ZZFAT2231 Farmakologie a toxikologie

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
7k+13s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (přednášející)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Lucie Vávrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh
Pá 5. 1. 8:50–12:05 Učebna 9, So 6. 1. 8:50–11:15 Učebna 9
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Poskytnout vědomosti o působení léku v organismu v závislosti na jeho aplikaci, jeho distribuci v organismu a způsobu vylučování u léčivých přípravků. Získat základní informace o lékové politice státu a předpisech týkající se distribuce a hrazení léků.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- zařadit lék do lékové skupiny
- popsat hlavní a vedlejší účinky léků a hlavní lékové interakce a kontraindikace
- popsat základní léčbu vybraných onemocnění
- dokázat poučit pacienty o způsobu užití a dodržování účelné farmakoterapie
- vyjmenovat zásady bezpečného skladování, manipulace s léky a bezpečného podávání léků
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Léčiva používaná k terapii nemocí gastrointestinálního ústrojí (antacida, antiulcerosa, acida, spasmolytika, laxativa, antidiarotika, pankreatické a proteolytické enzymy, hepatoprotektiva)
 • 2. Léčiva používaná k terapii kardiovaskulárního systému (vasodilatancia, antihypertenziva, betablokátory, diuretika, kardiotonika, sympatomimetika, antiarytmika, antikoagulancia, antiagregancia, hemostatika a krevní produkty, venofarmaka, léčiva používaná k terapii anémie, leukémie)
 • 3. Léčiva používaná k terapii nemocí respiračního systému (antiastmatika, dechová stimulancia a surfaktanty, antitusika)
 • 4. Léčiva používaná k terapii nemocí centrální nervové soustavy (antiepileptika, antiparkinsonika, myorelaxancia, psychofarmaka, antimigrenika, analgetika)
 • 5. Léčiva používaná k terapii infekčních a parazitálních nemocí (antibakteriální léčba, antifungální léčba, antivirová léčba, antiparazitální léčba)
 • 6. Léčiva používaná k terapii nemocí endokrinního systému (antidiabetika, kortikosteroidy, mužské a ženské pohlavní hormony, hypotalamo-hypofysární hormony, minerály, agonisté dopaminu)
 • 7. Léčiva používaná v terapii nemocí močo-pohlavního systému (kontrazeptiva, léčiva urologická)
 • 8. Léčiva používaná k terapii nádorových onemocnění (chemoterapeutika, imunosupresiva)
Literatura
  povinná literatura
 • MARTÍNKOVÁ, J a KOL. Farmakologie — pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0929-6. info
  doporučená literatura
 • AISLP: automatizovaný informační systém léčivých přípravků. Praha: INPHARMEX, 2019. URL info
 • KARETOVÁ, D a BULTAS. Farmakoterapie tromboembolických stavů. 3. vyd. Praha: Maxdorf,, 2015. ISBN 978-80-7345-459-3. info
 • AESCULAP AKADEMIE. Ochrana a bezpečnost personálu při ředění a podávání i.v. léčiv: Doporučený postup pracovní skupiny. 2015. URL info
 • GUCKÝ, T. Toxikologie omamných a psychotropních látek. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4537-3. info
 • KNOR, J. a J. MÁLEK. Farmakoterapie urgentních stavů. Praha: Maxdrof, 2014. ISBN 978-80-7345-386-2. info
 • GRUNDMANN, M a KACÍŘOVÁ. Úvod do farmakologie: studijní opora. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7464-594-5. info
 • BENO, P., M. ŠRAMKA a P. VIŠŇOVSKY. Základy farmakológie pre nelekárske zdravotnícke odbory. 1. vyd. Bratislava: Samosato, 2012. ISBN 978-80-89464-09-8. info
 • ČESKO. Vyhláška č. 54 ze dne 6. února 2008 o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů [ve znění pozdějších předpisů]. Sbírka zákonů České republiky. 2008, částka 16, s. 829-841. ISSN 1211-1244. info
 • ČESKO. Vyhláška č. 84 ze dne 26. února 2008 o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky [ve znění pozdějších předpisů]. Sbírka zákonů České republiky. 2008, částka 25, s. 1104-1125. ISSN 1211-1244. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů. Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Anotace předmětu:
Předmět je koncipován jako teoretický. Podává základní informace z farmakokinetiky a farmakodynamiky, vymezuje pojem léčivo, jeho formy a dávkování, způsoby podání. Předmět podává informace o interakci léčivých přípravků a lidského organismu, o úkolech při sledování žádoucích a nežádoucích účinků léků na jedince.

Studijní pomůcky:
STAŇKOVÁ, B. a L. VÁVROVÁ. Farmakologie. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004 v IS.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZFAT2231