ZZMED23622 Medicína katastrof 2

Vysoká škola zdravotnická
léto 2024
Rozsah
5k+11s. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Jiří Knor, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radomír Vlk (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Pá 19. 4. 8:50–12:55 Učebna 11
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 137 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Spolehlivě rozpoznat stavy bezprostředně ohrožující život, zvládat samostatně život zachraňující výkony a další prioritní výkony za mimořádných situací, bezpečně zvládat organizaci záchranných činností při likvidaci zdravotních následků při mimořádných událostech samostatně i za pomoci dalších účastníků.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- rozpoznat rozdíly mezi urgentní medicínou a medicínou katastrof a hromadných neštěstí
- popsat psychologické, etické a právní aspekty medicíny katastrof a hromadných neštěstí
- aplikovat získané znalosti v mimořádných událostech
- aplikovat činnosti v rámci záchranného řetězce
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Medicína katastrof
 • 2. Medicína hromadných neštěstí
 • 3. Typová činnost
 • 4. Koordinace místa zásahu, krizová a rádiová komunikace
 • 5. Urgentní příjem hromadného postižení osob ve zdravotnickém zařízení
 • 6. Management katastrof
Literatura
  povinná literatura
 • ŠÍN, R. a kol. Medicína katastrof. Online. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-295-4. [citováno 2024-04-24] info
 • ŠTĚTINA, J. a kol. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Online. Praha: Grada, 2000. ISBN 978-80-7169-688-9. [citováno 2024-04-24] info
  doporučená literatura
 • HÁJEK, M a KOL. Chirurgie v extrémních podmínkách — Odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxich.. Online. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-9025-1. [citováno 2024-04-24] info
 • BYDŽOVSKÝ, J. Předlékařská první pomoc. Online. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2334-1. [citováno 2024-04-24] info
 • MASÁR, O, J ŠTOREK, H BELEJOVÁ, D SYSEL a J NĚMCOVÁ. Úvod do medicíny katastrof pro záchranáře.. Online. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2010. ISBN 978-80-902876-3-1. [citováno 2024-04-24] info
 • ČESKO. Vyhláška MZ č. 14/2001 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995.. Online. 2001, [citováno 2024-04-24] info
 • ČESKO. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).. Online. 2000, [citováno 2024-04-24] info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět Medicína katastrof patří mezi základní součást přípravy a je koncipován jako teoreticko-praktický. Poskytuje informace k orientaci v oboru od historických aspektů záchranářství a medicíny katastrof po dnešní modely komplexního záchranného systému u nás i ve světě. Definuje základní pojmy medicíny katastrof a hromadných neštěstí, klasifikuje je a uvádí rozdíly mezi urgentní medicínou a medicínou katastrof a zaměřuje se také na mezinárodní spolupráci. Dále informuje o roli medicíny katastrof, hromadných neštěstích, a to zejména z hlediska etických a právních momentů, kompetencí, povinností a práv. Zabývá se psychologickými, etickými a právními aspekty specifickými pro medicínu katastrof. Informuje o mimořádných situacích u nás i ve světě, zaměřuje se na záchranářství při těchto mimořádných událostech.
Podrobně se zabývá medicínou při mimořádných událostech a do větší hloubky se věnuje závažným klinickým stavům při větším a velkém počtu postižených.

Studijní pomůcky:
VESELÁ, K. a J. PEKARA, Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: VŠZ, o. p. s., 2015. ISBN 978-80-905728-5-0. Studijní materiál – e-learningová opora v IS.
Cvičné kazuistiky, v informačním studijním systému.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2024/ZZMED23622