PAOPG12322 Ošetřovatelská péče v gynekologii 2

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. (cvičící)
Bc. Šárka Hanesová (cvičící)
MUDr. Anna Brandejsová (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 63 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- správně používat odbornou terminologii
- popsat vyšetřovací metody (adekvátně věku)
- připravit pacientku k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým výkonům
- popsat systém primární péče o ženu v gynekologii
- popsat hormonální systém menstruačního cyklu
- popsat patofyziologii, etiologii, symptomatologii, diagnostiku a terapii vybraných skupin gynekologických onemocnění
- zpracovat plán ošetřovatelské péče o pacienta u vybraného onemocnění včetně klasifikace potřeb pacientek s využitím NANDAI taxonomie II
- sestavit edukační plán směrem k přípravě na plánované propuštění.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Koncepce oboru gynekologie a porodnictví.
 • 2. Anatomie ženských pohlavních orgánů.
 • 3. Anatomie pánve.
 • 4. Fyziologie ženy, řízení hormonální činnosti, menstruační cyklus.
 • 5. Gynekologická endokrinologie.
 • 6. Vyšetřovací metody v gynekologii.
 • 7. Vývojové poruchy rodidel.
 • 8. Poruchy uložení rodidel.
 • 9. Poruchy menstruačního cyklu
 • 10. Gynekologická sexuologie
 • 11. Plánované rodičovství a antikoncepce.
 • 12. Sterilita manželského páru.
 • 13. Endometrióza.
 • 14. Záněty ženských pohlavních orgánů, sexuálně přenosné choroby.
 • 15. Dystrofie a prekancerózy rodidel.
 • 16. Nádory ženských pohlavních orgánů.
 • 17. Choroby mléčné žlázy.
 • 18. Gynekologie dětí a dospívajících.
 • 19. Gynekologická urologie.
 • 20. Náhlé příhody v gynekologii.
 • 21. Gynekologické operace.

  Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Organizace práce porodní asistentky v preventivní péči (depistáž, dispenzarizace, preventivní prohlídky).
 • 2. Organizace a náplň práce porodní asistentky v gynekologické ambulanci (dokumentace, péče o pomůcky).
 • 3. Základní vyšetřovací metody v gynekologii.
 • 4. Asistence při speciálních vyšetřeních v gynekologii (HSG).
 • 5. Odběry biologického materiálu v gynekologické ambulanci.
 • 6. Vyšetřovací metody v urogynekologické ambulanci, příprava ženy k vyšetření.
 • 7. Příprava ženy k malému operačnímu výkonu.
 • 8. Příprava ženy k abdominální operaci.
 • 9. Příprava ženy k vaginální operaci.
 • 10. Příprava ženy k laparoskopicky asistované vaginální operaci.
 • 11. Ošetřovatelská péče o ženu po operačním výkonu.
 • 12. Ošetřovatelská péče o ženu po urogynekologické operaci.
 • 13. Ošetřovatelská péče o ženu při chemoterapii.
 • 14. Zásady práce s cytostatiky.
 • 15. Ošetřovatelská péče o ženu po operaci prsu.
 • 16. Ošetřovatelská péče o ženu se záněty a STD na oddělení konzervativní gynekologie.
 • 17. Zvláštnosti ošetřovatelské péče o ženu pokročilého věku s onkogynekologickým onemocněním.
 • 18. Vyšetřovací metody v dětské gynekologii.
 • 19. Psychologický přístup k dítěti v ordinaci dětského gynekologa.
 • 20. Zvláštnosti ošetřovatelské péče u dětí a dospívajících na gynekologickém oddělení.
Literatura
  povinná literatura
 • PILKA, R. Gynekologie. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-530-9. info
 • SLEZÁKOVÁ, L a KOL. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0214-3. info
 • HUDÁKOVÁ, Z. a M. KOPÁČIKOVÁ. Příprava na porod: fyzická a psychická profylaxe. Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0274-7. info
  doporučená literatura
 • MAŠATA, J. Infekce v gynekologii. 3. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-531-6. info
 • FAIT, T, M ZIKÁN a J MAŠATA. Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví. 2. rozšířené vydaní. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-482-1. info
 • HERDMAN, T a S KAMITSURU ED. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • ŘEŽÁBEK, K. Asistovaná reprodukce. Praha: Maxdorf, 2014. ISBN 978-80-7345-396-1. info
 • VRBÍKOVÁ, J, M FANTA a D KORYNTOVÁ. Syndrom polycystických ovarií. Praha: Maxdorf, 2014. ISBN 978-80-7345-372-5. info
 • FAIT, T. Klimakterická medicína. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-7345-342-8. info
 • ONDRUŠ, J, V DVOŘÁK L DUŠEK a O MÁJEK. Screening karcinomu děložního hrdla. Praha: Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-7345-322-0. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Brevíř Gynekologie a Porodnictví. 3. vyd. Praha: Tribune CZ, 2011. ISBN 978-80-87135-22-8. info
 • SIMOČKOVÁ, V. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-362-2. info
 • HLINOVSKÁ, J. a J. NĚMCOVÁ. Interaktivní procesy v ošetřovatelství a porodní asistenci. 1. vyd. Plzeň: Maurea, 2011. ISBN 978-80-904955-3-1. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3373-9. info
 • URBANOVÁ, E. Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách ošetrovateľstva a pôrodnej asistenci. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-343-1. info
 • ROKYTA, R. Bolest a jak s ní zacházet. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3012-7. info
 • CITTERBART, K. Gynekologie. 2. dopl. a přeprac. vyd. Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-501-7. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Je součástí komplexu základních odborných předmětů pro porodní asistentky. Seznamuje studenty s celou šíří poznatků z gynekologie a péče o ženu ve všech věkových obdobích, ve zdraví a v nemoci. Zabývá se klinickými stavy a onemocněními reprodukčních orgánů ženy ve všech věkových obdobích. Studenti získají znalosti z anatomie zevních a vnitřních ženských pohlavních orgánů, jednotlivých životních období ženy a orientaci ve vyšetřovacích metodách. Studenti získají přehledné informace o diagnostice a terapii onemocnění ženských pohlavních orgánů (včetně prsů) a prokazují znalosti v oblasti dětské gynekologie.

Studijní pomůcky:
GARNEKOVÁ, Z., I. JAHODOVÁ a J. KOCUROVÁ. Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/PAOPG12322