ZZKLP2122 Klinická propedeutika

Vysoká škola zdravotnická
léto 2024
Rozsah
10k+20s. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. David Janák, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jitka Krocová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZKLP2122/cvA: Pá 10. 5. 8:50–17:05 Učebna 11, J. Krocová
ZZKLP2122/cvB: So 11. 5. 8:50–17:05 Učebna 11, J. Krocová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 24 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
získat základní manuální zručnost a techniku fyzikálního vyšetření pohledem, poklepem, poslechem, pohmatem při systematickém postupu fyzikálního vyšetření. Naučit zhodnotit celkový zdravotní stav, rozlišit normální fyziologický nález od abnormalit a patologie v oblasti ošetřovatelství. Získat ucelené informace o příznacích a symptomatologii systémových onemocnění a o moderních diagnostických a vyšetřovacích metodách v klinických oborech medicíny.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- realizovat fyzikální vyšetření pohledem, poklepem, poslechem, pohmatem
- zhodnotit celkový zdravotní stav
- identifikovat normální laboratorní hodnoty
- rozlišit normální fyziologický nález od abnormalit a patologií
- popsat dietní režimy
- identifikovat příznaky a symptomatologii systémových onemocnění
- používat diferenciální diagnostiku.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Klinická propedeutika, její význam a zařazení do systému klinických oborů. Zdraví a nemoc. Etiologie a patogeneze vnitřních chorob
 • 2. Úvod do syndromologie. Anamnéza, její členění a součásti. Hlavní subjektivní příznaky a jejich zjišťování
 • 3. Základy fyzikálního vyšetření, hlavní objektivní příznaky
 • 4. Metody základního fyzikálního vyšetření
 • 5. Příklad celkového fyziologického interního nálezu
 • 6. Celkové vyšetření – hodnocení celkových nálezů
 • 7. Vyšetření hrudníku – plíce
 • 8. Vyšetření hrudníku z hlediska kardiologa EKG
 • 9. Vyšetření břicha z hlediska gastrointestinálního traktu
 • 10. Vyšetření náhlých příhod břišních a urologie
 • 11. Vyšetření končetin a hodnoceni pohybu
 • 12. Speciální příznaky a nálezy
 • 13. Hlavní fyziologické funkce a jejich význam
 • 14. Vědomí a jeho poruchy – kvalitativní a kvantitativní. Definice smrti z hlediska mozkových funkcí. Známky smrti
 • 15. Zobrazovací, elektrofyziologické a funkční vyšetřovací metody. RTG, CT, izotopové vyšetření, ultrazvukové vyšetření, nukleární magnetická rezonance. Zátěžové testy, EEG, EMG
 • 16. Laboratorní vyšetřovací metody, biochemické, hematologické, mikrobiologické. Biopsie. Metody odběru biologického materiálu. Endoskopie
Literatura
  povinná literatura
 • HOLUBEC, L. Klinická propedeutika v klinických a interních oborech. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. ISBN 978-80-261-0671-5. info
 • NEJEDLÁ, M. Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4402-5. info
  doporučená literatura
 • KOTÍK, L. Předoperační vyšetření dospělých. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-4248-2. info
 • LUKÁŠ, K a ŽÁK. Chorobné znaky a příznaky. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5067-5. info
 • TÁBORSKÝ, M. Interní propedeutika. Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3207-0. info
 • DOBIÁŠ, V. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4571-8. info
 • ŠPINAR, J. a O. LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2. přepr. a dop. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4356-1. info
 • ROKYTA, R. Bolest a jak s ní zacházet. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3012-7. info
 • SOVOVÁ, E. EKG pro sestry. Praha:: Grada, 2009. info
 • FULLER, G. Neurologické vyšetření snadno a rychle. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1914-6. info
 • CHROBÁK, L. Propedeutika vnitřního lékařství. Přeprac. dopl. vyd. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1309-0. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů. Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Zahrnuje ucelené informace o příznacích a symptomatologii systémových onemocnění a moderních diagnostických a vyšetřovacích metodách v klinických oborech medicíny. Seznamuje studenty s technikou fyzikálního vyšetření, s hodnocením celkového zdravotního stavu člověka. Umožňuje jim osvojení si kompetencí k rozpoznání příznaků, signalizujících odchylky od zdravého vývoje.

Studijní pomůcky:
BENEŠ, J. Klinická propedeutika. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2024/ZZKLP2122