování. Předporodní kurzy.
 • 15. Vyšetřovací metody v práci porodní asistentky, etické problémy prenatální diagnostiky.
 • 16. Fyziologický porod, vedení porodu.
 • 17. Organizace a systém práce na porodním sále. Příjem rodičky na porodní sál, porodnické vyšetřování, porodní cesty.
 • 18. Péče o rodičku při příjmu na porodní sál. Vedení dokumentace na porodním sále.
 • 19. Péče o rodičku v jednotlivých dobách porodních. Zevní a vnitřní vyšetření rodičky. Techniky posouzení celkového stavu rodičky, monitoring, sledování ozev plodu.
 • 20. Péče o rodičku v I. době porodní.
 • 21. Péče o rodičku v II. době porodní.
 • 22. Péče o rodičku ve III. době porodní, techniky asistence při ošetření porodního poranění.
 • 23. Placenta, placentární oběh, analgezie a anestezie při porodu.
 • 24. Posouzení stavu novorozence, péče o novorozence, ošetření fyziologického novorozence, hodnocení stavu dle Apgarové poporodní adaptace.
 • 25. Péče o rodičku ve IV. době porodní.
 • 26. Poranění v průběhu porodu, ošetření.
 • 27. Charakteristika období šestinedělí.
 • 28. Kojení, zásady, nácvik přikládání novorozence ke kojení, kojení za zvláštních okolností.
 • 29. Kontrola involuce dělohy a odchod lochií, sledování krvácení.
 • 30. Nepravidelnosti šestinedělí, krvácení z rodidel, mastitis
 • 31. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy.

  Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Bariérové ošetřovací techniky, hygiena rukou, hygienický a provozní řád. Použití ochranných pomůcek.
 • 2. Lůžka, typy, vybavení. Úprava lůžka. Základy rehabilitačního ošetřování.
 • 3. Hygienická péče o ženu a dítě, péče o dekubity.
 • 4. Způsoby výživy a dietní systém. Péče o hydrataci. Enterální výživa.
 • 5. Způsoby měření a sledování fyziologických funkcí – TT, TK, P a dýchání.
 • 6. Způsoby odběrů biologického materiálu.
 • 7. Způsoby vyprazdňování. Klyzma. Katetrizace močového měchýře.
 • 8. Způsoby podávání léků.
 • 9. Speciální ošetřovatelské činnosti: periferní a centrální žilní přístupy, měření centrálního žilního tlaku, infúze, transfúze, kanylace, podávání kyslíku, aj.
 • 10. Speciální činnosti v před a pooperační péči o pacientku. Bandáže dolních končetin, péče o ránu, péče o drén.
 • 11. Malé chirurgické výkony. Příprava sterilního stolku, oblékání sterilního pláště.
 • 12. Péče o rodičku v I. době porodní – vyšetření zevní, vnitřní. Sledování celkového stavu ženy, dirupce vaku blan.
 • 13. Monitorování stavu plodu.
 • 14. Využití alternativních metod v I. době porodní.
 • 15. Vedení dokumentace, příprava pomůcek k porodu. Příprava porodní asistentky k porodu.
 • 16. Vedení fyziologického porodu.
 • 17. Vedení III. doby porodní.
 • 18. Kontrola a asistence při ošetření porodního poranění.
 • 19. Kontrola šestinedělky po porodu (fyziologické funkce, krvácení, zavinování dělohy).
 • 20. Překlad na oddělení šestinedělí, péče o prsy. Hygienická péče v šestinedělí, kontrola porodního poranění.
 • 21. Dokumentace na porodním sále, porodopis, porodní křivka.
 • 22. Vyhodnocení záznamu CTG.
Literatura
  povinná literatura
 • SIMOČKOVÁ, V. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-362-2. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3373-9. info
 • HUDÁKOVÁ, Z. a M. KOPÁČIKOVÁ. Příprava na porod: fyzická a psychická profylaxe. Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0274-7. info
 • BEHARKOVÁ, Natálie a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8607-4. info
 • CHARVÁT, J. Žilní vstupy: dlouhodobé a střednědobé. Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5621-9. info
 • POKORNÁ, A. a A. KOMÍNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. Brno: MU, 2014. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • ZOUBKOVÁ, R. Zajištění vstupu do krevního oběhu. Ostrava: Jesenius, 2012. ISBN 978-80-7464-115-2. info
  doporučená literatura
 • GASKINOVÁ, I. M. Průvodce kojením. Praha: Argo, 2011. info
 • ROZTOČIL, A. Moderní porodnictví. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1941-2. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ a J. HOLUBOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
 • REICHARDT, CH, K BUNTE-SCHÖNBERGER a P VAN DER LINDEN. Hygiena a dezinfekce rukou: 100 otázek a odpovědí. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0217-4. info
 • SAIBERTOVÁ, S. Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty. Brno: 201: Masarykova univerzita,, 2016. ISBN 978-80-210-8155-0. info
 • NEJEDLÁ, M. Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4402-5. info
 • VYTEJČKOVÁ, R a KOL. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3421-7. info
 • VÖRÖSOVÁ, G., A. SOLGAJOVÁ a A. ARCHALOUSOVÁ. Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5304-1. info
 • TÓTHOVÁ, Valerie a Eva POSPÍŠILOVÁ. Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost. Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-824-5. info
 • TÁBORSKÝ, M. Interní propedeutika. Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3207-0. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ, I. OTRADOVCOVÁ a P. PAVLÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3420-0. info
 • FETISOVÁ, Ž. Klinická propedeutika ošetrovateľstva a pórodnej asistencie. Martin: Osveta, 2012. ISBN 978-80-8063-373-8. info
 • JIRKOVSKÝ, Daniel a KOL. Ošetřovatelské postupy a intervence – učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Praha: FN v Motole, 2012. ISBN 978-80-87347-13-3. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ a J. HOLUBOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
 • NĚMCOVÁ, J. a R. BOROŇOVÁ. Repetitorium ošetřovatelství. Praha: Maurea, 2011. ISBN 978-80-902876-7-9. info
 • PAVLÍKOVÁ, P. Podklady pro praktická cvičení v ošetřovatelských postupech. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1835-7. info
 • BORZOVÁ, C. Nespavost a jiné poruchy spánku. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2978-7. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je profilujícím předmětem pro porodní asistentku. Napomáhá rozvinout počáteční dovednosti pro praxi porodní asistentky. Důraz je kladen na procvičení těchto dovedností. Obsahem předmětu je podpora těhotenství jako přirozeného procesu. Péče o ženu v prenatální období - vedení těhotenské průkazky. Příprava k porodu. Vedení porodu jako přirozeného fyziologického procesu se schopností rozeznat možné patologie v průběhu porodu. Asistence při patologickém porodu a analgézii.

Studijní pomůcky:
GARNEKOVÁ, Z., I. JAHODOVÁ a J. KOCUROVÁ. Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému .
GARNEKOVÁ, Z. Ošetřovatelské postupy. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PADOV11222