ZZOPG2242 Ošetřovatelská péče v geriatrii

Vysoká škola zdravotnická
léto 2023
Rozsah
10k+20s. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Froňková (přednášející)
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. (přednášející)
doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS (cvičící)
Garance
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
So 22. 4. 8:50–17:05 Učebna 13
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 78 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Vymezit základní aspekty péče o seniory, získat znalosti o péči o geriatrické pacienty ve složkách multidisciplinární péče, získat dovednosti v poskytování neodkladné péče, seznámit se specifiky psychologického přístupu k postiženým vyšších věkových skupin.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii a specifika komunikace s geriatrickým pacientem
- popsat základní aspekty péče o postižené ve vyšším věku
- vysvětlit pojmy – holismus, salutogenese, gerontologie, geriatrie, biologické stárnutí …
- charakterizovat úrazy, ostatní akutní stavy, chronická onemocnění
- popsat prevenci v primární, sekundární a terciální péči
- orientovat se v problematice křehkého stáří
- demonstrovat výkony a postupy dle kompetencí stanovených právními předpisy
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Zdravotní a funkční stav ve stáří, zvláštnosti chorob, jejich diagnostikování a léčení u starých lidí
 • 2. Geriatrické syndromy – instability, imobility, hypomobility a dekondice, anorexie a malnutrice, kognitivního deficitu a demence, inkontinence aj.
 • 3. Stařecká multimorbidita, disabilita, křehkost (frailty)
 • 4. Geriatrické hodnocení pacienta (comprehensive geriatric assessment, CGA)
 • 5. Uspokojovaní bio-psycho-sociálních potřeb u geriatrického pacienta metodou ošetřovatelského procesu
 • 6. Příprava geriatrického pacienta na před a pooperační péči
 • 7. Životní styl ve stáří – kreativita, sportovní aktivity, kvalita života, univerzity třetího věku
 • 8. Dlouhodobá péče (long-term care), komplexní zdravotně sociální péče o nemocné s funkčně závažným chronickým zdravotním postižením (disabilitou)
 • 9. Umírající starý člověk – paliativní péče, hospicová péče, eutanázie a dystanázie
Literatura
  povinná literatura
 • HOLMEROVÁ, I, M KUCKIR H VAŇKOVÁ a KOL. Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-9585-5. info
 • ČELEDOVÁ, L, Z KALVACH a R ČEVELA. Úvod do gerontologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3404-3. info
  doporučená literatura
 • POKORNÁ, A a KOL. Centrální systém hlášení nežádoucích událostí – Metodika. Nežádoucí událost – PÁD: plná verze metodiky. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2019. 30 s. URL info
 • MIERTOVÁ, M. Riziko pádu v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0850-3. info
 • Péče o seniory: česko-slovenský časopis sociálních služeb. Péče o seniory: česko-slovenský časopis sociálních služeb. Brno: Rescue media, 2017. ISSN 2570-5032. info
 • NIEDERMANN, E, C PFLUGSHAUPT H RÜEGGER a B SCHÄR. Paliativní péče: úvod do tématu pro pracovníky v zařízeních pečujících o seniory. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, 2016. ISBN 978-80-906320-3-5. info
 • DUDOVÁ, R. Postarat se ve stáří: rodina a zajištění péče o seniory. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-7419-182-4. info
 • HOLMEROVÁ, I a KOL. Dlouhodobá péče: geriatrické aspekty a kvalita péče. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5439-0. info
 • ČERVENÝ, R a TOPINKOVÁ. Geriatrie: novelizace 2014. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2014. Doporučené postupy pro všeobecné praktické lékaře. ISBN 978-80-86998-69-5. info
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, H, C HÖSCHL a L VIDOVIĆOVÁ. Gerontologie: současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských vě. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2628-4. info
 • HUDÁKOVÁ, A. a Ľ. MAJERNÍKOVÁ. Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4772-9. info
 • POKORNÁ, A. Ošetřovatelství v geriatrii. Hodnotící nástroje. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4316-5. info
 • TIDEIKSAAR, R. Falls in older people: prevention & management. 4th ed. Baltimore: Health Professions Press, 2010. ISBN 978-1-932529-44-9. info
 • KUBEŠOVÁ - MATĚJOVSKÁ, H. et al. Akutní stavy v geriatrii. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-620-5. info
 • MORSE, J M. Preventing patient falls: establishing a fall intervention program. 2nd ed. New York, NY: Springer Publishing Company, 2009. 172 s. ISBN 978-0-8261-0389-5. info
 • KALVACH, Z., Z. ZADÁK a R. JIRÁK. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490-4. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který seznamuje posluchače se změnami v organismu ve vyšším věku, se zvláštnostmi péče o zdraví a onemocněními ve vyšším věku. Důraz je kladen na odlišnosti v problematice neodkladné péče o seniory v oblasti přednemocniční a intenzivní péče.

Studijní pomůcky:
JAHODOVÁ, I. Ošetřovatelská péče o seniory. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS.
Cvičné kazuistiky, v informačním studijním systému.
Instruktážní videa, v informačním studijním systému.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2023/ZZOPG2242