VSKLP8301 Klinická propedeutika

Vysoká škola zdravotnická
léto 2018
Rozsah
12/6. 2 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
prof., MUDr., RNDr. Jiří Beneš, DrSc., CSc. (přednášející)
Garance
prof., MUDr., RNDr. Jiří Beneš, DrSc., CSc.
Vysoká škola zdravotnická
Předpoklady
Anatomie, Biofyzika, Fyziologie, Odborná latinská terminologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Studenti jsou seznámeni s technikou fyzikálního vyšetření a s hodnocením celkového zdravotního stavu člověka, rozpoznají příznaky signalizující odchylky od zdravého vývoje. Zahrnuje ucelené informace o příznacích a symptomatologii systémových onemocněni a moderních diagnostických a vyšetřovacích metod v klinických oborech medicíny.

Cílem předmětu je získat základní manuální zručnost a techniku fyzikálního vyšetření pohledem, poklepem, poslechem, pohmatem při systematickém postupu fyzikálního vyšetření. Naučit zhodnotit celkový zdravotní stav, rozlišit normální fyziologický nález od abnormalit a patologie. Získat ucelené informace o příznacích a symptomatologii systémových onemocnění a o moderních diagnostických a vyšetřovacích metodách v klinických oborech medicíny.
Osnova
 • Klinická propedeutika, její postavení v klinice, principy klinické práce. Dokumentace zdravotní péče. Důležitá právní ustanovení týkající se klinické praxe význam řazení do systému klinických oborů. Zdraví a nemoc. Etiologie a patogeneze vnitřních chorob
 • Anamnéza a její struktura. Osobní anamnéza Anamnéza, její členění a součásti. Úvod do syndromologie. První kontakt s nemocným. Nynější onemocnění
 • Základy fyzikálního vyšetření, hlavní objektivní příznaky
 • Celkové somatické vyšetření (posouzení stavu vědomí, poloha, pohyblivost apod.). Nálezy na hlavě a krku
 • Vyšetření hrudníku, příznaky onemocnění plic, pleury a mediastina, vyšetření srdce a cév, nejdůležitější příznaky a nálezy
 • Vyšetření břicha, fyzikální nálezy, vyšetření jater a ledvin, nálezy na dolních končetinách
 • Hematologické onemocnění jejich specifika, poruchy koagulace, problematika poruch během porodu
 • Fyziologické funkce, kardiotokografie a funkční testy, diagnostika fetálního distresu antepartálně a intrapartálně
 • Laboratorní vyšetřovací metody, biochemické, hematologické, mikrobiologické. Biopsie. Metody odběru biologického materiálu. Endoskopie
 • Zobrazovací, elektrofyziologické a funkční vyšetřovací metody. RTG, CT, izotopové vyšetření, ultrazvukové vyšetření, nukleární magnetická rezonance. EKG, zátěžové testy, EEG, EMG
 • Principy léčebných postupů, aplikace, infuze, krevní deriváty, kyslíkem, dietoterapie. Rehabilitace
 • Vyšetřování stavu výživy. Stravování a režim nemocných. Principy diferencované péče o nemocné, orientační neurologické příznaky

 • Obsahové zaměření cvičení:
 • Provedení celkového vyšetření, popis normálního nálezu, objektivní příznaky
 • Anamnéza jako součásti zdravotní dokumentace. Hlavní subjektivní příznaky a jejich zjišťování
 • Vyšetření hlavy, krku a dutiny ústní sestrou
 • Vyšetření hrudníku, srdce a plic sestrou
 • Vyšetření břicha a břišních orgánů sestrou
 • Vyšetření končetin sestrou
Literatura
  povinná literatura
 • HEHLMANN, A. Hlavní symptomy v medicíně. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2612-0. info
 • BRETŠNAJDROVÁ, A. a Š. SVAČINA. Dietologický slovník. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-062-1. info
 • Neurologické vyšetření snadno a rychle. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024719146. info
  doporučená literatura
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • ROKYTA, R. Bolest a jak s ní zacházet. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3012-7. info
 • SOVOVÁ, E. EKG pro sestry. Praha: Grada, 2009. ISBN 80-247-1542-2. info
 • Nespavost a jiné poruchy spánku. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2978-7. info
 • VONDRÁČEK, L. a V. WIRTHOVÁ. Právní minimum pro sestry. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3132-2. info
 • Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
 • SKALICKÁ, H. Předoperační vyšetření - návody pro praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1079-2. info
Metody hodnocení
Individuálním řízeným samostudiem si studenti osvojují značnou část obsahové náplně modulů, která koresponduje s obsahem vzdělávání uvedeným ve studijním plánu. Ten jim je předkládán v podobě studijních opor. Tyto studijní opory jsou připraveny vyučujícími pro každý modul jako strukturovaný text, audio nebo videonahrávky, obsahující kromě nezbytného studijního obsahu i prvky vnější a vnitřní zpětné vazby. Tyto prvky ověřují, do jaké míry studenti pochopili látku, a motivují je k dalšímu studiu. Na webovém portálu SharePoint student vypracuje testy - testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále SharePoint v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
  Rozsah individuální práce studentů je 17 hodin
  Doporučený ročník a semestr: 1. ročník (LS)

  Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • Klinická propedeutika, její význam a zařazení do systému klinických oborů. Zdraví a nemoc. Etiologie a patogeneze vnitřních chorob
 • Úvod do syndromologie. Anamnéza, její členění a součásti. Hlavní subjektivní příznaky a jejich zjišťování
 • Základy fyzikálního vyšetření, hlavní objektivní příznaky
 • Metody základního fyzikálního vyšetření
 • Příklad celkového fyziologického interního nálezu
 • Celkové vyšetření – hodnocení celkových nálezů
 • Vyšetření hrudníku – plíce
 • Vyšetření hrudníku z hlediska kardiologa EKG
 • Vyšetření břicha z hlediska gastrointestinálního traktu
 • Vyšetření náhlých příhod břišních a urologie
 • Vyšetření končetin a hodnoceni pohybu
 • Speciální příznaky a nálezy
 • Hlavní fyziologické funkce a jejich význam
 • Vědomí a jeho poruchy – kvalitativní a kvantitativní. Definice smrti z hlediska mozkových funkcí. Známky smrti
 • Zobrazovací, elektrofyziologické a funkční vyšetřovací metody. RTG, CT, izotopové vyšetření, ultrazvukové vyšetření, nukleární magnetická rezonance. Zátěžové testy, EEG, EMG
 • Laboratorní vyšetřovací metody, biochemické, hematologické, mikrobiologické. Biopsie. Metody odběru biologického materiálu. Endoskopie
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020.