PAECP1232 Edukační činnost porodní asistentky

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
15p+10c. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 63 )
Psychologie, Zdravotnická psychologie, Etika, Odborná latinská terminologie, Komunikace, Zdravý životní styl, Dovednosti v porodní asistenci, Porodnická a klinická propedeutika, Porodnictví I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
seznámit s novou rozšířenou rolí v oblasti edukace pacientek a jejich rodinných příslušníků a významem edukace pro zapojení pacientky do zdravotní péče. Získat znalosti o různých metodách výuky a jejich využití v edukaci ve zdravotnictví a dovednosti potřebné k vytvoření a realizaci edukačního programu
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- vymezit a správně používat pedagogickou terminologii
- vyjmenovat základní pedagogické zásady a základní didaktické metody
- posoudit potřebu a schopnost edukace konkrétních pacientek
- zpracovat edukační plán
- vyhodnotit dosažené výsledky vlastní edukační činnosti
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Předmět a cíle pedagogiky.
 • Vymezení pojmů, definice a předmět pedagogiky.
 • 2. Výchovný proces.
 • Význam výchovy v profesi porodní asistentky.
 • 3. Vymezení základních pojmů v edukaci.
 • 4. Druhy edukace v porodní asistenci.
 • Primární edukace.
 • Sekundární edukace.
 • Terciární edukace.
 • Pojetí edukace.
 • 5. Komunikace v edukačním procesu.
 • 6. Proces edukace ve zdravotnickém zařízení.
 • Zhodnocení/posouzení edukanta.
 • Vyhodnocení edukačních potřeb.
 • Projektování edukace.
 • - Edukační cíle.
 • - Didaktické zásady edukace.
 • - Edukační metody.
 • - Učební pomůcky a didaktická technika.
 • 7. Sestavení edukačního plánu.
 • 8. Realizace edukačního procesu.
 • - Prezentace.
 • - Dokumentace v edukačním procesu.
 • 9. Osobnost edukátora.
 • 10. Edukační standardy.

  Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Role edukátora a edukanta. Příprava vyučovací jednotky.
 • 2. Rozvíjení pozitivní atmosféry ve skupině.
 • 3. Základní pravidla spolupráce.
 • - Zajištění zpětné vazby.
 • 4. Vyučovací metody. Rozdíl mezi vyučováním zaměřeným na edukátora a na edukanta.
 • 5. Faktory ovlivňující výběr metody.
 • 6. Práce a dynamika skupiny.
 • 7. Vyučovací metody.
 • 8. Výchova a vzdělávání ve vztahu k udržení a obnovení zdraví.
 • - Změna postojů k vlastnímu zdraví a ke zdraví jiných lidí – změna životního stylu.
 • 9. Modelové situace z klinické praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • GURKOVÁ, E. Nemocný a chronické onemocnění: edukace, motivace a podpora pacienta. 1. vyd. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0461-1. info
 • MANDYSOVÁ, P. Příprava na edukaci v ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. ISBN 978-80-7395-971-5. info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Edukace v ošetřovatelství: respekt a úcta k lidské důstojnosti. Trenčín: TU A. Dubčeka, 2015. ISBN 978-80-7454-513-9. info
 • ŠULISTOVÁ, R. a M. TREŠLOVÁ. Pedagogika a edukační činnost v ošetřovatelské péči pro sestry a porodní asistentky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7394-246-5. info
  doporučená literatura
 • VETEŠKA, J. Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. ISBN 978-80-905460-7-3. info
 • JIRKOVSKÁ, A., J. JIRKOVSKÁ, K. ČECHOVÁ a V. HAVLOVÁ. Skupinová edukace diabetiků: jak na to. Semily: Geum, 2017. ISBN 978-80-87969-33-5. info
 • ŠPATENKOVÁ, N. a L. SMÉKALOVÁ. Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5446-8. info
 • VYSTRČILOVÁ, D a L GÖRNEROVÁ. Život s cukrovkou: edukace nového dětského diabetika. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2015. ISBN 978-80-88064-15-2. info
 • SVĚRÁKOVÁ, M. Edukační činnost sestry. Úvod do problematiky. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-845-2. info
 • HLINOVSKÁ, J. a J. NĚMCOVÁ. Interaktivní procesy v ošetřovatelství a porodní asistenci. 1. vyd. Plzeň: Maurea, 2011. ISBN 978-80-904955-3-1. info
 • BLAŽKOVÁ, V. Úvod do speciální pedagogiky. Plzeň: Maurea, 2011. ISBN 978-80-904955-2-4. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2171-2. info
 • HRSTKA, Z. a A. VAVREČKOVÁ. Kapitoly psychologie zdraví. 2. díl. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-332-7. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Je součástí komplexu předmětů z oblasti dovedností v porodní asistenci. Je zaměřen na význam vzdělávání, na jednotlivé vyučovací metody, zásady tvorby a prezentace edukačního procesu v práci porodní asistentky. Soustředí se na specifika edukačního procesu v péči o ženu, dítě a celou rodinu ve všech jejích vývojových etapách. Jeho součástí je výchova k reprodukčnímu zdraví.

Studijní pomůcky:
HLINOVSKÁ, J. Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/PAECP1232