ZZPVO23512 Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 2

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
10k+20s. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS (přednášející)
Mgr. Marie Froňková (cvičící)
Garance
doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZPVO23512/3BZZ: So 21. 10. 13:00–16:15 Posluchárna P2, So 9. 12. 8:50–13:45 Učebna 9, M. Froňková
ZZPVO23512/3CZZ: So 11. 11. 13:00–16:15 Posluchárna P2, M. Froňková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Cílem je získat vědomosti z oboru v takovém rozsahu, aby byli studenti schopni poskytovat neodkladnou první pomoc u specifických stavů ve vybraných oborech. Cílem je vybavit posluchače teoretickými znalostmi obecné problematiky oboru s důrazem na akutní přednemocniční péči a vytvořit teoretický základ pro ošetřování nemocných především z pohledu neodkladné péče s ohledem na prevenci a vlastní ochranu v tzv. malých oborech.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- rozlišovat symptomatologii a poskytovat akutní přednemocniční péči v oboru ORL
- rozlišovat symptomatologii a poskytovat akutní přednemocniční péči v oboru dermatovenerologie
- rozlišovat symptomatologii a poskytovat akutní přednemocniční péči v oboru stomatologie
- rozlišovat symptomatologii a poskytovat akutní přednemocniční péči v oboru oftalmologie
- aplikovat před a pooperační péči ve vybraných oborech
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů předmětu OFTALMOLOGIE:
 • 1. Charakteristika oftalmologie, zánětlivé onemocnění oka, úrazy, péče o pacienty na očním oddělení.
 • 2. Charakteristika stomatologie, zánětlivé onemocnění dutiny ústní, úrazy, péče o pacienty na stomatologickém oddělení.

  Obsahové zaměření individuální práce studentů předmětu OTORINOLARYNGOLOGIE:
 • 1. Onemocnění zevního ucha. Onemocnění středního ucha. Onemocnění vnitřního ucha, nedoslýchavost, profesionální poškození
 • 2. Hodnocení sluchového poškození. Možné rehabilitace sluchu
 • 3. Obrny lícního nervu a úrazy ucha. Trauma obličejového skeletu. Akutní stavy v otolaryngologii
 • 4. Krvácení z dýchacích cest. Krvácení z polykacích cest
 • 5. Slinné žlázy. Štítná žláza. Lymfatické uzliny
 • 6. Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS), zástavy dechu ve spánku, prostá rhonchopatie
 • 7. Foniatrie. Poruchy hlasu
 • 8. Poruchy řeči

  Obsahové zaměření individuální práce studentů předmětu STOMATOLOGIE:
 • 1. Charakteristika oboru v stomatologii
 • 2. Preventivní postupy v stomatologii
 • 3. Diagnostika. Terapie.
 • 4. Ošetřovatelská péče u vybraných onemocnění v stomatologii

  Obsahové zaměření individuální práce studentů předmětu DERMATOVENEROLOGIE:
 • 1. Charakteristika dermatovenerologie jako oboru
 • 2. Diagnostika. Terapie
 • 3. Prevence kožních onemocnění a hygiena kůže
 • 4. Scabies, boreliové infekce, urticaria. Lupénka
 • 5. Plísňové onemocnění kůže
 • 6. Scabies, boreliové infekce, urticaria
 • 7. Pohlavně přenosné nemoci
Literatura
  povinná literatura
 • MAZÁNEK, J a KOL. Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0810-7. info
 • ASTL, J. Otorinolaringologie a chirurgie hlavy a krku: pro bakaláře, obor ošetřovatelství. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2053-4. info
 • HORNOVÁ, J. Oční propedeutika. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4087-4. info
 • NOVÁKOVÁ, I. Ošetřovatelství ve vybraných oborech Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3422-4. info
  doporučená literatura
 • HERDMAN, T a S KAMITSURU ED. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • DEDEK, V, L KOLARČÍK a M PTÁČEK. Příručka pro sestry v oftalmologii. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-9381-3. info
 • RESL, V. Dermatovenerologie: přehled nejdůležitějších znalostí a zkušeností pro bakalářské a magisterské studium nelékařských oborů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. ISBN 978-80-261-0387-5. info
 • ŠTORK, J. Dermatovenerologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2013. ISBN 978-80-7262-898-8. info
 • POKORNÁ, A. a R. MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3371-5. info
 • ŠEDÝ, J. Kompendium stomatologie. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-543-5. info
 • ROZSÍVAL, P. Trendy soudobé oftalmologie. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-818-6. info
 • CETLOVSKÁ, P, K PIZINGER a J ŠTOK. Kožní změny u interních onemocnění. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1004-4. info
 • PLCH, J. Otorinolaryngologie v perioperační péči. 2. vyd. Brno: NCO NZO, 2008. ISBN 978-80-7013-486-3. info
 • HAHN, A. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-0529-3. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 150 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu klinických předmětů a zahrnuje neodkladnou péči v oftalmologii, otorinolaryngologii, dermatovenerologii a ve stomatologii. Učivo navazuje na odborné i speciální znalosti Předmět je úzce specializován a poskytuje posluchačům základní vědomosti ze specifického oboru s důrazem na přednemocniční péči.

Studijní pomůcky:
MAZALÁNOVÁ, A. Ošetřovatelská péče v oftalmologii. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004 v IS.
RAMBOUSEK, P. Ošetřovatelská péče v otorynolaryngologii. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS.
MAZALÁNOVÁ, A. Ošetřovatelská péče ve stomatologii. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS.
MAZALÁNOVÁ, A. Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS.
Cvičné kazuistiky, v informačním studijním systému.
Instruktážní videa, v informačním studijním systému.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZPVO23512