PASBP12411 Seminář k bakalářské práci 1

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lukáš Martínek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. (cvičící)
PhDr. Markéta Školoudová (cvičící)
Mgr. Iveta Turečková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PASBP12411/cv: Út 22. 2. 13:50–15:25 Učebna 7, Út 8. 3. 11:20–15:25 Učebna 7, Út 3. 5. 10:30–14:35 Učebna 7, Út 17. 5. 10:30–14:35 Učebna 7, Út 31. 5. 12:10–14:35 Učebna 7, M. Školoudová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 87 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
vysvětlit způsob sestavení jednotlivých částí bakalářské práce, jak po stránce stylistické, tak i technické, podrobně analyzovat úvod, cíl práce, materiál a metodiku, výsledky práce, diskusi k danému tématu a přesně vymezit závěr práce v souladu s potřebou zdravotnické praxe a přesné postavení konzultanta – vedoucího bakalářské práce. Naučit základům výzkumné práce, způsobům zpracovávání empirických dat, diskuzi k dané problematice a stanovení závěrů práce, poukázat na přesné vyjadřování v latinské terminologii a spisovném jazyce, zvládnout předepsanou formální úpravu bakalářské práce a seznámit se zásadami práce s literaturou a jejím citováním v textu bakalářské práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- charakterizovat obsah jednotlivých částí kvalifikační práce
- formulovat správně hlavní problém a hypotézy
- zvolit vhodné metody průzkumného šetření
- vyhledat a použít odpovídající literaturu včetně bibliografických citací
- zpracovat empirická data do grafů a tabulek
- analyzovat výsledky
- identifikovat shodné nebo rozdílné výsledky v literárních zdrojích
- používat doporučenou formální úpravu a jazykovou stránku práce
- formulovat a zpracovat obhajobu kvalifikační práce formou PowerPointové prezentace.
Osnova
 • Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Etika tvorby práce.
 • 2. Autorský zákon.
 • 3. Technická kritéria.
 • 4. Formální náležitosti prací.
 • 5. Obecná východiska k přístupu ke zpracování práce.
 • 6. Struktura práce.
 • 7. Úvodní část práce.
 • 8. Hlavní část práce.
 • 9. Závěrečná část práce.
 • 10. Citace a metody citování.
 • 11. PowerPointová prezentace práce
 • 12. Nejčastější chyby.
Literatura
  povinná literatura
 • PIÁČEK, J. Elektronické informační zdroje: open access, bibliometrie, autorské právo, citace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4109-2. info
 • KRČÁL, M. a Z. TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. info
  doporučená literatura
 • CHALOUPKOVÁ, H. Autorský zákon: komentář. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-671-5. info
 • ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. 2014. info
 • ČSN ISO 690:2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. info
 • ČSN ISO 2145 Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1978. info
 • ČSN ISO 214 Dokumentace – Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1976. info
 • ČSN ISO 7144 Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1976. info
Informace učitele
Předmět poskytuje vědomosti o metodách a sestavování jednotlivých částí bakalářské práce jak po stránce stylistické, tak i technické. Podrobně analyzuje úvod, cíl práce, metodiku zpracování výsledků, diskusi k danému tématu a přesně vymezuje závěr práce. Naučí základním krokům výzkumného procesu, vyhodnocování výsledků a jejich prezentace.

Studijní pomůcky:
NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PASBP12411