ZZURG22311 Urgentní medicína 1

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
8k+26s. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Jiří Knor, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. David Peřan, MBA (přednášející)
MUDr. Mgr. Jana Šeblová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radomír Vlk (přednášející)
Garance
MUDr. Mgr. Jana Šeblová, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZURG22311/cvA: So 16. 12. 8:50–15:25 Učebna 2, R. Vlk
ZZURG22311/cvB: So 21. 10. 8:50–15:25 Učebna 2, R. Vlk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Cílem je umět se orientovat v systému záchranářství u nás i v zemích EU, aktivně zvládat orientační zhodnocení naléhavého závažného stavu a diferenciální diagnostiku akutních stavů s poskytnutím první pomoci a okamžité péče. Dále prakticky aktivně zvládat spolupráci se zdravotnickým operačním střediskem, transport a předání do navazující neodkladné péče, být řádně informován o indikacích zásahu ZZS, indikacích k výjezdu RLP, RZP, nasazení LZS. Cílem je znát spolupráci s ostatními subjekty v lokalitách, kde ZZS nefunguje (vodní ZS, Horská služba, Báňská ZS) a dalšími složkami IZS, aktuálně se seznámit s problematikou financování ZZS, úhradou činnosti ZZS ze zdravotnického pojištění, administrativní prací na ZZS.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat mimořádné situace
- popsat záchranný systém zdravotnictví v ČR
- aplikovat získané znalosti urgentní medicíny v praxi
- ovládat metodu METHANE a START
- postupovat dle platných předpisů
- ovládat urgentní výkony spojené s protokolem ABCDE
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Prvotní neodkladné postupy v přednemocniční neodkladné péči včetně neodkladné resuscitace
 • 2. Neodkladné stavy v jednotlivých klinických oborech
 • 3. Neodkladné stavy interního charakteru
 • 4. Neodkladné stavy chirurgického charakteru
 • 5. Neodkladné stavy v neurologii
 • 6. Kritické stavy v pediatrii
 • 7. Naléhavé stavy u psychicky nemocných
 • 8. Neodkladné stavy v gynekologii a porodnictví
 • 9. Neodkladné stavy v ORL
 • 10. Neodkladné stavy v očním lékařství
 • 11. Neodkladné stavy vzniklé z fyzikálních příčin
 • 12. Ostatní naléhavé stavy
 • 13. Používání transportní techniky
 • 14. Manipulace s přístrojovou technikou:
 • 15. Základní technické vybavení v neodkladné péči, péče o přístrojovou techniku a pomůcky
 • 16. Příprava přístrojové techniky (glukometr, kapnometr, EKG, PEEP ventil, UPV poloautomaty, UPV automaty aj.)
 • 17. Bezpečnost práce při manipulaci s přístroji, tlakovými nádobami
 • 18. Praktický nácvik údržby vybavení zdravotnických vozidel
Literatura
  povinná literatura
 • VESELÁ, K a PEKARA. Urgentní a válečná medicína. Praha: VŠZ, o. p. s., 2015. ISBN 978-80-905728-8-1. info
 • ŠEBLOVÁ, J. a J. KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4434-6. info
  doporučená literatura
 • BULÍKOVÁ, T. a kol. Urgentní medicína. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-361-5. info
 • ČESKO. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2011. info
 • ČESKO. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2000. info
 • ČESKO. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 2000. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Poskytuje v profesní přípravě zdravotnického záchranáře poznatky o systému záchranářství v současné době a s koncepcí pro budoucnost u nás i v zahraničí, především v zemích Evropské unie. Seznamuje se systémem poskytování neodkladné péče v České republice, identifikuje odlišnosti v poskytování zdravotní péče v zemích EU, zejména v oblastech urgentní medicíny s výkladem právních norem s přímým dopadem na poskytování specializované péče. Poskytuje informace o vývoji zdravotnické záchranné služby, s její současnou koncepcí a organizací, s řízením sítě zdravotnických záchranných služeb, s Integrovaným záchranným systémem, s kategoriemi zúčastněných zdravotnických pracovníků a se systémem jejich vzdělávání, se spoluprací s nezdravotnickými tísňovými službami a s mezinárodní spoluprací v oblasti přednemocniční neodkladné péče. Definuje mimořádné situace, dotýká se právních aspektů poskytování neodkladné péče včetně kompetencí, povinností a práv zdravotnických pracovníků při mimořádných událostech.

Studijní pomůcky:
VESELÁ, K. a J. PEKARA. Urgentní a válečná medicína. Studijní materiál – e-learningová opora v IS.
Cvičné kazuistiky, v informačním studijním systému.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZURG22311