ZZETI2352 Etika ve zdravotnictví

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
3k+7s. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Marková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZETI2352/3BZZ: Pá 3. 11. 13:00–15:25 Učebna 11, E. Marková
ZZETI2352/3CZZ: Pá 6. 10. 8:50–11:15 Učebna 204, E. Marková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Formovat profesní myšlení, naučit se respektovat odůvodněné názory druhých a orientovat se v jednotlivých světových názorech, projevovat vlastní názor, argumentovat a diskutovat o etických jevech v ošetřovatelství. Formováním charakterových vlastností přispět ke svobodě myšlení a projevu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- vysvětlit základní pojmy etiky
- vyjmenovat základní etické teorie a metody
- popsat filosofické směry
- definovat rozdíl mezi jednotlivými světovými názory
- popsat vývoj etiky jako samostatné vědní disciplíny a vývoj etiky v profesi
- vysvětlit obsah společenských norem ve vztahu k etickým kodexům
- srovnat výstupy normativní etiky s právními normami, platnými ve zdravotnictví
- diskutovat o závažných etických jevech zdravotnické praxe (euthanasie, alternativní porody, multikulturní problematika, transplantace)
- argumentovat v souladu s etickým kodexem zdravotnického pracovníka.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů v etice:
 • 1. Profesionální etika, význam předmětu pro práci zdravotníka, návaznost na další vědní obory
 • 2. Etické principy ve zdravotnictví
 • 3. Práva pacientů, informovaný souhlas
 • 4. Etická dilemata, etické problémy ve zdravotnictví
Literatura
  povinná literatura
 • VÁCHA, M. Eutanázie: definice, historie, legislativa, etika. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2575-3. info
 • JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2018. ISBN 978-80-7553-414-9. info
  doporučená literatura
 • DOLEŽAL, A. Eutanazie a rozhodnutí na konci života: právní aspekty. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2687-3. info
 • ONDRAČKA, L, L KROPÁČEK T HALÍK M LYČKA a M ZEMÁNEK. Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Praha: Cesta domů, 2017. ISBN 978-80-88126-22-5. info
 • KUŘE, J, M PETRŮ a KOL. Filosofie medicíny v českých zemích. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-972-3. info
 • HERŮFEK, J a KOL. Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. ISBN 978-80-7464-781-9. info
 • PTÁČEK, R. a P. BARTŮNĚK. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5471-0. info
 • HEŘMANOVÁ, J., M. VÁCHA, H. SVOBODOVÁ, M. ZVONÍČKOVÁ a J. SLOVÁK. Etika v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3469-9. info
 • MATĚJEK, J. Dříve projevená přání pacientů: výhody a rizika. 1. vyd. Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-850-6. info
 • OLŠOVSKÝ, J. Slovník filozofických pojmů současnosti. 3. rozprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3613-6. info
 • KUPKA, J. Přehled dějin filosofie. Praha: Kupka, 2009. ISBN 978-80-87020-00-5. info
 • MZ, ČR. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Věstník MZ ČR. 2004, č. 7, s. 12. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů. Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován převážně jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému v ošetřovatelství. Uvádí do problematiky zdravotnické etiky a jejího vztahu k vědě, vědění, hodnocení a jednání v podmínkách zdravotnické praxe. Objasňuje základní pojmy vztahující se k holistickému pojetí člověka, rodiny a společnosti. Seznamuje studenty s nejdůležitějšími etickými kodexy, které se týkají zdravotní a ošetřovatelské péče o člověka od narození do smrti, dále etickými problémy a dilematy. Pomáhá studentům najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost je obhájit.

Studijní pomůcky:
SYSEL, D. Filosofie. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004 v IS.
KUBICOVÁ, M. Etika a filozofie. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004 v IS.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZETI2352