ZZIZS2122 Integrovaný záchranný systém

Vysoká škola zdravotnická
léto 2023
Rozsah
10k+20s. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Jiří Knor, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zdeněk Jindříšek (cvičící)
Garance
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZIZS2122/cvA: So 25. 3. 8:50–17:05 Učebna 11, Z. Jindříšek
ZZIZS2122/cvB: So 20. 5. 8:50–17:05 Učebna 11, Z. Jindříšek
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 24 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Bezpečně zvládat organizaci záchranných činností, a to jak samostatně, tak i za pomoci dalších účastníků a složek
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- vysvětlit základní pojmy Integrovaného záchranného systému
- popsat psychologické, etické a právní aspekty
- aplikovat získané znalosti při činnosti v rámci IZS
- vysvětlit záchranný řetězec
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Historie záchranářství z pohledu medicíny katastrof a hromadných neštěstí
 • 2. Definice, základní pojmy, klasifikace, rozdíly mezi urgentní medicínou a medicínou katastrof
 • 3. Klasifikace mimořádných situací u nás a ve světě – přírodní katastrofy, provozní havárie, teroristická činnost, masová společenská a sportovní shromáždění, zřícení letadel, budov apod.
 • 4. Chemické, biologické a radiační nebezpečí a ochrana
 • 5. Tísňové služby, operační střediska, vzájemná součinnost, havarijní, traumatologické plány
 • 6. Mezinárodní pomoc, zdravotnické služby jiných zemí při katastrofách a hromadných neštěstí
 • 7. Psychologické, etické a právní aspekty se zaměřením na medicínu katastrof a hromadná neštěstí
 • 8. Krizový management
 • 9. Tísňové služby, operační střediska, vzájemná součinnost, havarijní, traumatologické plány
 • 10. Mezinárodní pomoc, zdravotnické služby jiných zemí při katastrofách a hromadných neštěstí
 • 11. Hygienický a protiepidemický režim za mimořádných událostí, úkoly hygienické služby, používání ochranných osobních pracovních pomůcek
 • 12. Medicína při mimořádných událostech
 • 13. Záchranný řetězec, třídění raněných a postižených
 • 14. První pomoc na místě hromadného neštěstí nebo katastrofy, neodkladná resuscitace, analgezie při hromadných neštěstích a katastrofách
 • 15. Úrazové stavy, sdružená poranění, ztrátová poranění, polytrauma. Šokové stavy. Crush syndrom, blast syndrom, syndrom ze zaklínění a z vynucené polohy. Popáleninové trauma. Střelná poranění. Úrazy způsobené fyzikálními vlivy
 • 16. Transportní traumata
Literatura
  povinná literatura
 • VLK, R. Integrovaný záchranný systém pro bakalářské studium zdravotnických záchranářů. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2019. ISBN 978-80-88249-06-1. info
 • ŠTĚTINA, J a KOL. Zdravonictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4578-7. info
  doporučená literatura
 • ČESKO. Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2012. info
 • ČESKO. Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2011. info
 • ČESKO. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2011. info
 • MARINELLA, M. A. Často přehlédnuté diagnózy v akutní péči. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1735-7. info
 • KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1830-9. info
 • KLEIN, L. a A. FERKO. Principy válečné chirurgie. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-80-247-6211-1. info
 • ČESKO. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 2000. info
Metody hodnocení
Kontrola získaných znalostí probíhá formou testovacích otázek. Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 250 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů. Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět patří mezi základní součást přípravy pro budoucí povolání zdravotnického záchranáře. Poskytuje informace k orientaci v oboru od historických aspektů záchranářství po dnešní modely komplexního záchranného systému u nás i ve světě. Definuje základní pojmy Integrovaného záchranného systému a zaměřuje se také na mezinárodní spolupráci. Dále informuje o etických a právních souvislostech.

Studijní pomůcky:
VLK, R. Integrovaný záchranný systém. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2023/ZZIZS2122