PAZPL10989 Zdravotnické právo a profesní legislativa

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Magdalena Jíchová (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Magdalena Jíchová
Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
St 16. 3. 15:30–18:45 Posluchárna P1, St 30. 3. 15:30–18:45 Posluchárna P1, Po 11. 4. 15:30–18:45 Učebna 11, St 13. 4. 15:30–18:45 Učebna 11
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 142 )
Etika, Odborná latinská terminologie, Ochrana veřejného zdraví, Veřejné zdravotnictví, Výzkum v porodní asistenci, Primární a komunitní péče, Ošetřovatelská péče v gynekologii, Porodnictví I., Porodnictví II., Ošetřovatelská péče v neonatologii, Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je formovat právní vědomí a pochopit právní souvislost. Seznámit se základními právními normami při poskytování zdravotní péče. Získat vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.
Výstupy z učení
- používat odbornou terminologii
- definovat vztah práva a medicíny
- popsat tvorbu a systém právních norem
- vyjmenovat právní normy vztahující se k občanskému, rodinnému a trestnímu právu
- popsat problematiku pracovněprávních vztahů a ochrany zdraví při práci
- definovat problematiku právní ochrany ženy v těhotenství, práv dítěte a problematiku asistované reprodukce
- aplikovat právo na ochranu osobnosti ve zdravotnické praxi
Osnova
 • 1. Funkce práva a tvorba právních předpisů. Vývoj, podstata a účel státu a práva. Vztah zdravotnických pracovníků k právním záležitostem. Druhy právních předpisů, jejich tvorba a uveřejňování. Listina lidských práv a svobod.
 • 2. Výkon státní správy a správní řízení. Ústava ČR a ústavní zákony. Orgány státní moci a správy. Státní správa a její úkoly. Výkon státní správy ve zdravotnictví (Ministerstvo zdravotnictví, zdravotnická zařízení).
 • 3. Občanské právo. Účel občanského zákona. Účastníci občanskoprávních vztahů. Právní úkony. Zastoupení. Změna právních vztahů a zánik práv a povinností. Osobní vlastnictví. Odpovědnost za škodu. Všeobecná odpovědnost občana a organizace. Odpovědnost zdravotnických organizací při poskytování zdravotní péče. Rozsah a náhrada škody.
 • 4. Rodinné právo. Funkce manželství a rodiny. Vznik manželství. Okolnosti vylučující uzavření manželství. Vztahy mezi manžely. Zánik manželství. Výchova dětí. Určení otcovství. Osvojení. Výchova a zastupování nezletilého. Vyživovací povinnosti. Problematika domácího násilí.
 • 5. Trestní právo. Účel trestního zákona. Předpoklady vzniku trestněprávní odpovědnosti za výkon zdravotní péče. Trestný čin. Některé skutkové podstaty trestných činů. Právní problematika moderní medicíny.
 • 6. Pracovní právo. Pracovní poměr – vznik, záměna, zánik. Pracovní kázeň a pracovní řád. Řešení pracovních sporů. Možnosti pracovního uplatnění v zemích EU a uznání kvalifikace.
 • 7. Nemocenské pojištění a sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, dávky věcné a peněžité. Přídavky na děti. Důchodové zabezpečení, podmínky pro přiznání a jejich výše.
 • 8. Zodpovědnost zdravotnických pracovníků při výkonu povolání. Povinnosti zdravotnických pracovníků – zachování mlčenlivosti. Odpovědnost podle občanského zákona.
Literatura
  povinná literatura
 • MACH, J. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3683-9. info
 • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
 • STANĚK, J. Právo a legislativa. Plzeň: Maurea, 2011. ISBN 978-80-904955-4-8. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
  doporučená literatura
 • ČESKO. Ústava České republiky, ze dne 16. prosince 1992, ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
 • ČESKO. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2006. info
 • ČESKO. Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2011. info
 • STOLÍNOVÁ, J. a J. MACH. Právní odpovědnost v medicíně. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-686-1. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
Informace učitele
Doporučený ročník a semestr: 3. ročník (LS)
Předmět informuje o právu a legislativě a seznamuje s platnou legislativou vztahující se k systému zdravotních a sociálních služeb, práv a povinností zdravotnických profesí, pacientek/klientek a orgánů státní správy. Zahrnuje oblasti profesní legislativy v práci porodní asistentky včetně právní ochrany matky a dítěte. Je součástí komplexu profilujících předmětů v práci porodní asistentky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PAZPL10989