PAAKR1242 Akutní a kritické stavy, resuscitace

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Jiří Knor, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Markéta Školoudová (přednášející)
Mgr. Zuzana Garneková (cvičící)
PhDr. Ondřej Ulrych, RS (cvičící)
Garance
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Út 15. 2. 12:10–16:15 Učebna 7, Út 1. 3. 12:10–16:15 Učebna 7, Út 26. 4. 12:10–16:15 Učebna 7, Út 10. 5. 12:10–16:15 Učebna 7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PAAKR1242/cv: Út 24. 5. 12:10–16:15 Učebna 7, Út 31. 5. 8:00–12:05 Učebna 7, M. Školoudová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 87 )
Anatomie, Fyziologie, Etika, Odborná latinská terminologie, Komunikace, Dovednosti v porodní asistenci, Porodnická a klinická propedeutika, Porodnictví I., Porodnictví II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu: získat vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování ošetřovatelské péče v mimořádných a krizových situacích souvisejících s porodní asistencí.
Výstupy z učení
-Po absolvování předmětu student/ka umí:
- popsat činnost a význam integrovaného záchranného systému
- vyjmenovat jednotlivé akutní a kritické stavy u novorozenců, dětí a dospělých
- rozpoznat klinické příznaky jednotlivých akutních a kritických stavů
- analyzovat vzniklou situaci a rozhodnout o prioritách
- posoudit aktuální stav a závažnost postižení dle algoritmu pro poskytování první pomoci
- poskytnout první pomoc zraněnému v bezvědomí
- poskytnout první pomoc při poranění kostí, kloubů a měkkých částí těla
- vyjmenovat zásady poskytování první pomoci při mimořádných událostech
- popsat klinické příznaky neodkladných stavů v porodní asistenci
- provést neodkladnou resuscitaci při nejčastějších náhlých stavech u novorozenců, dětí a dospělých.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Kardiopulmonální resuscitace, základní a rozšířená. Resuscitace novorozence, dětí, dospělých.
 • 2. Systém péče o postižené v akutním stavu. Interakce mezi zdravotním záchranným systémem, operačním střediskem a klinickými odděleními. Funkce IZS.
 • 3. Umělá plicní ventilace a kyslíková terapie, ošetřování nemocného v dechové tísni (ARDS, astmatický záchvat, CHOPN). Základy monitorování nemocného v kritickém stavu.
 • 4. Ošetřování nemocného v kritickém stavu po operačním výkonu nebo následkem úrazu (polytrauma, kraniocerebrální poranění). Žilní vstupy.
 • 5. Šok, definice a rozdělení šokových stavů. Klinické příznaky šoku a jeho patofyziologie. Terapie šoku, multiorgánové selhání.
 • 6. Speciální neodkladné stavy, kardiovaskulární oblast (ischémie myokardu, hypertenzní krize, plicní edém, embolizace plicnice, kardiogenní šok).
 • 7. Speciální neodkladné stavy, neurologická postižení (porucha vědomí, cévní mozková příhoda, epileptický záchvat).
 • 8. Speciální neodkladné stavy, poškození fyzikálními a chemickými vlivy, tonutí, akutní renální selhání, akutní otravy.
 • 9. Neodkladné stavy v těhotenství.
 • 10. Pacienti s akutními poruchami vnitřního prostředí. Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Resuscitace novorozence, dětí, dospělých.
 • 2. Komunikace s pacientem, rodinnými příslušníky, kompetence v podávání informací.
 • 3. Monitorování nemocného v kritickém stavu.
Literatura
  povinná literatura
 • MÁLEK, J. Praktická anesteziologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5632-5. info
 • JINDROVÁ, B, M STŘÍTESKÝ a J KUNSTÝŘ. Praktické postupy v anestezii. 2. vyd. Praha: Grada,, 2016. ISBN 978-80-247-5612-7. info
 • STREITOVÁ, D a ZOUBKOVÁ. Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče. Praha: Sestra (Grada), 2015. ISBN 978-80-247-5215-0. info
 • PAŘÍZEK, A. a kol. Kritické stavy v porodnictví. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-949-7. info
  doporučená literatura
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Sestra a urgentní stavy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2548-2. info
 • JAROŠOVÁ, I. Nebojte se přežít: příběhy pacientů z oddělení následné intenzivní péče. Praha: Maxdorf, 2016. ISBN 978-80-7345-521-7. info
 • HERDMAN, T a S KAMITSURU ED. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • BARTŮNĚK, P, D JURÁSKOVÁ J HECZKOVÁ a D NALOS. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4343-1. info
 • HIRMEROVÁ, J a KOL. Akutní žilní trombóza. Olomouc: Solen, 2015. ISBN 978-80-7471-094-0. info
 • TRUHLÁŘ, A a KOL. Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015: souhrn doporučení. Urgentní medicína. 2015, roč. 2015, 18(mimořádné vydání),, s. 74. ISSN 1212-1924. info
 • KVASNIČKA, J, T KVASNIČKA a B SEIFERT. Doporučení pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii (NOAC). Praha: Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství,, 2015. ISBN 978-80-86998-85-5. info
 • KARETOVÁ, D a BULTAS. Farmakoterapie tromboembolických stavů. 3. vyd. Praha: Maxdorf,, 2015. ISBN 978-80-7345-459-3. info
 • STREITOVÁ, D a KOL. Septické stavy v intenzivní péči. Ošetřovatelská péče. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5215-0. info
 • ŠEVČÍK, P. Intenzivní medicína. Praha:: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-066-0. info
 • KLEMENTA, B, O KLEMENTOVÁ a P MARCIÁN. Resuscitace. 2., rozš. vyd. Olomouc: Epava, 2014. ISBN 978-80-86297-47-7. info
 • DOSTÁL, P a KOL. Základy umělé plicní ventilace. 3., roz. vyd. Praha: Maxdorf,, 2014. ISBN 978-80-7345-397-8. info
 • VOBRUBA, V, M FEDORA a J ŽUREK. Kapitoly z dětské intenzivní péče. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,, 2013. ISBN 978-80-87023-11-2. info
 • ZOUBKOVÁ, R. Ošetřovatelství v klinických oborech intenzivní péče: studijní opora. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. ISBN 978-80-7464-307-1. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1830-9. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy, které bezprostředně ohrožují život člověka. Informuje o specifických, život zachraňujících postupech a o individuální ošetřovatelské péči o pacienty/klienty na oddělení resuscitace a intenzivní péče včetně péče o ženu a dítě.

Studijní pomůcky:
HORÁK, L. Neodkladná péče v akutních a kritických stavech. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PAAKR1242