ZZOPED2242 Ošetřovatelská péče v pediatrii

Vysoká škola zdravotnická
léto 2024
Rozsah
18k+36s. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Vlachová (přednášející)
PhDr. Hana Belejová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
So 2. 3. 8:50–16:15 Hala dospělé části, sraz před 1. výukou u Kafe Motol, So 27. 4. 8:50–16:15 Hala dospělé části, sraz před 1. výukou u Kafe Motol
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 78 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Získat základní poznatky o tělesném a duševním vývoji zdravého a nemocného dítěte, seznámit s odlišnostmi péče o děti dle věku, zejména s akutními stavy z hlediska ohrožení života dítěte jako teoretickým základem pro práci na úsecích neodkladné péče. Získat poznatky o příčinách, projevech, diagnostických, terapeutických postupech při intoxikacích a náhlých stavech v pediatrii, získat znalosti o specifické problematice odborné ošetřovatelské péče o nemocné děti seznámit s problematikou týraných dětí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- popsat zvláštnosti růstu a vývoje dětí
- charakterizovat zvláštnosti ošetřovatelské péče o novorozence, kojence, batolata, děti předškolního věku, děti školního věku a adolescenty
- popsat patofyziologii, etiologii, symptomatologii, diagnostiku a terapii u náhlých stavů u dětí
- orientovat se v diagnostice náhlých stavů u dětí,
- používat farmakoterapii v dětském věku
- demonstrovat výkony a postupy dle kompetencí stanovených právními předpisy
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Rozdělení dětského věku, psychomotorický a smyslový vývoj. Očkování. Základy vyšetření dítěte v jednotlivých věkových obdobích
 • 2. Infekční choroby dětského věku. Charakteristika onemocnění, příčiny, klinický obraz, vyšetřovací metody, terapeutický postup
 • 3. Urgentní stavy v pediatrii. Úrazy a otravy v dětském věku. Naléhavé diagnostické a léčebné výkony v dětském věku
 • 4. Syndrom náhlého úmrtí kojence
 • 5. Základní postupy v poskytování první pomoci a resuscitační péče podle věku
 • 6. Týrané a zneužívané dítě, dítě v bezprostředním ohrožení života.
 • 7. Ošetření novorozence
 • 8. Resuscitace novorozence
 • 9. Poresuscitační péče
Literatura
  povinná literatura
 • KLÍMA, J a KOLEKTIV. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5014-9. info
 • MUNTAU, A.C. Pediatrie. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4588-6. info
  doporučená literatura
 • NANDA. Ošetřovatelské diagnózy Definice a klasifikace 2015-2017. 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • KIKALOVÁ, K a KOPECKÝ. Biologie a nemoci dětí. Olomouc: UP v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4020-0. info
 • SIKOROVÁ, L. Dětská sestra v primární a komunitní péči. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3592-4. info
 • SIKOROVÁ, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3593-1. info
 • FENDRYCHOVÁ, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3940-3. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v pediatrii. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3286-2. info
 • FENDRYCHOVÁ, J. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii II. Péče o novorozence. Brno: NCO NZO, 2009. ISBN 978-80-7013-489-4. info
 • HLADÍK, M. Dětské lékařství pro studenty ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-472-0. info
 • SEDLÁŘOVÁ, P. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů. Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět pediatrie je součástí komplexu klinických oborů. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje studenty s vývojem zdravého i nemocného dítěte, s péčí o zdraví dítěte, prevenci onemocněni a nemocemi dětského věku v celém spektru klinických oborů. Důraz je kladen na odlišnosti diagnostiky a léčby onemocnění, včetně odlišností multidisciplinární péče v oblasti ambulantní, jednodenní i lůžkové péče.

Studijní pomůcky:
VLACHOVÁ, M. Ošetřovatelská péče o nemocné v pediatrii. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Cvičné kazuistiky.
Instruktážní videa.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2024/ZZOPED2242