ZZPP2121 První pomoc

Vysoká škola zdravotnická
léto 2023
Rozsah
7k+13s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZPP2121/cvA: Pá 28. 4. 8:50–14:35 Učebna 2, J. Pekara
ZZPP2121/cvB: Pá 19. 5. 8:00–13:45 Učebna 2, J. Pekara
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 24 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Zvládnout základní neodkladné výkony a opatření při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu. Poskytnout první pomoc při stavech bezprostředního ohrožení života. Orientovat se v právní a organizační problematice první pomoci. Po absolvování modulu by studenti měli být schopni aplikovat nezbytná opatření tak, aby se následky poruchy zdraví nebo ohrožení života projevily co nejméně, aby se předešlo možným komplikacím se zajištěním předpokladů pro rychlé a uspokojivé uzdravení poškozeného.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- analyzovat vzniklou situaci a rozhodnout o prioritách
- posoudit aktuální stav a závažnost postižení dle algoritmu pro poskytování první pomoci
- zahájit neodkladnou resuscitaci podle aktuálních doporučení
- ošetřit masivní krvácení, poranění hrudníku, břicha, zajistit poranění pohybového aparátu, sledovat životní funkce
- demonstrovat základní postupy zajištění bezvědomého a poskytnout kardiopulmonální resuscitaci
- poskytnout pomoc u neúrazových akutních stavů
- definovat činnost a význam integrovaného záchranného systému
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Historie a organizace první pomoci.
 • 2. Diagnostika základních životních funkcí. Teorie základní neodkladné resuscitace podle ERC 2015 včetně použití AED.
 • 3. Akutní koronární syndrom, náhlá cévní mozková příhoda, dopravní nehody a jiné úrazy, bezvědomí, dušení a zástava, dýchání a krevního oběhu, závažné krvácení
 • 4. Křečové stavy
 • 5. Poranění břicha, náhlé příhody břišní, ošetření poranění břicha
 • 6. Náhlé příhody v gynekologii a porodnictví. Nejčastější závažné akutní stavy v těhotenství
 • 7. Závažné akutní psychické poruchy
 • 8. Hromadné neštěstí, katastrofy, radiační ochrana a krizový management
 • 9. Cizí tělesa v ráně
 • 10. Poranění oka, první pomoc v ORL
Literatura
  povinná literatura
 • MÁLEK, J a J KNOR. Lékařská první pomoc v urgentní medicíně. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0590-8. info
 • MALÁ, L. a D. PEŘAN. První pomoc pro všechny situace: v souladu s evropskými doporučeními 2015. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-693-2. info
  doporučená literatura
 • BERNATOVÁ, Eva. První pomoc není věda. 4. vydání. Praha: Český červený kříž, 2017. ISBN 978-80-87729-24-3. info
 • BELEJOVÁ, H. První pomoc: "kdy jindy než teď, kdo jiný než Ty?". Brno: Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1043-3. info
 • PETRŽELA, M. První pomoc pro každého. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5556-4. info
 • První pomoc dětem. Jihlava: Kraj Vysočina, 2014. ISBN 978-80-87521-20-5. info
 • PSENNEROVÁ, S. Praktická cvičení z první pomoci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2009. ISBN 978-80-7368-463-1. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 450 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Poskytuje vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci při náhle vzniklých stavech ohrožujících život, včetně úrazů a nehod. Studenti se seznámí s postupy a zásadami při různých zdraví poškozujících stavech v souladu s doporučenými Guidelines 2015 včetně použití AED. Součástí předmětu jsou i poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče a krizového managementu.

Studijní pomůcky:
BELEJOVÁ, H., J. PEKARA a O. ULRYCH. První pomoc. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2023/ZZPP2121