PAPRK1232 Primární a komunitní péče

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
3/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Táňa Kalinová (přednášející)
Mgr. Eva Marková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Markéta Školoudová (přednášející)
Garance
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 63 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
systematicky aplikovat do ošetřovatelské praxe pro cílovou skupinu v oblasti primární péče ošetřovatelský proces. Připravit studenty na péči o pacientku v domácím prostředí a na vlastní podnikatelské aktivity v této oblasti.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat ošetřovatelství v primární a komunitní péči
- popsat kompetence porodních asistentek a jejich postavení v primární péči
- používat v komunitní péči vhodné ošetřovatelské modely
- aplikovat ošetřovatelskou dokumentaci
- aplikovat poznatky z klinických předmětů.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Filozofie primární ošetřovatelské péče, charakteristika, definice a podstata primární péče.
 • 2. Filozofie zdraví v primární zdravotní péči, podpora zdraví a prevence nemocí, které nevyžadují nemocniční služby a léčbu.
 • 3. Prvky výchovy v ošetřovatelské péči, zdravotní výchova.
 • 4. Rodina z hlediska zdraví a nemoci, návštěvní služba, ošetřování nemocné v domácnosti.
 • 5. Interdisciplinární spolupráce v primární zdravotní péči.
 • 6. Ošetřovatelský proces v primární péči, návštěvní služba v práci porodní asistentky.
 • 7. Etické a společenské normy ošetřovatelské péče v primární péči, péče o komunitu.
 • 8. Rozvoj komunitní péče ve vyspělých zemích a v ČR.
 • 9. Cílové skupiny komunitní péče – péče o matku a dítě, občany se zdravotním handicapem, seniory, národnostní menšiny, ohrožené skupiny (bezdomovci, nezaměstnaní, toxikomani) aj.
 • 10. Poskytovatelé komunitní péče.
 • 11. Základy managementu v primární zdravotní péči.
 • 12. Ošetřovatelský výzkum aplikovaný na problematiku primární zdravotní péče.

  Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Primární péče o ženu během fyziologického těhotenství, návštěvní služba.
 • 2. Primární péče o ženu v období šestinedělí.
 • 3. Současná legislativa a primární péče PA.
 • 4. Dokumentace PA v primární péči.
 • 5. Kompetence porodní asistentky v primární péči.
 • 6. Podpora a propagace zdraví, prevence.
 • 7. Vyšetřovací metody a léčba v komunitním prostředí.
Literatura
  povinná literatura
 • BAŠKOVÁ, M. Metodika psychofyzické přípravy na porod. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5361-4. info
 • VRUBLOVÁ, Y. Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. ISBN 978-80-7464-303-3. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky. 1. vyd. dotisk. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-500-6. info
  doporučená literatura
 • STRUK, P a BENEŠ. Terminologie pro hodnocení kvality primární péče. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. ISBN 978-80-87023-40-2. info
 • KAREN, I, Š SVAČINA a KOL. Diabetes mellitus v primární péči II. Druhé, rozšířené vydání. Praha: Axonite, 2014. ISBN 978-80-904899-8-1. info
 • KISVETROVÁ, H a VÉVODOVÁ. Osoby se zdravotním postižením: vybrané kapitoly I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4064-4. info
 • KISVETROVÁ, H. Osoby se zdravotním postižením: vybrané kapitoly II: sluchové postižení. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4065-1. info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika: v moderní ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5376-8. info
 • SIKOROVÁ, L. Dětská sestra v primární a komunitní péči. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3592-4. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. "Když není všechno tak, jak si přáli": informace pro týmy porodnic a perinatologických center: v jaké situaci se ocitá rodina po narození nedonošeného nebo postiženího dítěte? Jak s rodiči komunikovat? Jak sdělit nepříznivou diagnózu? Co rodině nabídnout? Praha: Společnost pro ranou péči, 2010. ISBN 978-80-254-4614-0. info
 • HALOVÁ, M. Nemocný v domácí péči II. Demence a demence alzheimerova typu. Bouzov: Pavel Hala, 2010. ISBN 978-80-904611-0-9. info
 • LÍČENÍK, R. Klinické doporučené postupy. Obecné zásady, principy tvorby a adaptace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2265-7. info
 • VONDRÁČEK, L. a V. WIRTHOVÁ. Právní minimum pro sestry. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3132-2. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
 • JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-2150-3. info
Informace učitele
Předmět je profilujícím odborným teoreticko-praktickým předmětem. Poskytuje odborné informace o komplexní zdravotně sociální péči poskytované porodní asistentkou jak na úrovni prvního kontaktu ženy se zdravotnickým systémem, tak na základě kontinuálního přístupu k ženě ve vlastním sociálním prostředí. Součástí předmětu jsou praktické semináře zaměřené na péči porodní asistentky, podporu a propagaci zdraví, prevenci, vyšetřovací metody a léčbu v komunitním prostředí.

Studijní pomůcky:
MACÁŠKOVÁ, Š. Komunitní péče. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/PAPRK1232