ZZBIF2111 Biofyzika

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
7k+15s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Ludmila Lišková (přednášející)
Ing. Ludmila Lišková (cvičící)
Garance
Ing. Soňa Jexová, PhD.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh
So 1. 10. 8:50–14:35 Posluchárna P2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
seznámit s fyzikálními principy jednotlivých metod, s jednotlivými přístrojovými metodami, s významem přípravy pacientů k těmto vyšetřením.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- popsat strukturu, vlastnosti molekul a molekulové vlastnosti látek
- popsat fyzikální jevy ve vztahu k projevům v lidském těle
- vysvětlit výhody a nevýhody fyzikálních vyšetřovacích metod
- popsat princip činnosti srdce, krevního oběhu, podstatu měření krevního tlaku
- měřit krevní tlak různými způsoby
- popsat mechanismus dýchání a princip funkčního vyšetření plic
- vysvětlit oko jako optickou soustavu, vady oka a korekce těchto vad
- vysvětlit podstatu vzniku sluchového vjemu a negativních aspektů zvuku na lidské zdraví
- popsat účinky ultrazvuku, ultrafialového záření a infračerveného záření na lidský organismus
- popsat vznik a šíření akčních potenciálů, účinky elektrického proudu na lidský organismus
- vysvětlit základy radiologických vyšetřovacích a léčebných metod a způsoby ochrany před zářením.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Stavba hmoty. Molekulární biofyzika
 • 2. Bioenergetika a Termodynamika v lékařství
 • 3. Biofyzika elektrických projevů a účinků, elektrické metody
 • 4. Biomechanika
 • 5. Bioakustika
 • 6. Fyzikální základy použití optiky v lékařství
 • 7. Fyzikální základy použití rentgenového záření v lékařství
 • 8. Radioaktivita a ionizující záření
Literatura
  povinná literatura
 • NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry. Praha: Grada, 2015. 2. vydání. ISBN 978-80-247-4449-0. info
 • BENEŠ, J, J KYMPLOVÁ a F VÍTEK. Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory: pro studium i praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4712-5. info
  doporučená literatura
 • PODZIMEK, F. Radiologická fyzika: fyzika ionizujícího záření. Praha: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05319-5. info
 • JEXOVÁ, S. Geometrická optika. 1. vyd. Praha: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-521-1. info
 • SOCHOROVÁ, H. Základy biofyziky pro bakalářské studium. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7368-466-2. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 250 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů. Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje studenty se základy biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod v kontextu ošetřovatelské péče. Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod a jejich biologických účincích. Seznámí se také s metodami a přístroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna.

Studijní pomůcky:
BENEŠ, J. Biofyzika. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/ZZBIF2111