ZZBIC2121 Biochemie

Vysoká škola zdravotnická
léto 2023
Rozsah
7k+13s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Staňková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Staňková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Staňková, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
So 11. 3. 8:50–14:35 Posluchárna P1
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 24 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
seznámit s významem indikace laboratorního vyšetření, s důležitostí správného odběru, uchování a transportu biologického materiálu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat terminologii obecné a klinické biochemie
- vyjmenovat fyziologická referenční rozmezí biochemických vzorků
- demonstrovat odběr vzorků biologického materiálu
- popsat základní metabolické pochody probíhající v organismu.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Biochemická rovnováha vnitřního prostředí organismu
 • 2. Změny biochemické rovnováhy v souvislosti s různými druhy onemocnění a poruch
 • 3. Preanalytická příprava biologického materiálu. Indikace a interpretace biochemických vyšetření
 • 4. Odběr ostatního biologického materiálu
 • 5. Jednoduché orientační metody biochemických vyšetření
Literatura
  povinná literatura
 • STAŇKOVÁ, B. Biochemie pro studující zdravotnická nelékařská povolání. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2019. ISBN 978-80-88249-07-8. info
  doporučená literatura
 • PTÁČEK, R, M NOVOTNÝ a KOLEKTIV. Biofeedback v teorii a praxi. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5694-3. info
 • KOOLMAN, J. a K. H. RÖHM. Barevný atlas biochemie. 4. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-2977-0. info
 • SVAČINA, Š, M SOUČEK A ŠMAHELOVÁ a R ČEŠKA. Metabolický syndrom. Praha: Grada,, 2011. ISBN 978-80-247-4092-8. info
 • ZIMA, T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-372-3. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 150 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů. Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Stručná anotace předmětu:
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje studenty se základními poznatky z oblasti biochemie, zejména metabolismus základních živin, aminokyseliny a poruchy jejich metabolismus, sacharidy, lipidy, bílkoviny, nukleotidy, enzymy. Studenti získávají znalosti o biologickém materiálu pro klinicko-biochemické vyšetření, metodách a technikách odběru, označení vzorků, jejich uchování a odeslání ke zpracování do klinicko-biochemických laboratoří a s referenčními hodnotami. Seznamuje se základními technologiemi pro biochemická vyšetření.

Studijní pomůcky:
STAŇKOVÁ, B. Biochemie. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.

Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2023/ZZBIC2121