PASOC1241 Sociologie

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Kristián Šrám (přednášející)
Mgr. Zuzana Ticháčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Ticháčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Zuzana Ticháčková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Čt 17. 2. 10:30–12:55 Učebna 13, Čt 24. 2. 10:30–12:55 Učebna 13, Čt 3. 3. 10:30–12:05 Učebna 13, Čt 26. 5. 10:30–12:05 Učebna 13
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PASOC1241/cv: Čt 17. 2. 13:00–14:35 Učebna 13, Čt 24. 2. 13:00–14:35 Učebna 13, Čt 3. 3. 12:10–14:35 Učebna 13, Čt 26. 5. 12:10–14:35 Učebna 13, K. Šrám
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 87 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
pochopit složitosti socializace člověka, poukázat na vliv společenského prostředí na utváření osobnosti, na zákonitosti vývoje a na problematiku zdraví a nemoci ze sociologického hlediska. Seznámit se základními kategoriemi sociologie, s poznatky o sociálních vztazích uvnitř profesní skupiny. Zprostředkovat poznatky a názory na vybrané společenské jevy a procesy, včetně oblasti zdraví a nemoci, zdravotní péče. Seznámit s historickými, kulturními a sociálními souvislostmi genderových otázek, s postavením žen a mužů na trhu práce, s otázkami nerovnosti a diskriminace, s postavením ženy a muže v rodině.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat správně sociologickou terminologii
- aplikovat metody a techniky sociologického výzkumu v praxi
- popsat strukturu společnosti
- objasnit vybrané sociální jevy a procesy
- definovat zdraví a nemoc ze sociologického hlediska.
Osnova
 • V průběhu a cvičení probereme následující témata:
 • 1. Sociologie jako vědecká disciplína. Historický vznik disciplíny.
 • 2. Základní sociologická paradigmata a přístupy.
 • 3. Člověk ve společnosti - kultura, jednotlivec, společnost a socializace.
 • 4. Konformita, deviace a sociální kontrola.
 • 5. Sociální stratifikace a mobilita. Společenské vrstvy, třídy, elity. Vertikální a horizontální mobilita.
 • 6. Sociální skupina, sociální instituce, organizace a byrokracie.
 • 7. Ekonomická sociologie, pracovní trh a globalizace.
 • 8. Vývoj a dynamika současných společností. Demografické trendy v ČR a EU.
 • 9. Metody a techniky sociologického výzkumu. Kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody. Fáze sociologického výzkumu.
 • 10. Vymezení předmětu sociologie medicíny. Definice zdraví a nemoci. Fáze nemoci. Sociální důsledky. Chronická nemoc.

Literatura
  povinná literatura
 • HAVLÍK, R. Úvod do sociologie. 6. vyd. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2843-1. info
  doporučená literatura
 • KŘÍŽOVÁ, E. SOS – sociologie pro pomáhající profese. Praha: Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-246-3650-4. info
 • MYERS, D.G. Sociální psychologie. Brno: Edika, 2016. ISBN 978-80-266-0871-4. info
 • DUNDELOVÁ, J. Úvod do sociální psychologie. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7932-8. info
 • SEKOT, A. Základy sociologie: aktuální problémy soudobé společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6788-2. info
 • GIDDENS, A. Sociologie. Praha: ARGO, 2013. ISBN 978-80-257-0807-1. info
 • JANDOUREK, J. Slovník sociologických pojmů. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3679-2. info
 • OLŠOVSKÝ, J. Slovník filozofických pojmů současnosti. 3. rozprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3613-6. info
 • NOVOTNÁ, E. Sociologie sociálních skupin. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2957-2. info
 • BÁRTLOVÁ, S. a S. MATULAY. Sociologie zdraví, nemoci a rodiny. Martin: Osveta, 2009. ISBN 978-80-8063-306-6. info
 • URBAN, L. a J. DUBSKÝ. Sociální deviace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-133-5. info
 • ČÍRTKOVÁ, L. a P. VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2. info
Informace učitele
Předmět je teoreticko-praktický a poskytuje vědomosti ze základů sociologie. Naučí studenta chápat složitost socializace člověka, poukazuje na problémy socializace, na vliv společenského prostředí na utváření osobnosti, na zákonitosti vývoje a na problematiku zdraví a nemocí ze sociologického hlediska. Zahrnuje role a postavení žen ve společnosti.

Studijní pomůcky:
GOLDÍROVÁ, A. Sociologie. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PASOC1241