PAOVZ1241 Ochrana veřejného zdraví

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
St 16. 2. 13:00–14:35 Učebna 13, Čt 24. 2. 8:50–10:25 Učebna 13, St 2. 3. 13:00–14:35 Učebna 13, Čt 3. 3. 8:50–10:25 Učebna 13, Čt 10. 3. 8:50–10:25 Učebna 13, St 27. 4. 13:00–14:35 Učebna 7, Čt 5. 5. 8:50–10:25 Učebna 13, St 11. 5. 13:00–14:35 Učebna 13, St 25. 5. 13:00–14:35 Učebna 13, Čt 26. 5. 8:50–10:25 Učebna 13
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 87 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
naučit se používat různé výchovné metody při podpoře zdraví jedince, skupiny a společnosti. Seznámit se s problematikou státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a hygieny dětí a mladistvých.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- správně používat odbornou terminologii ve vztahu k ochraně veřejného zdraví
- popsat systém orgánů ochrany veřejného zdraví v ČR
- vysvětlit náplň výkonu státního zdravotního dozoru v jednotlivých oborech hygieny
- uvést platnou legislativu vztahující se k oboru
- znát povinnosti osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné
- znát obsah provozních řádů ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízení
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Platná legislativa ve vztahu k ochraně veřejného zdraví, obory hygieny a náplň jejich činnosti.
 • 2. Výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním povinností stanovených legislativou ve vztahu k ochraně veřejného zdraví.
 • 3. Náplň oboru hygieny práce, výkon státního zdravotního dozoru v pracovním prostředí, problematika nemoci z povolání, kategorizace pracovišť, rizika z pracovního prostředí.
 • 4. Náplň oboru hygieny komunální, výkon státního zdravotního dozoru v oblasti pitné vody, hluku, vibrací, koupališť, pohřebnictví.
 • 5. Náplň oboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání, výkon státního zdravotního dozoru v oblasti stravovacích služeb a předmětů běžného užívání.
 • 6. Náplň oboru hygieny dětí a mladistvých, výkon státního zdravotního dozoru ve vzdělávacích zařízeních pro děti předškolního a školního věku, problematika zotavovacích akcí a škol v přírodě.
 • 7. Nákazy spojené se zdravotní péčí (HCAI) a jejich prevence. Problematika státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních. Provozní řády zdravotnických zařízení – obsah, kontrola. Hlášení a evidence HCAI.
Literatura
  povinná literatura
 • ANON. Ochrana zdraví : ochrana veřejného zdraví : ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ostrava: Sagit, 2017. ISBN 978-80-7488-228-9. info
 • ANON. Ochrana zdraví : ochrana veřejného zdraví : velká novela zákona o ochraně veřejného zdraví od 1. 11. 20l7. Ostrava: Sagit, 2017. ISBN 978-80-7488-260-9. info
 • MACHOVÁ, J a KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5351-5. info
  doporučená literatura
 • MZ ČR. Prováděcí vyhlášky pro jednotlivé obory hygienické služby. Dostupné z www.khsstc.cz nebo www.hygpraha.cz
 • Vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění. 2012. info
 • Zdraví 21: Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. 1. vyd. Praha: inisterstvo zdravotnictví České republiky, 2003. ISBN 80-85047-99-3. info
 • ČESKO. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra, 2000. info
Informace učitele
Předmět je součástí komplexu předmětů umožňujících studentům působit a orientovat se ve všech sférách péče o veřejné zdraví. Obsah předmětu vychází ze zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích vyhlášek pro jednotlivé obory hygieny v rámci výkonu státního zdravotního dozoru. Předmět poskytuje stěžejní informace o hygieně jako součásti preventivního lékařství a přináší nejdůležitější informace o vztahu životního a pracovního prostředí k lidskému organismu. Seznamuje s problematikou státního zdravotního dozoru v oblasti komunální hygieny, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, hygieny dětí a mladistvých a hygieny práce a nemocí z povolání. Informuje studenty o činnostech epidemiologicky závažných a povinnostech vyplývajících ze zákona pro osoby vykonávající tyto činnosti. V rámci epidemiologie přináší zásadní poznatky o nákazách spojených se zdravotní péčí, jejich evidenci, hlášení a o obsahu provozních řádů zdravotnických zařízení a jejich kontrole v rámci výkonu státního zdravotního dozoru.

Studijní pomůcky:
HAMPLOVÁ, L. Ochrana veřejného zdraví. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PAOVZ1241