VSANJ21111 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1

Vysoká škola zdravotnická
zima 2020
Rozsah
7k+12s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Jansa, M.A. (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Jansa, M.A.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh
So 19. 9. 13:40–16:40 Posluchárna P1, So 21. 11. 15:25–17:40 Učebna 13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
naučit pohotově a bezproblémově používat jazyk při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, jeho rodinou, spolupracovníky. Kultivovat celkový osobní projev, chování a vystupování ve vztahu k cizincům a umožnit vyšší mobilitu a uplatnění na trhu práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- pracovat se zdroji informací, se slovníkem, jazykovými příručkami
- používat slovní zásobu včetně vybrané frazeologie specifické pro obor
- odvozovat významy neznámých slov na základě osvojené slovní zásoby, znalosti tvorby slov, internacionalismů a kontextu
- dohovořit se cizím jazykem v běžných komunikativních situacích
- umět klást otázky nutné pro efektivní komunikaci s pacientem a porozumět odpovědím
- používat základní lékařskou terminologii
- používat cizí jazyk v základních administrativních činnostech
- číst, porozumět a reprodukovat přiměřeně náročný odborný text
- logicky a jasně strukturovat písemný projev - vyplnit lékařské dokumenty a psát odborné informace v cizím jazyce
- pohotově a bezproblémově používat jazyk při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, jeho doprovodem a spolupracovníky ve zdravotnickém prostředí.
Osnova
 • Obsahové zaměření cvičení
 • 1. Terminologie: Lidské tělo (odborný článek – čtení, porozumění)
 • 2. Terminologie: Krevní oběh, srdce (odborný článek – čtení, porozumění)
 • 3. Terminologie: První pomoc (odborný článek – čtení, porozumění)
 • 4. Terminologie: Nemoci, Návštěva u lékaře (odborný článek – čtení, porozumění)
 • 5. Terminologie: Příjem v nemocnici (odborný článek – čtení, porozumění)
 • 6. Terminologie: Nemocnice v České republice, v zahraničí (odborný článek – čtení, porozumění)
 • 7. Terminologie: Nemocnice (podle jazyka – odborný článek – čtení, porozumění)
 • 8. Terminologie: Všeobecná sestra (odborný článek – čtení, porozumění)
 • 9. Terminologie: Léky, problém závislosti (odborný článek – čtení, porozumění)
 • Gramatika rozšiřována podle daného jazyka a dosud získaných znalostí
 • Konverzace na téma:
 • První pomoc
 • Příjem v nemocnici
 • Příjem pacienta – získání anamnézy
 • Zkušeností z praxe
 • Popis vlastního pracoviště
 • Postup při infekčních nemocech
 • Drogové závislosti
Literatura
  povinná literatura
 • HOLÁ, A. Medical English 2. Medicine and health care. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3723-5. info
 • BAUMRUKOVÁ, I. English for Paramedics Case Studies. Praha: Xlibris, 2014. ISBN 978-1-4931-3983-5. info
 • TOPILOVÁ, V. Medical English = Angličtina pro zdravotníky. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2012. ISBN 978-80-7311-001-7. info
 • KOLLMANNOVÁ, L. Angličtina nejen pro samouky. Praha: LEDA, 2011. info
 • CITA, S. English for nursing and paramedical professions. Part 1 - the basic course. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1990-3. info
  doporučená literatura
 • ANON. Lékařský slovník anglicko-český a česko-anglický. Brno: Lingea, 2009. ISBN 978-80-87062-58-6. info
 • GRICE, T. a J. GREENAN. Nursing 2 SB. New York: Oxford University Press, 2008. info
 • GRICE, T. Nursing 1, Student's Book: Oxford English for Careers. New York: Oxford University Press, 2007. info
 • BULDOV, S.V. a M. MAXEROVÁ. Angličtina pro zdravotní sestry: Příručka odborných textů, výrazů a cvičení. Praha: Informatorium, 2003. info
Metody hodnocení
Způsob kontroly samostatného studia: V informačním systému student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako praktický a poskytuje znalosti z gramatiky a terminologie, klade důraz na získání jasného odborného zdravotnického jazykového projevu. Zvládnutí základní slovní zásoby je předpokladem pro komunikaci v zahraničí. Poskytuje komunikativní dovednosti v obecných a odborných tématech.

Studijní pomůcky:
DRBOHLAVOVÁ, B. Anglický jazyk. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (zima 2020, nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2020/VSANJ21111