ZZTECH2121 Zdravotnická technika

Vysoká škola zdravotnická
léto 2023
Rozsah
3k+7s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Ulrych, RS (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZTECH2121/cvA: Pá 28. 4. 14:40–17:05 Učebna 11, O. Ulrych
ZZTECH2121/cvB: Pá 19. 5. 13:50–16:15 Učebna 9, O. Ulrych
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 24 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Osvojit si základy radiokomunikace v záchranářské praxi, seznámit se s konvenčními a moderními technickými prostředky radiokomunikace, komunikačními systémy v České republice, v příhraničních oblastech sousedních států a specializovanými městskými radiokomunikačními systémy, získat informace o globálních systémech radiového určování polohy a systémech podporujících aktivní vyhledávání osob.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- pužívat odbornou terminologii
- vyjmenovat zákonné normy v oblasti telekomunikace
- popsat komunikační systémy v ČR, technické prostředky radiokomunikace
- ovládat zdravotnický software
- orientovat se v globálních systémech aktivního vyhledávání osob
- popsat vybavení sanitních vozů, operačních sálů, oddělení JIP a ARO
- používat přístroje k monitorování a přístroje k UPV.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Základní zákonné normy v oblasti telekomunikace
 • 2. Teorie a šíření elektromagnetických vln
 • 3. Základy elektrotechniky
 • 4. Spojové prostředky – linková pojítka, bezdrátová pojítky, mobilní telefonní síť, linková a bezdrátová pojítka pro přenos dat
 • 5. Internet, intranet a další počítačové sítě
 • 6. Dopravní technika v PNP (sanitní vůz, vybavení oddělení ARO, JIP, operační sály)
Literatura
  povinná literatura
 • MÁLEK, J. Praktická anesteziologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5632-5. info
 • PENHAKER, M, P TIEFENBACH M IMRAMOVSKÝ a F KOBZA. Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. Ostrava: TU Ostrava, 2004. info
  doporučená literatura
 • Všechna legislativa v platném znění.
 • Základní dokument ITU – Radiokomunikační řád. http://www.itu.int/home/index.htlm
 • REMEŠ, R. a S. TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4530-5. info
 • ČESKO. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2011. info
 • HANUS, S. Bezdrátové a mobilní komunikace. 1. vyd. Brno: ČVUT, 2005. ISBN 978-80-214-2817-1. info
 • ČESKO. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2000. info
 • ČESKO. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 2000. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je zaměřen teoreticko-prakticky a je základní součástí komplexní přípravy pro výkon povolání zdravotnického záchranáře. Úkolem je seznámit studenty s principy chování v radiotelefonní síti, používání mezinárodních značek a volacích znaků, signálů a písemností, obrazů, zvuků nebo zpráv všeho druhu po vedení, rádiem, opticky nebo jinými elektromagnetickými soustavami.

Studijní pomůcky:
BÖHM, K. Rádiové komunikace. Praha: VŠZ, o. p. s., 2015. ISBN 978-80-905728-4-3. Studijní materiál – e-learningová opora v IS.
BÖHM, K. Základy radiokomunikace, telefonní a datové komunikace a satelitní navigace. Praha: VŠZ, o. p. s., 2015. ISBN 978-80-905728-6-7. Studijní materiál – e-learningová opora v IS.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2023/ZZTECH2121