ZZANJ21111 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
8k+14s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Eva Jansa, M.A. (přednášející)
Garance
PhDr. Eva Jansa, M.A.
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh
So 23. 9. 13:50–17:05 Posluchárna P2, So 2. 12. 12:10–15:25 Učebna 13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Naučit pohotově a bezproblémově používat jazyk při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, jeho rodinou, spolupracovníky. Kultivovat celkový osobní projev, chování a vystupování ve vztahu k cizincům a umožnit vyšší mobilitu a uplatnění na trhu práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- pracovat se zdroji informací, se slovníkem, jazykovými příručkami
- používat slovní zásobu včetně vybrané frazeologie specifické pro obor
- odvozovat významy neznámých slov na základě osvojené slovní zásoby, znalosti tvorby slov, internacionalismů a kontextu
- klást otázky nutné pro efektivní komunikaci s pacientem a porozumět odpovědím
- používat základní lékařskou terminologii
- číst, porozumět a reprodukovat přiměřeně náročný odborný text
- strukturovat písemný projev
- vyplnit lékařské dokumenty a psát odborné informace v cizím jazyce
- pohotově a bezproblémově používat jazyk při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, jeho doprovodem a spolupracovníky ve zdravotnickém prostředí.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Zdravý životní styl
 • 2. Zdravotnická zařízení
 • 3. Lidské tělo
 • 4. Popis tělesných soustav
 • 5. Popis orgánů
 • 6. Smyslové orgány
 • 7. Reprodukční systém muže a ženy
 • 8. Úrazy a první pomoc
 • 9. Biochemická a hematologická vyšetření, základní vyšetřovací metody
 • 10. Podávání medikamentů
 • 11. Základy sesterské komunikace
 • 12. Managment ve zdravotnictví, pracovní pozice, funkce managmentu
 • 13. První pomoc
 • 14. Ošetřovatelství jako vědní obor a profese zdravotnického záchranáře
 • 15. Komunikace s klientem/pacientem
 • 16. Etika v ošetřovatelství
 • 17. Ošetřovatelský proces
 • 18. Péče o potřeby pacienta
 • 19. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků
 • 20. Multikulturní ošetřovatelství
 • 21. Specifická ošetřovatelská péče
 • 22. Edukace klienta/pacienta
Literatura
  povinná literatura
 • BAUMRUKOVÁ, I. English in urgent care medicine. 1. vyd. Zlín: Tigris, 2017. ISBN 978-80-7490-069-3. info
 • BAUMRUKOVÁ, I. English for Paramedics Case Studies. Praha: Xlibris, 2014. ISBN 978-1-4931-3983-5. info
  doporučená literatura
 • DRESSLER, S a POSPÍŠILOVÁ. Kapesní anglicko-český medicínský slovník: s výkladem klíčových slov. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5591-5. info
 • TOPILOVÁ, V. Medical English = Angličtina pro zdravotníky. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2012. ISBN 978-80-7311-001-7. info
 • BULDOV, S.V. a M. MAXEROVÁ. Angličtina pro zdravotní sestry: Příručka odborných textů, výrazů a cvičení. Praha: Informatorium, 2003. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 150 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako praktický a poskytuje znalosti z gramatiky a terminologie, klade důraz na získání jasného odborného zdravotnického jazykového projevu. Zvládnutí základní slovní zásoby je předpokladem pro komunikaci v zahraničí. Poskytuje komunikativní dovednosti v obecných a odborných tématech.

Studijní pomůcky:
DRBOHLAVOVÁ, B. Anglický jazyk. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZANJ21111