PAZNJ3169 Znakový jazyk

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
poskytnout základní informace o psychosociální problematice handicapovaných lidí (neslyšící) se zaměřením především na schopnost dorozumění se s člověkem, který se ocitne ve zdravotnickém zařízení za pomocí znakového jazyka a seznámit s problematikou neslyšícího dítěte v souvislosti se zásahem do života rodiny.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat základní znakové pojmy
- používat odborné pojmy ve vztahu k profesi
Osnova
 • Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Úvod do znakového jazyka
 • 2. Nácvik jednotlivých znakových pojmů:
 • - Pozdravy
 • - Spojky a předložky
 • - Osoby
 • - Číslovky
 • - Slovesa určená pro nutnou komunikaci v daném oboru
 • - Zájmena
 • - Určení času a doby
 • - Pojmy z léčebné a pracovní terapie
 • - Obecné komunikační fráze při ošetřovatelské péči
 • - Anatomie člověka
 • 3. Průběžné opakování získaných pojmů formou jednoduchých vět
 • 4. Průběžný nácvik zpětné vazby ve znakovém jazyce
 • 5. Samostatné tvoření a ukazování jednoduchých vět v rámci získaných znaků
 • 6. Základní znaky pro oběhový aparát
 • 7. Průběžné opakování získaných pojmů formou jednoduchých vět
 • 8. Průběžný nácvik zpětné vazby ve znakovém jazyce
Literatura
  povinná literatura
 • HUDÁKOVÁ, A. Ve světě sluchového postižení: informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem. Praha: Tamtam: Středisko rané péče, 2005. ISBN 80-86792-27-7. info
  doporučená literatura
 • GABRIELOVÁ, D., J. PAUR a J. ZEMAN. Slovník znakové řeči. 1. vyd. Praha: Horizont, 1988. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako praktický. Výuka znakové řeči se podílí na odborném a specializačním vzdělání studentů. Vytváří předpoklady pro pracovní uplatnění při komunikaci s neslyšící pacientkou, její rodinou a spolupracovníky. Svým obsahem doplňuje profil porodní asistentky a vytváří dobré psychické zázemí pro sluchově postiženou pacientku s komunikační barierou. Podstatnou součástí předmětu je praktická výuka obouruční a jednoruční prstové abecedy a tematické celky základů znakového jazyka.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, zima 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/PAZNJ3169