ZZPED2231 Základy pedagogiky a edukace

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
8k+17s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Froňková (přednášející)
Garance
PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZPED2231/cvA: Pá 20. 10. 8:50–15:25 Učebna 7, M. Froňková
ZZPED2231/cvB: So 4. 11. 8:50–15:25 Učebna 13, M. Froňková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Seznámit s novou rozšířenou rolí v oblasti edukace pacientů a jejich rodinných příslušníků a významem edukace pro zapojení pacienta do zdravotní péče. Získat znalosti o různých metodách výuky a jejich využití v edukaci ve zdravotnictví a dovednosti potřebné k vytvoření a realizaci edukačního programu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- vymezit a správně používat pedagogickou terminologii
- vyjmenovat základní pedagogické zásady a základní didaktické metody
- posoudit potřebu a schopnost edukace konkrétních pacientů
- zpracovat edukační plán
- vyhodnotit dosažené výsledky vlastní edukační činnosti.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Význam pedagogiky. Vzdělávaní sester v současnosti.
 • 2. Současná výchovně-vzdělávací soustava
 • 3. Proces edukace ve zdravotnickém zařízení
 • 4. Edukace pacienta s akutním onemocněním
 • 5. Edukace pacienta s chronickým onemocněním
 • 6. Edukace rodičů nemocného dítěte
 • 7. Edukace skupiny osob se stejným zdravotním problémem
 • 8. Edukace klienta ohroženého rizikovým chováním
Literatura
  povinná literatura
 • GURKOVÁ, E. Nemocný a chronické onemocnění: edukace, motivace a podpora pacienta. 1. vyd. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0461-1. info
 • MANDYSOVÁ, P. Příprava na edukaci v ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. ISBN 978-80-7395-971-5. info
  doporučená literatura
 • VETEŠKA, J. Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. ISBN 978-80-905460-7-3. info
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 6. aktual. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1228-7. info
 • JANDEČKOVÁ, K. a M. MATOULEK. Edukace zaměřená na zdravý životní styl pacientů s vážným psychiatrickým onemocněním: metodická příručka pro zaměstnance. Praha: Psychiatrická nemocnice Bohnice, 2016. ISBN 978-80-906518-3-8. info
 • ŠPATENKOVÁ, N. a L. SMÉKALOVÁ. Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5446-8. info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Edukace v ošetřovatelství: respekt a úcta k lidské důstojnosti. Trenčín: TU A. Dubčeka, 2015. ISBN 978-80-7454-513-9. info
 • VYSTRČILOVÁ, D a L GÖRNEROVÁ. Život s cukrovkou: edukace nového dětského diabetika. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2015. ISBN 978-80-88064-15-2. info
 • SVĚRÁKOVÁ, M. Edukační činnost sestry. Úvod do problematiky. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-845-2. info
 • ŠULISTOVÁ, R. a M. TREŠLOVÁ. Pedagogika a edukační činnost v ošetřovatelské péči pro sestry a porodní asistentky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7394-246-5. info
 • BLAŽKOVÁ, V. Úvod do speciální pedagogiky. Plzeň: Maurea, 2011. ISBN 978-80-904955-2-4. info
 • HRSTKA, Z. a A. VAVREČKOVÁ. Kapitoly psychologie zdraví. 2. díl. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-332-7. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Uvádí studenty do problematiky výchovy a vzdělávání, na nichž se budou po studiu ve specifických podmínkách své praxe podílet (při edukaci klientů/pacientů a jejich blízkých, ve zdravotní výchově obyvatel, při přípravě vzdělávacích akcí, v rámci vzdělávání zdravotnických pracovníků apod.). Hlavním cílem předmětu je, aby studenti porozuměli pedagogickým jevům a procesům v ošetřovatelské praxi, a aby uměli s klienty/pacienty účinně komunikovat a dovedli na ně výchovně působit, a to s respektováním jejich vývojových i individuálních zvláštností.

Studijní pomůcky:
HLINOVSKÁ, J. Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

Cvičné kazuistiky, v informačním studijním systému SharePoint.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZPED2231