Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 - 2. kolo
Termín podání do půlnoci 27. 8. 2023

  • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
    Prezenční forma studia – přijímací řízení do 1. ročníku je dvoukolové. 1. kolo: písemná zkouška – zaměřená na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni 2. kolo: talentová zkouška z tělesné výchovy – dosáhnutí nutného minima bodů. Kombinovaná forma studia – přijetí uchazečů do 1. ročníku je bez písemné přijímací zkoušky, uchazeči skládají pouze talentovou zkoušku z tělesné výchovy v rámci 2. kolo přijímacího řízení
  • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
    Kritéria pro přijetí ke studiu: - úplné středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením (u cizích státních příslušníků je nutno doložit nostrifikační doložku) - potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání - získání nejméně 25 bodů ze 40 možných v písemném - od cizích státních příslušníků je požadováno, v rámci přijímacího řízení na všechny akreditované studijní obory, osvědčení o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) – úroveň B2. - splnění bodového limitu při talentové zkoušce z tělesné výchovy (ZZ prezenční/kombinovaná forma)

Studium

Základní údaje

Zkratka
ZZ
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

159
počet aktivních studentů
90
počet závěrečných prací

Vysoká škola zdravotnická
Program zajišťuje
Garant programu