PAPKO3246 Profesní komunikace a prevence násilí

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získat znalosti a dovedností při navazování kontaktu a získávání důvěry pacienta pro další účinnou a kvalitní péči o jeho individuální potřeby, posílit sociální dialog zdravotníků včetně oblasti násilí na pracovišti, především pak na jeho prevenci.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- navázat kontakt a důvěru
- identifikovat základní příčiny násilí na pracovišti
- reagovat v konfliktní a zátěžové situaci
Osnova
 • Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Základní dialektika v komunikaci
 • 2. Nácvik verbálních dovedností
 • 3. Nácvik asertivního chování, asertivní desatero, využití prvků asertivity v osobní i profesionální rovině
 • 4. Nácvik efektivní komunikace
 • 5. Různé tréninkové situace včetně strategie při denním kontaktu s nemocnými, ale i s ostatním zdravotnickým personálem a lékaři
 • 6. Nácvik dovedností pro zvládání konfliktních a zátěžových situací
 • 7. Nácvik nonverbální komunikace v problémových situacích
 • 8. Sdělování činy, kognitivní složka komunikace
 • 9. Analýza individuálních a skupinových konfliktů (focus group)
 • 10. Nácvik verbálních deeskalačních technik (modelové situace
Literatura
  povinná literatura
 • ANDRŠOVÁ, A. Psychologie a komunikace pro záchranáře. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4119-2. info
 • VENGLÁŘOVÁ, M. Sestry v nouzi. Syndrom vyhoření, mobbing, bossing. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3174-2. info
 • LÜDEMANN, C. Slovní sebeobrana pro ženy. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3442-2. info
 • NÖLLKE, M. Trénink slovní sebeobrany. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3517-7. info
 • POKORNÁ, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelstvía nelékařských zdravotnických oborů, 2008. ISBN 978-80-7013-466-5. info
  doporučená literatura
 • DOUGHERTY, M. J. Sebeobrana Boj beze zbraně. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4676-0. info
 • JONES, G. a A. MOORHOUSE. Jak získat psychickou odolnost. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3022-6. info
 • MINIBERGEROVÁ, L. a K. JIČÍNSKÁ. Vybrané kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-513-6. info
 • NÖLLKE, M. Velká kniha umění slovní sebeobrany. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3004-2. info
Informace učitele
Předmět tvoři zaklad znalostí a dovedností při navazování kontaktu a získávání důvěry pacienta pro další účinnou a kvalitní péči o jeho individuální potřeby. Zaměřen je také na posilování sociálního dialogu zdravotníků včetně oblasti násilí na pracovišti, především pak na jeho prevenci. Výuka je konstruována tak, aby student nejen dokázal identifikovat základní příčiny násilí na pracovišti, ale aby se v dané problematice dokázal ovládat a bránit. Součástí předmětu je vedení k profesionálnímu chování zdravotnického personálu, které se v konečném důsledku stává nejúčinnější formou prevence násilí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PAPKO3246