ZZKOM22414 Komunikace a krizová komunikace 4

Vysoká škola zdravotnická
zima 2020
Rozsah
6k+6s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D., RN (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Cílem je naučit studenty přistupovat k pacientům profesionálně a s respektem, naučit zásadám a dovednostem adekvátní komunikace s pacienty, se spolupracovníky, s rodinnými příslušníky a dalšími osobami. Dále prohloubit schopnost empatie a naslouchání a seznámit s pojmem krize a násilí na pracovišti; možnostmi obecné obrany proti jednotlivým formám útoků a naučit analyzovat „konfliktní“ situace a zvolit správnou formu prevence či obrany proti konfliktu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat zásady komunikačního procesu na různých úrovních sociálních vztahů
- rozpoznat fáze konfliktů v komunikaci a orientuje se v této problematice
- analyzovat komunikační chyby
- aplikovat základní verbální techniky směřující ke zklidnění pacienta
- definovat pojem krize, násilí, příčiny a faktory podporující nevhodné chování klientů a personálu
- použít asertivní techniky k odvrácení různých forem útoku
- zvládnout adekvátní způsoby komunikace s pacienty, rodinnými příslušníky i jinými zdravotnickými pracovníky navzájem a zejména ve specifických náročných situacích
- vyvodit obecné závěry problematiky násilí na pracovišti konkrétního konfliktu
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Komunikace jako forma sociální interakce, její význam pro zdravotnickou praxi
 • 2. Formy neverbální komunikace a funkce řeči bezeslov, proxemika, haptika, posturolofie, kinezika. Gestika a význam tohoto sdělení, mimika, význam dialogu očí
 • 3. Význam verbální komunikace pro zdravotnického pracovníka a klienta, komunikační kanály. Obsahová a paralingvistická stránka řeči, anotace, konotace, kontext, dimenze komunikace
 • 4. Komunikace s nemocným trpícím chronickým onemocněním, s nevyléčitelnou chorobou, při dlouhodobých bolestech, v době umírání
 • 5. Komunikace s postiženými klienty, nemocnými, rozdělení a typy postižení, zvláštnosti komunikace s člověkem s postižením z plného zdraví, s vrozeným postižením
 • 6. Komunikace s agresivním pacientem, příbuzným, krizová komunikace
Literatura
  povinná literatura
 • TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0064-4. info
 • PEKARA, J. Komunikace jako sebeobrana zdravotníka. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. ISBN 978-80-87023-46-4. info
  doporučená literatura
 • HAUKE, M. Zvládání problémových situací se seniory: nejen v pečovatelských službách. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5216-7. info
 • EVANGELU, J.E. Krizová komunikace - Efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Ostrava: KEY Publishing,, 2013. ISBN 978-80-7418-175-7. info
 • DOUGHERTY, M. J. Sebeobrana Boj beze zbraně. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4676-0. info
 • ANDRŠOVÁ, A. Psychologie a komunikace pro záchranáře. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4119-2. info
 • JONES, G. a A. MOORHOUSE. Jak získat psychickou odolnost. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3022-6. info
 • POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8. info
 • NÖLLKE, M. Trénink slovní sebeobrany. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3517-7. info
 • MINIBERGEROVÁ, L. a K. JIČÍNSKÁ. Vybrané kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-513-6. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů. Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia
Informace učitele
Předmět tvoři zaklad profesionálních znalostí a dovedností při navazování kontaktu a získáváni důvěry pacienta pro další účinnou a kvalitní péči o jeho individuální potřeby. Zaměřen je také na posilování sociálního dialogu zdravotnických záchranářů včetně oblasti krize a násilí na pracovišti, především pak na jeho prevenci. Výuka je konstruována tak, aby student nejen dokázal identifikovat základní příčiny krizí, násilí na pracovišti, ale aby se v dané problematice dokázal ovládat a bránit. Důraz výuky v oblasti prevence tohoto fenoménu je kladen v osobním postavení jednotlivce i celé skupiny. Součástí předmětu je vedení k profesionálnímu chování zdravotnického personálu, které se v konečném důsledku stává nejúčinnější formou prevence násilí a reakcí na krizové situace v komunikaci.

Studijní pomůcky:
KYMROVÁ, E. Komunikace. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.
 • Statistika zápisu (zima 2020, nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2020/ZZKOM22414