ZZMED23511 Medicína katastrof 1

Vysoká škola zdravotnická
zima 2021
Rozsah
5k+10s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Jiří Knor, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. David Peřan, MBA (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Pá 10. 12. 8:50–12:35 Učebna 9
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Spolehlivě rozpoznat stavy bezprostředně ohrožující život, zvládat samostatně život zachraňující výkony a další prioritní výkony za mimořádných situací, bezpečně zvládat organizaci záchranných činností při likvidaci zdravotních následků při mimořádných událostech samostatně i za pomoci dalších účastníků.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- rozpoznat rozdíly mezi urgentní medicínou a medicínou katastrof a hromadných neštěstí
- popsat psychologické, etické a právní aspekty medicíny katastrof a hromadných neštěstí
- aplikovat získané znalosti v mimořádných událostech
- aplikovat činnosti v rámci záchranného řetězce
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Medicína katastrof
 • 2. Medicína hromadných neštěstí
 • 3. Typová činnost
 • 4. Koordinace místa zásahu, krizová a rádiová komunikace
 • 5. Urgentní příjem hromadného postižení osob ve zdravotnickém zařízení
 • 6. Management katastrof
Literatura
  povinná literatura
 • ŠÍN, R. a kol. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-295-4. info
 • ŠTĚTINA, J. a kol. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: Grada, 2000. ISBN 978-80-7169-688-9. info
  doporučená literatura
 • HÁJEK, M a KOL. Chirurgie v extrémních podmínkách — Odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxich. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-9025-1. info
 • BYDŽOVSKÝ, J. Předlékařská první pomoc. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2334-1. info
 • MASÁR, O, J ŠTOREK, H BELEJOVÁ, D SYSEL a J NĚMCOVÁ. Úvod do medicíny katastrof pro záchranáře. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2010. ISBN 978-80-902876-3-1. info
 • ČESKO. Vyhláška MZ č. 14/2001 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995. 2001. info
 • ČESKO. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 2000. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět Medicína katastrof patří mezi základní součást přípravy a je koncipován jako teoreticko-praktický. Poskytuje informace k orientaci v oboru od historických aspektů záchranářství a medicíny katastrof po dnešní modely komplexního záchranného systému u nás i ve světě. Definuje základní pojmy medicíny katastrof a hromadných neštěstí, klasifikuje je a uvádí rozdíly mezi urgentní medicínou a medicínou katastrof a zaměřuje se také na mezinárodní spolupráci. Dále informuje o roli medicíny katastrof, hromadných neštěstích, a to zejména z hlediska etických a právních momentů, kompetencí, povinností a práv. Zabývá se psychologickými, etickými a právními aspekty specifickými pro medicínu katastrof. Informuje o mimořádných situacích u nás i ve světě, zaměřuje se na záchranářství při těchto mimořádných událostech.
Podrobně se zabývá medicínou při mimořádných událostech a do větší hloubky se věnuje závažným klinickým stavům při větším a velkém počtu postižených.

Studijní pomůcky:
VESELÁ, K. a J. PEKARA, Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: VŠZ, o. p. s., 2015. ISBN 978-80-905728-5-0. Studijní materiál – e-learningová opora v IS.
Cvičné kazuistiky, v informačním studijním systému.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.
 • Statistika zápisu (zima 2021, nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2021/ZZMED23511