PAKOM12322 Komunikace 2

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jana Kocurová (cvičící)
PhDr. Markéta Školoudová (cvičící)
Garance
PhDr. Lenka Emrová, PhD.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 63 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
seznámit posluchače se základními pojmy, koncepty a druhy sociální komunikace, naučit je základům efektivní verbální i neverbální komunikace a komunikace činy, prohloubit jejich schopnost empatie a naslouchání a zvládnout adekvátní způsoby komunikace s pacientkami, jejich rodinnými příslušníky i jinými zdravotnickými pracovníky navzájem a zejména ve specifických náročných životních situacích.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- definovat zásady komunikačního procesu na různých úrovních sociálních vztahů
- používat základní komunikační techniky v konkrétní situaci
- aplikovat komunikační techniky do interakce s pacientem, zdravotníkem a rodinným příslušníkem
- komunikovat s agresivním pacientem
- analyzovat komunikační chyby
- popsat sociokulturní specifika komunikace a aplikovat je v konkrétní situaci.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Komunikace jako forma sociální interakce, její význam v lidském životě
 • Teorie komunikace. Komunikační proces. Styly komunikace. Modely komunikace
 • 2. Specifika sociální interakce a komunikace ve vztahu porodní asistentka pacientka
 • Porodní asistentka a pacientka vykonavatelé sociálních rolí
 • Role porodní asistentky, role pacientky, role rodičky
 • 3. Verbální komunikace
 • Kritéria úspěšné komunikace – jednoduchost, stručnost, zřetelnost, načasování.
 • Zásady dialogu ve vztazích – osobních, společenských a profesionálních.
 • Direktivní a nedirektivní rozhovor
 • Anatomie setkání – zahájení, orientace, kontakt, zapojení, odpoutání, rozchod.
 • 4. Neverbální komunikace
 • Emoce a jejich účinek na komunikaci.
 • Neverbální komunikace ve vnějším vyjádření – výraz obličeje, řeč očí, proxemika, haptika, posturologie, gestikulace, kinezika, paralingvistika
 • 5. Komunikace jako sdělování a přijímání informací informace
 • Pravidla pro efektivní komunikaci, komunikace jako společenská interakce mezi lidmi.
 • Umění sdělovat a naslouchat
 • 6. Co komunikaci narušuje – komunikační chyby, překážky a omyly
 • 7. Styly jednání
 • Pasivní jednání, agresivní jednání, manipulativní jednání, asertivní jednání
 • 8. Komunikace v náročných situacích – zásady asertivního jednání
 • Asertivita jako základní předpoklad pro zvládání náročných situací
 • Sdělování špatné zprávy
 • Sdělování a přijímání kritiky
 • Sdělování a přijímání pochvaly
 • Odmítání
 • Práce s chybou
 • Reakce na stres u pacienta/klienta
 • 9. Komunikace s problémovými typy pacientů/klientů
 • Zvládání konfliktu
 • Reakce na vztek, smutek, strach
 • 10. Komunikace se pacientem/klientem se závažným onemocněním, umírajícím, pozůstalými, s rodiči nezralých novorozenců

  Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Komunikační proces
 • Co podporuje, co devalvuje komunikaci, základní pravidla komunikace, kritéria úspěšné komunikace
 • 2. Nácvik verbálních a neverbálních dovedností
 • Rozpoznávání neverbálních signálů
 • 3. Rétorické dovednosti ve zdravotnické praxi
 • 4. Umění sebeprezentace
 • Posílení sebejistoty
 • 5. Umění sdělit informaci – nácvik efektivního sdělování, instruování, předávání informací
 • 6. Nácvik aktivního naslouchání, empatie
 • 7. Direktivní, nedirektivní, anamnestický, asertivní rozhovor
 • 8. Fáze rozhovoru, navázání rozhovoru, ukončení rozhovoru
 • 9. Styly jednání – pasivní, manipulativní, agresivní, asertivní, jak je rozpoznat a jak s nimi jednat
 • 10. Nácvik dovedností pro zvládání konfliktních a zátěžových situací
 • Nácvik asertivního chování, asertivní techniky, využití prvků asertivity v osobní i profesionální rovině, umění přesvědčovat a vyjednávat
 • 11. Praktické cvičení vedení rozhovoru s rozčilenou klientkou/rodičkou a jinými problémovými typy
 • 12. Komunikace v průběhu porodu
 • 13. Zvláštnosti komunikace s nastávajícími rodiči, s matkou, s otcem, vedení rozhovoru s nastávající matkou, rodičkou
 • 14. Specifika komunikace s rodiči předčasně narozených dětí, specifika komunikace v případě perinatální ztráty
 • Čtyři základní druhy interakce mezi lékaři a zdravotnickými pracovníky, komunikace mezi lékaři a zdravotnickými pracovníky.
Literatura
  povinná literatura
 • ZACHAROVÁ, E. Komunikace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0156-6. info
 • PEKARA, J. Komunikace jako sebeobrana zdravotníka. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. ISBN 978-80-87023-46-4. info
 • JANOUŠEK, J. Psychologické základy verbální komunikace. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4295-3. info
 • BROŽOVÁ-DOUBKOVÁ a K THELENOVÁ. Efektivní komunikace v pomáhajících profesích. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7372-941-7. info
  doporučená literatura
 • TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0064-4. info
 • NEUBAUER, K, T SKÁKALOVÁ a KOL. Poruchy komunikace u dospělých a stárnoucích osob. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-640-7. info
 • VITOŇ, J a VELEMÍNSKÝ. Etický aspekt komunikace v pediatrii a v kontaktu s umíráním a smrtí – jeho reflexe v umělecké literatuře. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-844-3. info
 • BURDA, P. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Brno: NCO NZO,, 2014. ISBN 978-80-7013-564-8. info
 • EVANGELU, J.E. Krizová komunikace - Efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Ostrava: KEY Publishing,, 2013. ISBN 978-80-7418-175-7. info
 • PTÁČEK, R a BARTŮNĚK. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3976-2. info
 • HLINOVSKÁ, J. a J. NĚMCOVÁ. Interaktivní procesy v ošetřovatelství a porodní asistenci. 1. vyd. Plzeň: Maurea, 2011. ISBN 978-80-904955-3-1. info
 • VENGLÁŘOVÁ, M. Sestry v nouzi. Syndrom vyhoření, mobbing, bossing. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3174-2. info
 • POKORNÁ, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 3., dopl. vyd. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-524-2. info
 • PLEVOVA, I a SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2968-8. info
 • POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8. info
 • KAČOROVÁ, J. Komunikace ve zdravotnictví I. 2010: Slezská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7248-578-9. info
 • ZELENÍKOVÁ, R. Komunikace ve zdravotnictví II. [online]. Opava:: Slezská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7248-579-6. info
 • ŠPATENKOVÁ, N a KRÁLOVÁ. Základní otázky komunikace: komunikace (nejen) pro sestry. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-599-4. info
 • PRAŠKO, J. a H. PRAŠKOVÁ. Asertivitou proti stresu. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1697-8. info
 • PRAŠKO, J. a H. PRAŠKOVÁ. Asertivitou proti stresu. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1697-8. info
 • LINHARTOVÁ, V. Praktická komunikace v medicíně: pro mediky, lékaře a ošetřující personál. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1784-5. info
 • ZACHAROVÁ, E., M. HERMANOVÁ a J. ŠRÁMKOVÁ. Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2068-5. info
 • MASTILIAKOVÁ, D a KOL. Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče: Respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu. 1. vyd. Ostrava:: Ostravská Univerzita, 2003. ISBN 80-7042-344-7. info
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. ISBN 978-80-247-0650-4. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Tvoří základ profesionálních znalostí a dovedností porodní asistentky při navazování kontaktu a získávání důvěry klientky/pacientky a její rodiny pro další účinnou a kvalitní individuální péči. Řeší problematiku pojmů mezilidské komunikace verbální i nonverbální, včetně komunikace mezi matkou a dítětem. Předmět má zásadní význam pro utváření správného psychoterapeutického způsobu jednání studentek.

Studijní pomůcky:
KYMROVÁ, E. Komunikace. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/PAKOM12322