VSKLP2122 Klinická propedeutika

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
9k+18s. 2 kr. Ukončení: zk.
Garance
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
získat základní manuální zručnost a techniku fyzikálního vyšetření pohledem, poklepem, poslechem, pohmatem při systematickém postupu fyzikálního vyšetření. Naučit zhodnotit celkový zdravotní stav, rozlišit normální fyziologický nález od abnormalit a patologie v oblasti ošetřovatelství. Získat ucelené informace o příznacích a symptomatologii systémových onemocnění a o moderních diagnostických a vyšetřovacích metodách v klinických oborech medicíny.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- realizovat fyzikální vyšetření pohledem, poklepem, poslechem, pohmatem
- zhodnotit celkový zdravotní stav
- identifikovat normální laboratorní hodnoty
- rozlišit normální fyziologický nález od abnormalit a patologií
- popsat dietní režimy
- identifikovat příznaky a symptomatologii systémových onemocnění.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Klinická propedeutika, její postavení v klinice, principy klinické práce. Dokumentace zdravotní péče. Důležitá právní ustanovení týkající se klinické praxe význam řazení do systému klinických oborů. Zdraví a nemoc. Etiologie a patogeneze vnitřních chorob.
 • 2. Anamnéza a její struktura. Osobní anamnéza Anamnéza, její členění a součásti. Úvod do syndromologie. První kontakt s nemocným. Nynější onemocnění.
 • 3. Základy fyzikálního vyšetření, hlavní objektivní příznaky.
 • 4. Celkové somatické vyšetření (posouzení stavu vědomí, poloha, pohyblivost apod.). Nálezy na hlavě a krku.
 • 5. Vyšetření hrudníku, příznaky onemocnění plic, pleury a mediastina, vyšetření srdce a cév, nejdůležitější příznaky a nálezy.
 • 6. Vyšetření břicha, fyzikální nálezy, vyšetření jater a ledvin, nálezy na dolních končetinách.
 • 7. Hematologické onemocnění jejich specifika, poruchy koagulace, problematika poruch během porodu.
 • 8. Fyziologické funkce, kardiotokografie a funkční testy, diagnostika fetálního distresu antepartálně a intrapartálně.
 • 9. Laboratorní vyšetřovací metody, biochemické, hematologické, mikrobiologické. Biopsie. Metody odběru biologického materiálu. Endoskopie.
 • 10. Zobrazovací, elektrofyziologické a funkční vyšetřovací metody. RTG, CT, izotopové vyšetření, ultrazvukové vyšetření, nukleární magnetická rezonance. EKG, zátěžové testy, EEG, EMG.
 • 11. Principy léčebných postupů, aplikace, infuze, krevní deriváty, kyslíkem, dietoterapie. Rehabilitace.
 • 12. Vyšetřování stavu výživy. Stravování a režim nemocných. Principy diferencované péče o nemocné, orientační neurologické příznaky.
Literatura
  povinná literatura
 • HOLUBEC, L. Klinická propedeutika v klinických a interních oborech. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. ISBN 978-80-261-0671-5. info
 • NEJEDLÁ, M. Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4402-5. info
  doporučená literatura
 • KOTÍK, L. Předoperační vyšetření dospělých. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-4248-2. info
 • TÁBORSKÝ, M. Interní propedeutika. Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3207-0. info
 • DOBIÁŠ, V. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4571-8. info
 • ŠPINAR, J. a O. LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2. přepr. a dop. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4356-1. info
 • ZOUBKOVÁ, R. Zajištění vstupu do krevního oběhu. Ostrava: Jesenius, 2012. ISBN 978-80-7464-115-2. info
 • ZOUBKOVÁ, R. Zajištění vstupu do krevního oběhu. Ostrava: Jesenius, 2012. ISBN 978-80-7464-115-2. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • ROKYTA, R. Bolest a jak s ní zacházet. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3012-7. info
 • ROKYTA, R. Bolest a jak s ní zacházet. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3012-7. info
 • BORZOVÁ, C. Nespavost a jiné poruchy spánku. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2978-7. info
 • BRETŠNAJDROVÁ, A. a Š. SVAČINA. Dietologický slovník. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-062-1. info
 • FULLER, G. Neurologické vyšetření snadno a rychle. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1914-6. info
 • CHROBÁK, L. Propedeutika vnitřního lékařství. Přeprac. dopl. vyd. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1309-0. info
 • SKALICKÁ, H. Předoperační vyšetření - návody pro praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1079-2. info
Metody hodnocení
Způsob kontroly samostatného studia:
V informačním systému student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Zahrnuje ucelené informace o příznacích a symptomatologii systémových onemocnění a moderních diagnostických a vyšetřovacích metodách v klinických oborech medicíny. Seznamuje studenty s technikou fyzikálního vyšetření, s hodnocením celkového zdravotního stavu člověka. Umožňuje jim osvojení si kompetencí k rozpoznání příznaků, signalizujících odchylky od zdravého vývoje.

Studijní pomůcky:
BENEŠ, J. Klinická propedeutika. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/VSKLP2122