ZZHEMT2351 Hematologie a transfúzní lékařství

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
5k+10s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jan Haber, CSc. (přednášející)
Mgr. Barbora Staňková, Ph.D. (cvičící)
Garance
MUDr. Jan Haber, CSc.
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZHEMT2351/3BZZ: So 16. 12. 8:50–12:55 Učebna 6, B. Staňková
ZZHEMT2351/3CZZ: So 7. 10. 8:50–12:55 Učebna 9, B. Staňková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
seznámit se základními poznatky z oblasti klinické hematologie, se způsobem odběru krve pro hematologická vyšetření, s laboratorními metodami užívanými v transfuzním lékařství, s výrobou transfuzních přípravků a indikacemi pro jejich aplikaci, s potransfuzními komplikacemi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- správně používat odbornou terminologii
- popsat vyšetřovací metody v hematologii
- používat techniky odběru krve
- popsat zásady správného podání transfuzních přípravků
- uplatňovat bezpečnostní předpisy ochrany zdraví při práci s biologickým materiálem.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Obsah oboru klinické hematologie
 • 2. Základní a speciální vyšetřovací metody v hematologii
 • 3. Krevní transfúze, indikace pro podání transfúze
 • 4. Dárcovství krve
 • 5. Vyšetřovací metody v hematologii
 • 6. Problematika dárcovství krve
 • 7. Posttransfúzní reakce a komplikace – hemolytická transfúzní reakce, pyretická reakce, alergická reakce, infekční agens, viry, bakterie, další možná rizika
 • 8. Autologní transfúze (autotransfúze) – indikace k autotransfúzi, druhy autotransfúzi, kontraindikace autotransfúzi
Literatura
  povinná literatura
 • VYDRA, J a CETKOVSKÝ. Hematologie v kostce. Praha: Mladá Fronta, 2015. ISBN 978-80-204-3698-6. info
  doporučená literatura
 • ZÍTKOVÁ, M a KOL. Ošetřovatelství v hematoonkologii. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2016. ISBN 978-80-210-8264-9. info
 • PENKA, M, E TESAŘOVÁ a KOL. Hematologie a transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-7901-0. info
 • ADAM, Z., M. KREJČÍ a J. VORLÍČEK. Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. dopl. a přeprac.vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2502-4. info
 • ČERMÁKOVÁ, Z., M. KOŘÍSTKA a A. MALUŠKOVÁ. Imunohematologie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-600-0. info
 • VOKURKA, S. Základní hemato-onkologická onemocnění a jejich charakteristiky. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-553-6. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů. Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Podává informace o základních a speciálních vyšetřovacích metodách v hematologii. Objasňuje základní principy transfuzního lékařství.

Studijní pomůcky:
KODYTKOVÁ, J. a B. STAŇKOVÁ. Hematologie. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZHEMT2351