Život bez smyslu je jako řeka bez vody. (Ralph Smart)

Cíle studijního programu

Cílem studia je získat vzdělání a profesní kvalifikaci:

- zdravotnického pracovníka k oprávnění výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,

- k poskytování přímé péče orientované na individuální potřeby jednotlivců (zdravých, nemocných, handicapovaných a umírajících), rodin a komunit v souladu se strategií „Zdraví pro všechny v 21. století“, která respektuje základní principy Evropské strategie Světové zdravotnické organizace (WHO) pro vzdělávání porodních asistentek, Evropské strategie WHO pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí (všeobecných sester a porodních asistentek) a direktivy Evropské komise – směrnice 2013/55/EU,

- k plnění základních funkcí ve společnosti: autonomní, kooperativní, rozvoje výzkumu a podpory vývoje v oblasti porodní asistence, plánování, koordinace a řízení péče v porodní asistenci,

- k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace (primární, sekundární, terciární) v České republice tak, aby toto bylo v souladu s požadavky zemí Evropské unie.

Získaná kvalifikace dává předpoklady pro celoživotní vzdělávání v oblasti Porodní asistence.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 - 2. kolo
Termín podání do půlnoci 21. 8. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  písemná zkouška, která je zaměřená na znalosti z oboru biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Kritéria pro přijetí ke studiu: - úplné středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením (u cizích státních příslušníků je nutno doložit nostrifikační doložku) - potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání - získání nejméně 25 bodů ze 40 možných v písemném testu - od cizích státních příslušníků je požadováno, v rámci přijímacího řízení na všechny akreditované studijní obory, osvědčení o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) – úroveň B2

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je získat vzdělání a profesní kvalifikaci:

  - zdravotnického pracovníka k oprávnění výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,

  - k poskytování přímé péče orientované na individuální potřeby jednotlivců (zdravých, nemocných, handicapovaných a umírajících), rodin a komunit v souladu se strategií „Zdraví pro všechny v 21. století“, která respektuje základní principy Evropské strategie Světové zdravotnické organizace (WHO) pro vzdělávání porodních asistentek, Evropské strategie WHO pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí (všeobecných sester a porodních asistentek) a direktivy Evropské komise – směrnice 2013/55/EU,

  - k plnění základních funkcí ve společnosti: autonomní, kooperativní, rozvoje výzkumu a podpory vývoje v oblasti porodní asistence, plánování, koordinace a řízení péče v porodní asistenci,

  - k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace (primární, sekundární, terciární) v České republice tak, aby toto bylo v souladu s požadavky zemí Evropské unie.

  Získaná kvalifikace dává předpoklady pro celoživotní vzdělávání v oblasti Porodní asistence.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent/ka je schopen/a na základě vědomosti a dovednosti z porodní asistence, odborné praxe, základních vědních oborů a společenských věd rozpoznat holistické potřeby ženy v období zdraví, fyziologického těhotenství, porodu i šestinedělí.
  • Absolvent/ka zná zdravý vývoj jedince a faktory, které jej ovlivňují.
  • Absolvent/ka umí vest samostatně fyziologicky porod.
  • Absolvent/ka je schopen/a použit diagnostické techniky v ošetřovatelské péči o těhotnou ženu.
  • Absolvent/ka dokáže poskytnout kvalifikovaně první pomoc.
  • Absolvent/ka umí poskytnout ošetřovatelskou péči rodičce i novorozenci při vedeni porodu.
  • Absolvent/ka dokáže rozpoznat projevy a příznaky, které signalizuji odchylky od zdravého vývoje jedince a příznaky nemoci.
  • Absolvent/ka má vědomosti, dovednosti a morální postoje potřebné k realizaci jednotlivých ošetřovatelských činností.
 • Uplatnění absolventa

  Výstupní znalosti a dovednosti porodních asistentek, tj. profesní kompetence porodních asistentek, jsou rozděleny na základní, specializované a vysoce specializované podle základních funkcí, které porodní asistentka plní a vycházejí ze zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 391/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Činnost porodních asistentek, které odpovídají za péči v porodní asistenci o ženu a dítě, zahrnuje:

  - samostatné řízení a poskytování péče v porodní asistenci – podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, a to o ženu a její rodinu, rodičku a novorozence, zaměřené na dosažení jejich fyzického, mentálního nebo sociálního potenciálu, který vede k upevnění biopsychosociálních, behaviorálních, kognitivních a spirituálních funkcí ženy a její rodiny,

  - preventivní činnost zaměřenou na detekci abnormálních stavů u ženy, matky, plodu a novorozence, zprostředkování lékařské pomoci a provádění naléhavých zásahů v nepřítomnosti lékaře,

  - získání kompetencí k rozvoji a provádění funkcí vztahujících se k  porodní asistenci a poskytování pomoci při porodu,

  - podporu aktivního zapojení žen, rodiček, jejich rodinných příslušníků a celé společnosti do všech aspektů péče v porodní asistenci o ženu a novorozence,

  - podporu sebedůvěry a svobodného rozhodování při stanovení způsobu péče v porodní asistenci o ženu a novorozence.

 • Regulovaná povolání
  • Porodní asistentka
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studium ve studijním programu probíhá v prezenční formě studia se specificky odborným charakterem, které zahrnuje nejméně 3 roky studia a nejméně 4600 hodin teoretické výuky a praktického vyučování, z toho je doba praktického vyučování 1800 hodin. Počet kreditů, které student musí v průběhu studia dosáhnout je 180 (ECTS).

  Povinné předměty (48):

  - z toho předměty profilujícího základu (15)

  - z toho základní teoretické předměty profilujícího základu (6)

  Povinně volitelné předměty (1)

  Volitelné předměty (2) - Studenti musí získat za celé studium minimálně 2 kredity z volitelných předmětů.

 • Praxe

  Součástí studia programu Porodní asistence je absolvování odborné praxe na akreditovaných zdravotnických pracovištích, a to v celkovém rozsahu 1800 hodin.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program Porodní asistence má návaznost v magisterských studijních programech se zaměřením na management v ošetřovatelství, zaměřením mentor v ošetřovatelství, zaměřením na ošetřovatelskou péči v oborech specializačního vzdělávání (dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., které stanoví obory specializačního vzdělávání). Studijní programy jsou realizovány např. na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, na Lékařské fakultě OU v Ostravě, na Fakultě zdravotnických studií Univerzita Pardubice, na Fakultě zdravotnických studií ZU v Plzni a dalších dle platné akreditace.

Základní údaje

Zkratka
PA
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

65
počet aktivních studentů
40
počet závěrečných prací

Vysoká škola zdravotnická
Program zajišťuje