ZZOPNE2352 Ošetřovatelská péče v neurologii

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
8k+17s. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Krause, Ph.D. (cvičící)
Garance
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZOPNE2352/3BZZ: Pá 24. 11. 8:50–15:25 Učebna 204, M. Krause
ZZOPNE2352/3CZZ: So 21. 10. 8:50–15:25 Učebna 1, M. Krause
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Cílem je získat znalosti o příčinách, diagnostice a léčbě chorob nervového systému, naučit klinicky zhodnotit akutní stav pacienta, umět aplikovat přednemocniční neodkladnou péči a porozumět odlišnostem léčby neurologických onemocnění a péči o neurologicky nemocné.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- popsat diagnostiku a léčbu chorob nervového systému
- rozpoznat poruchy nervového systému
- popsat úrazy, křečové stavy, záchvatovitá onemocnění, poruchy hybnosti
- popsat akutní bolestivé stavy, cévní mozkové příhody
- demonstrovat výkony a postupy dle kompetencí stanovených právními předpisy
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Historický pohled na neurologické ošetřovatelství, charakteristika a úlohy neurologického ošetřovatelství, specifika ošetřovatelského procesu
 • 2. Základy neurologického vyšetření. Vyšetřovací metody – ošetřovatelské nároky před, při a po jejich realizaci. Vyšetření očního pozadí
 • 3. Specifika ošetřovatelské péče u vybraných diagnóz
 • - Cévní mozkové příhody (CMP)
 • - Nádory mozku a míchy
 • - Degenerativní a demyelinizační choroby mozku a míchy
 • - Úrazy mozku a míchy
 • - Epilepsie a jiná záchvatovitá onemocnění
 • - Neuroinfekce – záněty mozku, míchy a jejich obalů
 • - Vertebrogenní onemocnění
 • - Choroby periferních nervů, svalová onemocnění
 • - Dětská mozková obrna (DMO), vývojové poruchy
Literatura
  povinná literatura
 • SEIDL, Z. Neurologie pro studium i praxi. 2. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5247-1. info
 • SLEZÁKOVÁ, Z. Ošetřovatelství v neurologii. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4868-9. info
  doporučená literatura
 • HERDMAN, T a S KAMITSURU ED. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • TYRLÍKOVÁ, I. A M. BAREŠ. Neurologie pro nelékařské obory. 2. aktual. přeprac. vyd. Brno: NCO NZO, 2012. ISBN 978-80-7013-540-2. info
 • TYRLÍKOVÁ, I. A M. BAREŠ. Neurologie pro nelékařské obory. 2. aktual. přeprac. vyd. Brno: NCO NZO, 2012. ISBN 978-80-7013-540-2. info
 • HUTYRA, M. Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody: diagnostika, léčba, prevence. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3816-1. info
 • ROKYTA, R. Bolest a jak s ní zacházet. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3012-7. info
 • AMBLER, Z., J. BEDNAŘÍK a E. RŮŽIČKA. Klinická neurologie. Část obecná. 2. vyd. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-157-4. info
 • BORZOVÁ, C. Nespavost a jiné poruchy spánku. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2978-7. info
 • FULLER, G. Neurologické vyšetření snadno a rychle. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1914-6. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a poskytuje informace o charakteristice, příčinách, klinickém obraze, vyšetřovacích metodách, terapeutických postupech, ošetřovatelské péči u nemocných s postižením nervového systému. Je součástí komplexu klinických předmětů s důrazem na neodkladnou péči v neurologii.

Studijní pomůcky:
OBENBERGER, J. Ošetřovatelská péče v neurologii. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Cvičné kazuistiky, v informačním studijním systému IS.
Instruktážní videa, v informačním studijním systému IS.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZOPNE2352