ZZREH2361 Léčebně rehabilitační péče

Vysoká škola zdravotnická
léto 2024
Rozsah
7k+14s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ivana Jahodová (přednášející)
Mgr. Pavel Málek (přednášející)
Mgr. Ivana Jahodová (cvičící)
Garance
Mgr. Ivana Jahodová
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Pá 16. 2. 13:00–16:15 Učebna 11, Pá 1. 3. 14:40–17:05 Učebna 206
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 137 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Poskytnout souhrn zdravotnických, sociálních, ekonomických a jiných vědomostí, které směřují ke zlepšení nebo zachování funkční jedince. Zaměřit se na styčné body v komplexní terapii o pacienta. Uvědomit si nutnost spolupráce obou profesí v rámci komplexní péče o pacienta. Zvládnout LTV v rozsahu práce zdravotnického pracovníka a tím předcházet změnám, cíleně reagovat a vést k aktivní rehabilitaci a dalším metodám ke zlepšení tělesné kondice.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat možnosti rehabilitačního ošetřovatelství
- aplikovat získané dovednosti na různá věková období.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Mobilizace pacienta
 • 2. Prevence pádů
 • 3. Léčebná rehabilitace u bolestivých stavů
 • 4. Léčebná rehabilitace u interních chorob
 • 5. Léčebná rehabilitace v neurologii
 • 6. Léčebná rehabilitace v ortopedii
 • 7. Léčebná rehabilitace v traumatologii
 • 8. Léčebná rehabilitace v onkologii
 • 9. Léčebná rehabilitace v gynekologii
 • 10. Léčebná rehabilitace v porodnictví
 • 11. Léčebná rehabilitace u pacientů s poruchou kognitivních funkcí
 • 12. Léčebná rehabilitace u popálenin
 • 13. Ochrana personálu před nadměrnou zátěží
Literatura
  povinná literatura
 • VACEK, J. a kol. Léčebná rehabilitace bolestivých stavů hybné soustavy. Praha: Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-304-9. info
 • Léčebná rehabilitace ve vybraných oborech. Praha: Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-314-8. info
  doporučená literatura
 • MC GILL, S. Mechanika zad : návod jak se zbavit bolesti zad pomocí McGillovy metody. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4350-2. info
 • NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL, EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL, PAN PACIFIC PRESSURE INJURY ALLIANCE and E. HAESLER, ed. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. 2nd ed. Perth: Cambridge Media, 2014, 292 s. ISBN 978-0-9807396-5-7. info
 • KLUSOŇOVÁ, E. a J. PITNEROVÁ. Rehabilitační ošetřování klientů s těžkými poruchami hybnosti. 3. vyd. Brno: NCO NZO, 2014. ISBN 978-80-7013-567-9. info
 • NOVOTNÁ, J. a J. DOBIÁŠ. Metoda Ludmily Mojžíšové: praktická cvičení. Praha: XYZ, 2012. ISBN 978-80-7388-653-0. info
 • MÁČEK, M. a J. RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-695-3. info
 • VACEK, Jan. Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Praha: Raabe, 2011. ISSN 1805-0417. info
 • STORCK, U. Technika masáže v rehabilitaci. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2663-2. info
 • ROKYTA, R. Bolest a jak s ní zacházet. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3012-7. info
 • ŘASOVÁ, K. Fyzioterapie u neurologicky nemocných. Praha: Ceros, 2007. ISBN 978-80-239-9300-4. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 350 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů. Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Těžiště rehabilitačního ošetřovatelství leží v prevenci imobilizačního syndromu. V rámci předmětu se studenti naučí provádět úkony rehabilitačního ošetřování – polohování, pasivní a aktivní cvičení, dechovou gymnastiku, včasnou mobilizaci, nácvik soběstačnosti tak, aby odpovídaly kompetencím všeobecných sester.

Studijné pomůcky:
JAHODOVÁ, I. Rehabilitační ošetřovatelství. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS.
Cvičné kazuistiky, v informačním studijním systému. Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2024/ZZREH2361