Energie je to, co vše uvádí do pohybu.

Cíle studijního programu

Základním cílem bakalářského studijního programu je výchova kvalifikovaného zdravotnického odborníka v oboru fyzioterapie podle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno především na činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru fyzioterapie, kdy v souladu s doporučeným postupem lékaře a na základě vlastního vyšetření fyzioterapeut navrhuje a provádí optimální varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů na lůžkových i  ambulantních provozech rehabilitačních odděleních státního i nestátního typu, na pracovištích fyzikální terapie, rehabilitačních ústavech, na pracovištích léčby bolesti, v lázních, léčebnách, ústavech sociální péče, hospicích, sportovních a rekreačních zařízeních. Pro dosažení tohoto cíle je náplň studia zaměřena na teoretické i klinické znalosti biomedicínských a společensko-vědních oborů praktických dovedností v oblasti fyzikální terapie, kinezioterapie, kineziologie a patokineziologie, a to na diagnostiku i terapii funkčních a strukturálních poruch hybného systému a souvisejících orgánových soustav včetně psychických potížích a na terapii bolestivých syndromů pohybového systému jako celku. Absolvování studijního programu dává odbornou kvalifikaci k plnohodnotnému uplatnění v rehabilitačním segmentu interprofesního zdravotnického týmu v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 - 2. kolo
Termín podání do půlnoci 21. 8. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  prezenční forma studia – přijímací řízení do 1. ročníku je tříkolové. 1. kolo: písemná zkouška – zaměřená na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni. Pro postup do 2. kola je potřeba dosáhnout nutné minimum bodů (z písemného testu) 2. kolo: talentová zkouška z tělesné výchovy – pro postup do 3. kola je potřeba dosáhnout nutné minimum bodů (pohybové dovednosti) 3. kolo: motivační pohovor.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Kritéria pro přijetí ke studiu: - úplné středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením (u cizích státních příslušníků je nutno doložit nostrifikační doložku) - v rámci 1. kola – získání nejméně 35 bodů ze 40 možných v písemném testu - u postoupivších do 2. kola – získání nejméně 20 bodů z 25 možných v pohybové dovednosti - u postoupivších do 3. kola – absolvování motivačního pohovoru - potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání - od cizích státních příslušníků je požadováno, v rámci přijímacího řízení na všechny akreditované studijní obory, osvědčení o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) – úroveň B2

Studium

 • Cíle

  Základním cílem bakalářského studijního programu je výchova kvalifikovaného zdravotnického odborníka v oboru fyzioterapie podle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno především na činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru fyzioterapie, kdy v souladu s doporučeným postupem lékaře a na základě vlastního vyšetření fyzioterapeut navrhuje a provádí optimální varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů na lůžkových i  ambulantních provozech rehabilitačních odděleních státního i nestátního typu, na pracovištích fyzikální terapie, rehabilitačních ústavech, na pracovištích léčby bolesti, v lázních, léčebnách, ústavech sociální péče, hospicích, sportovních a rekreačních zařízeních. Pro dosažení tohoto cíle je náplň studia zaměřena na teoretické i klinické znalosti biomedicínských a společensko-vědních oborů praktických dovedností v oblasti fyzikální terapie, kinezioterapie, kineziologie a patokineziologie, a to na diagnostiku i terapii funkčních a strukturálních poruch hybného systému a souvisejících orgánových soustav včetně psychických potížích a na terapii bolestivých syndromů pohybového systému jako celku. Absolvování studijního programu dává odbornou kvalifikaci k plnohodnotnému uplatnění v rehabilitačním segmentu interprofesního zdravotnického týmu v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • na základní úrovni charakterizuje pojmy z filozofie a etiky, psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, právních nauk, managementu a ekonomiky ve zdravotnictví, základě veřejného zdravotnictví
  • rozumí základní latinské a řecké lékařské terminologii
  • vysvětlí anatomii, biomechaniku, fyziologii, patofyziologii, kineziologii, patokineziologii pohybového systému, vnitřních systémů a řízení pohybu
  • charakterizuje jednotlivá onemocnění z vnitřního lékařství, chirurgie, traumatologie, ortopedie, ortopedické protetiky, neurologie, psychiatrie, pediatrie, geriatrie a gynekologie
  • charakterizuje vyšetřovací metody pohybového systému a vnitřních systémů
  • vysvětlí pojmy z rehabilitační propedeutiky
  • vysvětlí metody a techniky využívané v kinezioterapii, fyzikální terapii, měkkých a mobilizačních technikách a ergoterapii a jejich výběr
  • charakterizují specifika pohybových aktivit zdravých a handicapovaných klientů, bezbariérového životního prostředí, adjuvatiky a ortotiky
  • vysvětlí principy komprehenzivní rehabilitace u jednotlivých onemocnění
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oboru fyzioterapie, který spolupracuje s lékaři a provádí diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu v oboru fyzioterapie u funkčních i organických poruch hybnosti a v péči o nemocné s bolestivými stavy pohybového systému. Kromě specificky zaměřené teoretické přípravy, s důrazem na neurofyziologický a kineziologický základ problematiky, je student vzděláván v praktických dovednostech v plné šíři oboru. Je odborně veden k samostatnému rehabilitačnímu myšlení, se schopností samostatně stanovit individuální terapeutický plán krátkodobý i dlouhodobý a racionálně použít široké škály metod fyzioterapeutické intervence a základě metod jiných oborů (např. ergoterapie, psychologie, speciální pedagogika, biomechanika apod.). Na základě testování (funkční diagnostiky) je schopen posoudit efekt terapie a hodnotit, v kontextu komprehenzivní rehabilitace, psychickou a sociální situaci pacienta/klienta. Absolvent také provádí cílenou instruktáž a edukaci pacienta/klienta a jeho rodinných příslušníků o pohybovém režimu a případném použití kompenzačních pomůcek. Absolvent je připraven a schopen vykonávat zdravotnickou činnost v souladu s obsahem § 25 vyhlášky č. 391/2017 Sb. a s Nařízením vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství vydaném ve sbírce zákonů č. 275/2016 (36. část odstavec c)). Podle zákona č. 96/2004 Sb. jsou tito absolventi způsobilí k výkonu nelékařského zdravotnického povolání fyzioterapeuta a k výkonu činností souvisejících s poskytováním rehabilitační zdravotní péče.

 • Regulovaná povolání
  • Fyzioterapeut
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Tvorba studijního plánu programu se řídí vyhláškou č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a NV č. 275/2016 Sb.

 • Praxe

  Studium ve studijním programu probíhá v prezenční formě studia se specificky odborným charakterem, které zahrnuje nejméně 3 roky studia a nejméně 4064 hodin teoretické výuky a praktického vyučování, z toho je doba praktického vyučování 1852 hodin. Počet kreditů, které student musí v průběhu studia dosáhnout je 180 (ECTS).

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program Fyzioterapie má návaznost v magisterských studijních programech se zaměřením na fyzioterapii a fyzioterapii v oborech specializačního vzdělávání (dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., které stanoví obory specializačního vzdělávání). Studijní programy jsou realizovány např. na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, na Lékařské fakultě MU v Brně, na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze, na Fakultě zdravotnických studií UP v Olomouci a dalších dle platné akreditace.

Základní údaje

Zkratka
FY
Typ
bakalářský
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

45
odhadovaný počet přijatých
101
počet aktivních studentů

Vysoká škola zdravotnická
Program zajišťuje