VSOPG2242 Ošetřovatelská péče v geriatrii

Vysoká škola zdravotnická
léto 2023
Rozsah
10k+11s. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Škorpíková
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 86 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
seznámit s celou šíří poznatků z geriatrie a péče o geriatrického pacienta ve zdraví i nemoci. Schopnost aplikovat znalosti do ošetřovatelského procesu, umět poskytnou poradenství v rámci rodiny a společnosti.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- správně používat odbornou terminologii
- popsat základní aspekty péče o seeniory
- připravit pacienta k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým výkonům
- zpracovat plán ošetřovatelské péče o pacienta včetně klasifikace potřeb pacientů s využitím NANDA taxonomie II
- sestavit edukační plán směrem k přípravě na plánované propuštění.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Zdravotní a funkční stav ve stáří, zvláštnosti chorob, jejich diagnostikování a léčení u starých lidí
 • 2. Geriatrické syndromy – instability, imobility, hypomobility a dekondice, anorexie a malnutrice, kognitivního deficitu a demence, inkontinence aj.
 • 3. Stařecka multimorbidita, disabilita, křehkost (frailty)
 • 4. Geriatrické hodnocení pacienta (comprehensive geriatric assessment, CGA)
 • 5. Dlouhodobá péče (long-term care), komplexní zdravotně sociální péče o nemocné s funkčně závažným chronickým zdravotním postižením (disabilitou)
 • 6. Životní styl ve stáří – kreativita, sportovní aktivity, kvalita života, univerzity třetího věku
 • 7. Paliativní a hospicová péče
Literatura
  povinná literatura
 • HOLMEROVÁ, I, M KUCKIR H VAŇKOVÁ a KOL. Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-9585-5. info
 • SCHULER, M. a P. OSTER. Geriatrie od A do Z pro sestry. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3013-4. info
 • ČELEDOVÁ, L. a R. ČEVELA. Výchova ke zdraví: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3213-8. info
  doporučená literatura
 • Péče o seniory: česko-slovenský časopis sociálních služeb. Brno: Rescue media, 2017-. ISSN 2570-5032.
 • NIEDERMANN, E, C PFLUGSHAUPT H RÜEGGER a B SCHÄR. Paliativní péče: úvod do tématu pro pracovníky v zařízeních pečujících o seniory. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, 2016. ISBN 978-80-906320-3-5. info
 • DUDOVÁ, R. Postarat se ve stáří: rodina a zajištění péče o seniory. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-7419-182-4. info
 • ČERVENÝ, R a TOPINKOVÁ. Geriatrie: novelizace 2014. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2014. Doporučené postupy pro všeobecné praktické lékaře. ISBN 978-80-86998-69-5. info
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, H, C HÖSCHL a L VIDOVIĆOVÁ. Gerontologie: současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských vě. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2628-4. info
 • HUDÁKOVÁ, A. a Ľ. MAJERNÍKOVÁ. Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4772-9. info
 • HERDMAN, T. H. Ošetřovatelské diagnózy. Definice&klasifikace 2012-2014. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4328-8. info
 • POKORNÁ, A. Ošetřovatelství v geriatrii. Hodnotící nástroje. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4316-5. info
 • POKORNÁ, A. a R. MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3371-5. info
 • KOZÁKOVÁ, R. Komunitní ošetřovatelská péče o seniory. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7464-079-7. info
 • POKORNÁ, A a JUŘENÍKOVÁ. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory: podpora sociokulturní a odborné kompetence profesionálních pečovatelů (NLZP) o seniory. Brno: Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-263-0043-4. info
 • TIDEIKSAAR, R. Falls in older people: prevention & management. 4th ed. Baltimore: Health Professions Press, 2010. ISBN 978-1-932529-44-9. info
 • KUBEŠOVÁ - MATĚJOVSKÁ, H. et al. Akutní stavy v geriatrii. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-620-5. info
 • KALVACH, Z., Z. ZADÁK a R. JIRÁK. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490-4. info
Metody hodnocení
Způsob kontroly samostatného studia:
V informačním systému student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství Seznamuje studenty s involučními změnami, zdravotním stavem a onemocněními ve vyšším věku z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb seniorů změněných v souvislosti s onemocněním. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb lidí vyšších věkových skupin a způsob jejich uspokojování, včetně odlišnosti multidisciplinární péče o seniory v oblasti ambulantních a lůžkových zdravotních služeb.

Studijní pomůcky:
JAHODOVÁ, I. Ošetřovatelská péče o seniory. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Cvičné kazuistiky.
Instruktážní videa.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2023/VSOPG2242