PAOPR46675 Odborná praxe 5

Vysoká škola zdravotnická
zima 2021
Rozsah
0/240 za semestr. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. (přednášející)
PhDr. Karolina Moravcová, PhD (přednášející)
PhDr. Renata Procházková (přednášející)
Mgr. Beáta Švárová (přednášející)
Mgr. Dagmar Votrubová, DiS. (přednášející)
Garance
PhDr. Markéta Školoudová
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Po 29. 11. až Ne 16. 1. každý pracovní den 8:00–16:30 mimo; a St 6. 10. 15:00–18:00 Posluchárna ÚPMD, St 13. 10. 15:00–18:00 Posluchárna ÚPMD, St 20. 10. 15:00–18:00 Posluchárna ÚPMD, St 27. 10. 15:00–18:00 Posluchárna ÚPMD, St 3. 11. 15:00–18:00 Posluchárna ÚPMD
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 118 )
Anatomie, Odborná latinská terminologie, Etika, Dovednosti v porodní asistenci, Zdravý životní styl
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. ročník:
Praxe je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění – ambulantní zdravotní služby. Cílem je seznámit se strukturou ošetřovatelské péče a služeb, s jednotlivými druhy zařízení v rámci ambulantní péče a zvláště s organizací ambulantních služeb při péči o ženu a dítě. Naučit se zhodnotit prostředí (materiální a společenské), ve kterém lidé žijí, rizika pro jejich zdraví, seznámit se s druhy onemocnění, která se v daném prostředí vyskytují s potřebou preventivních opatření a metodami zdravotní výchovy individuální i skupinové. Naučit se základním dovednostem v porodní asistenci.

2. ročník:
Praxe je orientována na oblast jednodenních, lůžkových a domácích zdravotních služeb. Cílem je seznámit se strukturou služeb nemocničních lůžkových zařízení, kde je poskytována gynekologicko-porodnická diagnostika, léčba a péče. Seznámit se s organizací práce a ošetřovatelskou péčí o ženy na intenzivních a standardních jednotkách gynekologie, porodnických zařízeních a porodních sálech, odděleních šestinedělí, novorozeneckých odděleních apod. Naučit se hodnotit individuální zdravotní stav a potřeby žen, dětí i pacientů/klientů z hlediska ošetřovatelské péče. Naučit se poskytovat individuální ošetřovatelskou péči metodou ošetřovatelského procesu.

3. ročník:
Praxe je orientována na oblast ambulantních, jednodenních, lůžkových a domácích zdravotních služeb. Cílem je prohloubit si znalosti a praktické dovednosti při poskytování individuální ošetřovatelské péče o zdraví a potřeby ženy v průběhu těhotenství a porodu, zařízeních různého typu a druhu péče.
Výstupy z učení
- aplikovat základní ošetřovatelské dovednosti
- správně používat odbornou terminologii
- zhodnotit individuální zdravotní stav žen z hlediska ošetřovatelské péče
- navrhnout způsoby a techniky k získávání informací a anamnestických údajů
- aplikovat ošetřovatelský proces v praxi v porodní asistenci
- realizovat individuální ošetřovatelskou péči u žen v primární, sekundární i terciární oblasti formou ošetřovatelského procesu v rozsahu činností a kompetencí porodní asistentky
- pracovat s ošetřovatelskou dokumentací na příslušných odděleních.
Literatura
  povinná literatura
 • SIMOČKOVÁ, V. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-362-2. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3373-9. info
  doporučená literatura
 • GURKOVÁ, E. Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3625-9. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky. 1. vyd. dotisk. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-500-6. info
 • NANDA. Ošetřovatelské diagnózy Definice a klasifikace 2009-2011. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3423-1. info
 • VONDRÁČEK, L. a V. WIRTHOVÁ. Právní minimum pro sestry. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3132-2. info
 • DUŠOVÁ, B. a J. MAREČKOVÁ. Úvod k péči porodní asistentky o těhotnou ženu při nepravidelném porodu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2009. ISBN 978-80-7368-663-5. info
 • DUŠOVÁ, B. a J. MAREČKOVÁ. Úvod k péči porodní asistentky o ženu s patologickým a rizikovým těhotenstvím. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2009. ISBN 978-80-7368-611-6. info
 • VONDRÁČEK, L. a V. WIRTHOVÁ. Návod pro praxi. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2763-9. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
 • SEDLÁŘOVÁ, P. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8. info
Informace učitele
Předmět odborná praxe je koncipován jako praktický předmět a probíhá na akreditovaných pracovištích (§ 45 a násl. zákona č. 96/2004 Sb.) formou blokové výuky, a to vždy nejméně 1 týden vcelku. Odborná praxe je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění v ambulantní ošetřovatelské péči, primární, sekundární a terciární. Pracoviště pro odbornou praxi jsou vybrána na základě stanovených požadavků kladených na výuku. Splňují stanovená kritéria včetně seznamu praktických výkonů. Jejich platnost a dodržování je smluvně zajištěno. Zaměření odborné praxe je na ambulantní ošetřovatelskou péči, ošetřovatelskou péči na porodním sále a v šestinedělí, na ošetřovatelskou péči o těhotné a o ženy s rizikovým těhotenstvím, ošetřovatelskou péči o novorozence na novorozeneckém oddělení, ošetřovatelskou péči na gynekologickém oddělení včetně operačních sálů. Výuka probíhá pod vedením akademického pracovníka vysoké školy nebo školitele odborné praxe - mentora odborné praxe. Výkony prováděné na odborné praxi jsou zaznamenávány do Záznamníku výkonů a jiných odborných aktivit v porodní asistenci (Logbook), který připravuje vysoká škola. Struktura Záznamníku výkonů a jiných odborných aktivit v porodní asistenci respektuje přílohu č. 3Věstníku MZ ČR, částka 3 .

PRACOVIŠTĚ ODBORNÉ PRAXE:
1. Typy pracovišť:
Akreditovaná zařízení ambulantních, jednodenních, lůžkových a domácích zdravotních služeb. Prenatální poradny, gynekologické ambulance, lůžková zařízení s péčí v oblasti gynekologie a porodnictví - standardní ošetřovací jednotky, jednotky intenzívní péče, porodní sály, operační sály; zařízení pro terénní péči porodní asistentky. Vybraná pracoviště v ostatních klinických oborech.

2. Náležitosti pracoviště:
Vybavení pracoviště odpovídá platným legislativním požadavkům, je k dispozici mentor/ka odborné praxe, který/á splňuje kvalifikační a odborné požadavky, používané metody jsou v souladu s platnými předpisy a pedagogickými dokumenty, jsou k dispozici pomůcky potřebné pro provádění odborné praxe, pracoviště má k dispozici prostory pro studenty na převlékání a odpočinek.

3. Požadavky na mentora/ku odborné praxe:
Splňuje způsobilost k výkonu povolání podle platných právních předpisů, má min. 2 roky praxe v oboru, je odborníkem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a má vhodnou přípravu pro roli vyučujícího. Doporučená náplň činnosti mentora/ky respektuje přílohu č. 1 Věstníku MZ ČR, částka 3, r. 2009. Počet studentů na jednoho mentora/ku je stanoven podle typu pracoviště (1 – 3 dle provozu na pracovišti).

Doporučený ročník a semestr: 3. ročník (LS), 3. ročník (ZS), 2. ročník (ZS), 2. ročník (LS), 1. ročník (LS), 1. ročník (ZS)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2021/PAOPR46675