ZZTEO21212 Teorie ošetřovatelství 2

Vysoká škola zdravotnická
léto 2024
Rozsah
4k+7s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. (přednášející)
PhDr. Bára Svátková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZTEO21212/cvA: Pá 12. 4. 11:20–14:35 Učebna 13, B. Svátková
ZZTEO21212/cvB: Pá 26. 4. 11:20–14:35 Učebna 13, B. Svátková
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 24 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Seznámit historickým vývojem ošetřovatelství u nás a ve světě, s hlavními úkoly a funkcemi ošetřovatelství ve společnosti a se současnými trendy progresivního vývoje, jenž souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnických systému a se zajišťováním kvality péče o zdraví populace.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat význam ošetřovatelství pro praxi
- vysvětlit přínos ošetřovatelské péče pro zdraví populace
- definovat kompetence
- aplikovat vhodný model péče
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Historie ošetřovatelství, záchranářství
 • 2. Vzdělávání zdravotnických záchranářů
 • 3. Koncepce, definice a cíle ošetřovatelství
 • 4. Metaparadigma ošetřovatelství
 • 5. Kompetence zdravotnických záchranářů
 • 6. Zdravotnický tým, role zdravotnického záchranáře
 • 7. Formy a metody poskytované péče
 • 8. Modely v ošetřovatelství, jejich vývoj a kategorie (Marjory Gordonové, Virginie Hendersonové, Dortohey Oremové, Callisty Royové, Madeleine Leiningerové)
Literatura
  povinná literatura
 • TÓTHOVÁ, VALÉRIE A KOL. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. 2. roz. vyd. Triton, 2014, 225 s. ISBN 978-80-7387-785-9. info
 • SYSEL, D. a H. BELEJOVÁ. Teorie a praxe ošetřovatelského procesu. 1. vyd. Brno: Tribun, 2011. ISBN 978-80-7399-289-7. info
  doporučená literatura
 • KAZIMOUR, I. Historie ošetřovatelství. Praha: M. Koláček, 2017. ISBN 978-80-7512-758-7. info
 • PODRAZILOVÁ, P., M. KRAUSE a L. ĎURÁČOVÁ A KOL. Teorie ošetřovatelství: (skripta pro bakalářské studijní obory). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. ISBN 978-80-7494-297-6. info
 • JAROŠOVÁ, D a ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelství založeno na důkazech: Evidence Based Nursing. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5345-4. info
 • KUTNOHORSKÁ, J. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4413-1. info
 • PLEVOVÁ, I. Ošetřovatelství I. Historie - vzdělávání - současné ošetřovatelství - role sestry a nemocného. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3557-3. info
 • PLEVOVÁ, I. a KOL. Ošetřovatelství II. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3558-0. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoretický základ studijního programu ošetřovatelství. Systémově vymezuje ošetřovatelství jako moderní vědní disciplínu s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a metodologií.

Studijní pomůcky:
HLINOVSKÁ, J. Teorie ošetřovatelství. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Cvičné kazuistiky.
Instruktážní videa.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2024/ZZTEO21212