ZZRES23512 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní péči 2

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
10k+20s. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (přednášející)
Mgr. Radomír Vlk (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZRES23512/3BZZ: So 11. 11. 13:00–15:25 Učebna 1, Pá 15. 12. 9:40–15:25 Učebna 204, R. Vlk
ZZRES23512/3CZZ: Pá 20. 10. 9:40–15:25 Učebna 204, So 9. 12. 8:50–11:15 Učebna 13, R. Vlk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Cílem je seznámit studenty s nejčastějšími stavy, vedoucími k hospitalizaci pacienta na ARO, JIP a s realizací ošetřovatelského procesu v intenzivní péči. Seznamuje rovněž se způsoby komunikace s pacientem se závažným postižením zdraví a v přímém ohrožení života a s dlouhodobě nemocným pacientem v ohrožení zdraví či života. Předmět úzce souvisí s předmětem urgentní medicíny, kde získá znalosti neodkladné péče o pacienty v akutních a kritických stavech.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- popsat hygienický režim jednotek ARO
- používat přístrojovou techniku na ARO
- charakterizovat etické otázky resuscitační péče
- provádět neodkladnou KPR na oddělení ARO/JIP
- provádět komplexní ošetřovatelskou péči pacienta na ARO/JIP
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:Obsahové zaměření cvičení (probíhá ve škole nebo na klinickém pracovišti):
 • 1. Koncepce specializované péče, pracoviště a organizace
 • 2. Problematika ošetřování pacientů s hepatitidami a AIDS v kritickém stavu
 • 3. Základní a komplementární vyšetření, diagnostické a léčebné výkony u pacienta v intenzivní péči
 • 4. Farmaka v intenzivní péči
 • 5. Vnitřní prostředí, poruchy metabolismu, vodního, elektrolytového a acidobazického hospodářství
 • 6. Akutní respirační selhání, základy umělé plicní ventilace
 • 7. Závažné stavy u intoxikovaných pacientů včetně kritických stavů z nadměrného užívání návykových látek
 • 8. Diagnostika smrti mozku, péče o kadavera, etické aspekty
 • 9. Základy anestézie a analgezie, léčba bolesti

  Obsahové zaměření cvičení (probíhá ve škole nebo na klinickém pracovišti):
 • 1. Hygienický režim jednotek ARO a intenzivní péče, prevence nozokomiálních nákaz
 • 2. Přístrojová technika na ARO a práce s nimi, bezpečnost práce
 • 3. Ošetřovatelské techniky na odděleních ARO
 • 4. Neodkladná resuscitace základní, rozšířená a za ztížených podmínek
 • 5. Péče o pacienta na UPV
 • 6. Nitrožilní převody, náhrady krve, umělá výživa
 • 7. Komplexní péče o pacienta po úspěšné resuscitaci
 • 8. Zásady péče u intoxikovaných pacientů včetně kritických stavů z nadměrného užívání návykových látek Výkony a postupy (dle vyhlášky MZ č. 55/2011 Sb., § 3 odst. 1, § 17 a § 30)
Literatura
  povinná literatura
 • DRÁBKOVÁ, J a HÁJKOVÁ. Následná intenzivní péče. Praha: Mladá fronta, 2018. ISBN 978-80-204-3148-6. info
 • BARTŮNĚK, P, D JURÁSKOVÁ J HECZKOVÁ a D NALOS. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4343-1. info
  doporučená literatura
 • TOŠNEROVÁ, Š, V URBANCOVÁ E VAŇÁSKOVÁ a KOL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0282-2. info
 • JAROŠOVÁ, I. Nebojte se přežít: příběhy pacientů z oddělení následné intenzivní péče. Praha: Maxdorf, 2016. ISBN 978-80-7345-521-7. info
 • MÁLEK, J. Praktická anesteziologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5632-5. info
 • TRUHLÁŘ, A a KOL. Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015: souhrn doporučení. Urgentní medicína. 2015, roč. 18. ISSN 1212-1924. info
 • KOUTNÁ, M a KOL. Manuál hojení ran v intenzivní péči. 1. vyd. Praha: Galén, 2015, 200 s. ISBN 978-80-7492-190-2. info
 • STREITOVÁ, D a KOL. Septické stavy v intenzivní péči. Ošetřovatelská péče. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5215-0. info
 • ŠEVČÍK, P., M. MATĚJOVIČ, V. ČERNÝ, K. CVACHOVEC a I. CHYTRA. Intenzivní medicína. 3. přeprac a rozšíř. vyd. Praha: Galén,, 2014. ISBN 978-80-7492-066-0. info
 • KLEMENTA, B, O KLEMENTOVÁ a P MARCIÁN. Resuscitace. 2., rozš. vyd. Olomouc: Epava, 2014. ISBN 978-80-86297-47-7. info
 • VOBRUBA, V, M FEDORA a J ŽUREK. Kapitoly z dětské intenzivní péče. Praha: Institut postgraduálního vzděláváníve zdravotnictví, 2013. ISBN 978-80-87023-11-2. info
 • ŠEVELA, K, P ŠEVČÍK a KOL. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3146-9. info
 • ČESKO. Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2011. info
 • ČESKO. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2011. info
 • HANDL, Z. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. 4. dopl. vyd. dotisk. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. ISBN 978-80-7013-459-7. info
 • KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1830-9. info
 • ČESKO. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 2000. info
Metody hodnocení
Docházka 80 %
Zápočtový test (3x + min. 70% úspěšnost)
Zkouška
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který je pro zdravotnické záchranáře nezbytným základem pro výkon povolání v lůžkové části anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) a urgentního příjmu. Obsahem předmětu je resuscitační a intenzivní péče o pacienty všech věkových skupin, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo bezprostředně selhání hrozí, v souladu s nejnovějšími zásadami poskytování zdravotní péče a odbornými poznatky. Součástí předmětu jsou základy anesteziologie, algeziologie a transplantologie.

Studijní pomůcky:
HORÁK, L. Neodkladná péče v akutních a kritických stavech. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS.
Cvičné kazuistiky, v informačním studijním systému.
Instruktážní videa, v informačním studijním systému.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZRES23512